ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΝΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία
Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Συγκεκριμένα, στο νηπιαγωγείο εγγράφονται:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα νήπια/προνήπια που έχουν γεννηθεί:

α)το 2016

β) το 2017

Από το σχολικό έτος 2021-2022 η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 154704/2020 (Α 133) .

Πριν έρθουν στο νηπιαγωγείο οι γονείς, που θα εγγράψουν πρώτη φορά τα παιδιά τους, θα πρέπει να κάνουν τα εξής βήματα:

*Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο Νηπιαγωγείο Χιονάτων (σύμφωνα με την ΑΔΑ:ΩΞΩΕ46ΜΤΛΗ-ΛΗΕ) εγγράφονται νήπια από τις τοπικές κοινότητες : Χιονάτων, Βαλεριάνου, Μαυράτων, Αργινίων, Μαρκόπουλου.

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.
  2. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.  (Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή). 

*Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα).

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

*Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

*Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για την πορεία της αίτησης και τυχόν διορθώσεις που χρειάζονται. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Έγγραφα που πρέπει να φέρετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 1 έως 20 Μαρτίου 2021)

α) Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο.Λήψη αρχείου

γ) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ε)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας).

στ) Βεβαίωση φοίτησης από το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Χιονάτων για τα αδέρφια που φοιτούν στο Δημοτικό.

ζ) Βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας για εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

* Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο.Λήψη αρχείου

 

*Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

  • Οι γονείς των νηπίων (2015) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο μια Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα πάνε στη συνέχεια στο Δημοτικό με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται.
  • Οι γονείς των προνηπίων (2016), θα πρέπει να υποβάλλουν μια αίτηση επανεγγραφής στο νηπιαγωγείο και να προσκομίσουν τυχόν δικαιολογητικά που εκκρεμούν για την παράδοση του φακέλου.

Για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού παρακαλώ για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων όπως έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ:

1.Για τις εγγραφές θα έρχεται μόνο ο ένας γονέας, χωρίς να έχει το παιδί μαζί του και έπειτα από συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

2.Μέσα στο χώρο του γραφείου τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μ.)

3.Παρακαλείστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα που χρειάζονται όταν επισκεφθείτε το νηπιαγωγείο .

 

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί  τηλεφωνική επικοινωνία. (Τηλ.: 2671081424) ή με e-mail νηπιαγωγείου :mail@nip-chion.kef.sch.gr.

 

Πληροφορίες για βοήθεια για είσοδο και εγγραφή θα μπείτε εδώ: 

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ:Λήψη αρχείου

 

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Χιονάτων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

οι 5 Αισθήσεις μας!

Με τη βοήθεια παραμυθιών, όπως Ο παρλαπίπας έχασε τα αυτιά του, Φίλοι; Φως φανάρι, Η μάγισσα Γουίνι ξαναπετά, κλπ, ξεκινάμε το ταξίδι μας στις 5 αισθήσεις (ακοή, αφή,όραση, όσφρηση, γεύση). Ζωγραφίζουμε τις κυρίες που μαθαίνουμε, πειραματιζόμαστε, ανακαλύπτουμε, πως είναι η νοηματική γλώσσα, τα γράμματα στα βιβλία των ανθρώπων που δεν βλέπουν καλά… Με το ζάρι μας θυμόμαστε τί ανήκει στην κατηγορία που δείχνει και το λέμε.

 

         

   

Με τα αυτιά ακούω…., με τη μύτη μυρίζω….., με τα χέρια πιάνω….., με τα μάτια βλέπω…., με το στόμα γεύομαι/δοκιμάζω…..

Ο Φλεβάρης και αν φλεβίσει…

Ο αγαπημένος μας κουτσοφλέβαρος, το τρίτο παιδάκι του Χειμώνα και της Παγωνιάς, έφτασε με τα δώρα του έτοιμος.

Διαβάζουμε την ιστορία του και ζωγραφίζουμε τα δώρα του Φλεβάρη (αλκυονίδες, αμυγδαλιά, απόκριες).

Και φυσικά οι αμυγδαλιές (και του σχολείου μας) άνθισαν…

Διαβάζοντας το παραμύθι «Ο Γλετζοφλέβαρος»και «Η Μάγισσα Αμπουλίνα- Μόζα η γάτα» συζητάμε και εξηγούμε το παρατσούκλι του κύριου Φλεβάρη – Κουτσοφλέβαρος και την κινητική αναπηρία.  Παρατηρήσαμε ότι ακόμη και με τη δυσκολία μας, είτε στα πόδια μας είτε στα χέρια μας, όταν προσπαθούμε και έχουμε θέληση όλα γίνονται!

 

Χειμώνας και . . .

… μαθαίνουμε παίζοντας.

… γνωρίζουμε  αθλήματα και παιχνίδια στον πάγο και το χιόνι (ταϊζουμε το χιονάνθρωπο χιονόμπαλες-στόχο και παίζουμε χιονοπόλεμο σε ομάδες).

   

… γνωρίζουμε τα μέσα θέρμανσης και φτιάχνουμε το δικό μας τζάκι (ιδέα από το περιοδικό Σύγχρονο Νηπιαγωγείο).

…τα ζωάκια του δάσους το χειμώνα που όλα είναι σκεπασμένα με χιόνι τί κάνουν; βρίσκουν τροφή; πού μένουν; Ζωγραφίσαμε τα δώρα που έδωσε ο σκαντζόχοιρος στα ζωάκια για τη χειμερία νάρκη.

 

… ποια ζώα ζουν στους πάγους? Πού έχει όλο το χρόνο χιόνι και πάγο? Πώς είναι? Τί τρώνε?

