ΦΕΚ για το άνοιγμα των σχολείων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 63314/ΓΔ4
Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη
λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).
9. Την υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
τους» (Β’ 1739).
10. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των
σχολικών μονάδων.
11. Την από 25.05.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊου COVID-19.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.1/Γ/231/
63224/B1 26-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους
κατά το τρέχον σχολικό έτος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου δεύτερου, ορίζεται σύμφωνα με τα
αναλόγως ισχύοντα στην υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/20/6.5.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β’ 1739) και την από
25.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται,
γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις
συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, και συγκεκριμένα: α) με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών
υγιεινής, β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της
τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου,
όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών και
γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα και
απολύμανση των χώρων σίτισης.
3. Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των τμημάτων, υιοθετούνται
πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
27 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026
20809
20810 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2026/27.05.2020
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών/τριών και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των
μαθητών/τριών σε κάθε χώρο του σχολείου. Λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διαλειμμάτων και το πρόγραμμα εφημεριών
δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση του
π.δ. 79/2017, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της
σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη
σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του
στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών
στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου
προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.
5. Οι απαραίτητες ενέργειες σχετικές με τη λήξη του
διδακτικού έτους, η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και η καταγραφή προτάσεων για βελτίωσή του το
επόμενο έτος, λαμβάνουν χώρα πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.
Άρθρο δεύτερο
1. Ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από τη λήξη της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού
COVID-19 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους κατά
το τρέχον σχολικό έτος, γίνεται σύμφωνα με τα αναλόγως
ισχύοντα του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου
της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
τους» (Β’ 1739) και την από 25.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
2. Η υλοποίηση της σίτισης, όπου αυτή προβλέπεται,
γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις
συστάσεις της από 25.5.2020 εισήγησης της Εθνικής
Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, και συγκεκριμένα: α) με παράδοση των γευμάτων σε πακέτα, τηρουμένων υψηλών προδιαγραφών
υγιεινής, β) με χρήση του χώρου της τραπεζαρίας (τηρουμένων των αποστάσεων και σε μικρές ομάδες μαθητών). Σε περίπτωση δε μη επάρκειας του χώρου της
τραπεζαρίας, γίνεται χρήση άλλων χώρων του σχολείου,
όπως του προαυλίου και των σχολικών αιθουσών και
γ) με τη λήψη πρόνοιας για την επιμελή καθαριότητα και
απολύμανση των χώρων σίτισης.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται σωματική επαφή ή εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική καθοδήγηση και
υποστήριξη των μαθητών/τριών, η χρήση γαντιών, μη
ιατρικής μάσκας ή προμετωπίδας για τις περιπτώσεις
που απαιτείται να φαίνεται το στόμα του εκπαιδευτικού
ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού
προσωπικού, είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από μαθητές και
εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων
είναι προαιρετική.
4. Για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τυγχάνουν εφαρμογής και οι
διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου πρώτου της
παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02020262705200002*