ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Τίτλος προγράμματος: STE(A)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του νερού και την Υδροδυναμική

Ο δικός μας τίτλος: Το πολύτιμο νερό!

Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι να  κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τα χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα, να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων και να αναζητήσουν λύσεις σε καθημερινά περιβαλλοντικά  προβλήματα, όπως ο κύκλος του νερού και η υδροδυναμική. Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες μια ολιστική αντίληψη του κόσμου και τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης , μέσα από την δημιουργική αξιοποίηση  θεμάτων που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Μέσα από πειράματα, εξοικείωση με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά όπως είναι το tux-paint, to kidsperations και to hot-potatoes στόχος είναι να καταφέρουν οι μαθητές τη δημιουργία
μηχανικών κατασκευών, την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και την εξοικείωση με
βασικές αρχές προγραμματισμού και αλγοριθμικής σκέψης και να έρθουν σε επαφή με τη
φιλοσοφία του STE(A)M με βιωματικό τρόπο.

Στο pdf που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα:

Το πολύτιμο νερόΛήψη αρχείου