ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – 2022

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Εγγραφή μαθητών/τριών
α) Στα Ειδικά Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που
έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Ειδικά Νηπιαγωγεία εγγράφονται
μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων
(4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23,
μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Ειδικά Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις
έγκυρες αιτήσεις νηπίων και προνηπίων. Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου
γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
Η φοίτηση δύναται να διαρκέσει ως το 7ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ.
α της παρ. 1 του άρ. 8 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ Α΄ 199).
β) Στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η
Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και άνω. Το σχολικό έτος 2022-23 στην Α’ Τάξη του
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-
2016.
γ) Η εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών σε Ειδικό Νηπιαγωγείο ή σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ.5) του
άρθρου 11 του ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136 Α/3-8-2021).
δ) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Ειδικά Νηπιαγωγεία
είναι:

αα) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) από τους γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/τριών,
ββ) Σχετική γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ.5) του άρθρου 11 του ν.
4823/21 (ΦΕΚ 136 Α/3-8-2021)
γγ) Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/τριών, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές
μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool, σύμφωνα με την παρ. 4β, του άρθρου 6 του
Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και με την με αρ. πρωτ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.:
«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο
εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή/τριας 2. όνομα μαθητή/τριας 3. όνομα
πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι/ες προς
εγγραφή μαθητές/τριες στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται
ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση
κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας με
υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία
του/της μαθητή/τριας, πριν ή και μετά την εγγραφή του/της σε σχολική μονάδα της χώρας, ο
γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο
είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/τρια. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω
στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της
σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα
καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
δδ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για το/τα πρόσωπο/α που αναλαμβάνει/νουν την
προσέλευση και αποχώρηση του/της μαθητή/τριας, είτε μεταφέρεται με σχολικό μέσο μεταφοράς είτε
όχι (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).
εε) Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο
αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
στστ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.
Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., (Α.Δ.Υ.Μ.)
ζζ) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της
μαθητή/τριας, προκειμένου οι μαθητές/τριες να εγγράφονται στα όρια της σχολικής περιφέρειας που
αντιστοιχεί σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α/2-
10-2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1γ του αρθ. 51 του ν. 4547/18, ΦΕΚ-102 Α/12-6-18
όπου ορίζεται ότι «Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται με απόφαση του περιφερειακού
διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης
βαθμίδας».
Ως εγγραφή στο Νηπιαγωγείο νοείται η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του νηπίου-
προνηπίου στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων έως 21 Ιουνίου 2022. Η εγγραφή νηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται
αυτεπάγγελτα (παρ. 5 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α/1-8-2017).