… ο Γενάρης τελειώνει με αλκυονίδες μέρες και τους τρεις Ιεράρχες (συζήτηση, παραμύθι, ερωτήσεις από εκπαιδευτικό παιχνίδι στον υπολογιστή, κατασκευή με προσευχούλα) .

   

Οι Εποχές στον τροχό του χρόνου!

Ο Ιανουάριος είναι ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου. Γνωρίζουμε το Ι του Ιανουαρίου και  τις σκανταλιές του.

 

Διαβάσαμε την ιστορία με την κυρά-καλή, την κυρά-κακή και τους 12 μήνες και αφού γνωρίσαμε τι συμβαίνει κάθε μήνα, ποια η σημασία του στον τροχό του έτους, τους τοποθετήσαμε στην εποχή τους και τους μετρήσαμε. Πόσες είναι οι εποχές; Τί συμβαίνει κάθε εποχή; Ποια παιδιά έχει κάθε εποχή; παίζουμε και ζωγραφίζουμε μαθαίνοντας!

 

       

ΚαΛοΣώΡιΣες ΝέΕ χΡόΝε …..2021…

Μαθαίνουμε, κόβουμε και βρίσκουμε τους αριθμόυς και σε ποια σειρά πρέπει να μπουν για να φτιάξουμε το 2021.

Έπειτα παίζουμε κινητικό παιχνίδι, κρατάμε από έναν αριθμό καιμόλις σταματήσει η μουσική μπαίνουμε στη σειρά ώστε να σχηματιστεί σωστά το νέο έτος 2021.

Επίσης, ζωγραφίζουμε σε χειμωνιάτικο τοπίο τους χιονανθρώπους που το καλοσωρίζουν…2021! 🙂 Φτιάχνουμε τα ημερολόγιά μας με εσκιμώους εμάς.

 

    

Λιομάζωμα…ακόμη μία φθινοπωρινή δουλειά

Μία ακόμη από τις δουλειές που πρέπει οι άνθρωποι να τακτοποιήσουν μέσα στο φθινόπωρο είναι το μάζεμα της ελιάς!  Αφού παρατηρήσαμε εικόνες από λιομάζωμα, μάθαμε το μύθο με τη διαμάχη της θεάς Αθηνάς και του θεού Ποσειδώνα, με τη θεά Αθηνά να νικά προσφέροντας ένα δέντρο ελιάς στους ανθρώπους. Πώς μαζεύουμε ελιές;, πού τις βάζουμε;, μετά που τις πάμε;, Τί προιόντα μας δίνει η ελιά;, Ζωγραφίζουμε το λιωμάζωμα, τις δικές μας ελιές με τα χέρια μας. Παίζουμε με πίνακες ζωγράφων με θέμα την ελιά και ψάχνουμε με αινίγματα να δούμε για ποιον πίνακα λέει;. Ε όπως ελιά. Ποιες άλλες λέξεις αρχίζουν από Ε;

                      

Φτάσαμε στον αριθμό 5. Παίζουμε με το 5 και θυμόμαστε όλους τους αριθμούς απ’την αρχή.

          

Νοέμβρης και ο Γεωργός πάει στον αγρό…

 Έφτασε και ο Νοέμβρης, το τρίτο παιδάκι του Φθινοπώρου.Διαβάσαμε την ιστορία του και τη ζωγραφίσαμε. Για να τον καλωσορίσουμε παίξαμε και μάθαμε το γράμμα Ν. Ποιες άλλες λέξεις ξέρετε που αρχίζουν από Ν…? 

Το φθινόπωρο μαζί του έχει φέρει και κάποιες γεωργικές εργασίες, εκτός από τον τρύγο, έχει και τη σπορά. Ο γεωργός οργώνει το χωράφι του για να γίνει πιο μαλακό το χώμα για να σπείρει τη σοδειά του. Είδαμε πως όργωναν τα παλιά χρόνια και πως σήμερα. Μιλήσαμε για τη διαδικασία από το σιτάρι στο ψωμί, τη σειροθετήσαμε με τη βοήθεια του τραγουδιού «ο γεωργός πάει στον αγρό πρωί σα ξημερώσει…», φτιάξαμε τη δική μας σπορά, παίξαμε με το ψωμί: αν φτιάξουμε ψωμί με τυρί έχουμε τυρόψωμο, κλπ. Γράψαμε το Γ του γεωργού, ψάξαμε λέξεις..και φυσικά μιλήσαμε για το πώς τελικα αυτό το σποράκι μπορεί να γίνει φυτό? Φτιάξαμε τα δικά μας χωραφάκια με σκιάχτρο φυσικά για να μη μας φάνε τα πουλάκια τους σπόρους.

 

        

    

        

31 Οκτωβρίου- Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Με αφορμή την αυριανή ημέρα συζητάμε τί να σημαίνει άραγε η λέξη αποταμίευση? χμ…»μας θυμίζει τη λέξη ταμείο που όταν πληρώνουμε βάζουν τα λεφτά μέσα…». Για ποιο λόγο θα ήθελε κάθε παιδί να κάνει αποταμίευση; Τί θα ήθελε να αγοράσει; μια παροιμία λέει: «Φσούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι…». Παίζουμε με τους αριθμούς, τα σακουλάκια και τα φασόλια. Φτιάχνουμε κουμπαράδες (ιδέα από το ίντερνετ) και περιμένουμε πότε ο μπαμπάς και η μαμά θα χρειαστούν τη βοήθειά μας ώστε να βοηθήσουμε και να κερδίσουμε «χατζιλίκι» για τον κουμπαρά μας, γιατί » τα αγαθά κόποις κτώνται!!!!».