«EUROPEAN NEW GENERATION» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA229 ΣΧ. ΕΤΗ 2018-2020


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Σαμουτιάν Μαργαρίτα( συντονίστρια)

Τάτσιου Στυλιανή

Τσιργιώτη Ελένη

Το “European New Generation ”, εντάσσεται στις στρατηγικές σύμπραξης μεταξύ σχολείων (KA229) του Erasmus+ και αποτελεί ένα κοινό σχέδιο δράσης, με διετή διάρκεια 2018-2020, μεταξύ 6 νηπιαγωγείων από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία και τη Φιλανδία με συντονίστρια χώρα την Τουρκία. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην προαγωγή των μαθηματικών, μέσα από τη βιωματική μάθηση. Συγκεκριμένα, οι μαθητές προσχολικής ηλικίας ήρθαν σε επαφή με μαθηματικές έννοιες, δημιούργησαν τα δικά τους μαθηματικά παιχνίδια, πραγματοποίησαν πειράματα και γνώρισαν διάσημους μαθηματικούς. Η συγκεκριμένη θετική επιστήμη είναι εύκολο να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νηπιαγωγείο μπορεί να αναπτυχθεί με μαθηματικό τρόπο. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και το ρομποτάκι “Beebot”, σε μια προσπάθεια να κάνει ελκυστικότερη την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση διαδρομών. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές θα έχουν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, ενώ θα ενισχυθεί και η συμμετοχή των κοριτσιών σε μαθηματικές δράσεις, καθώς οι θετικές επιστήμες αποτελούν ένα κλάδο ανδροκρατούμενο.

 

Το πρόγραμμα αυτό  προάγει την αγάπη για τα μαθηματικά, μέσα από την ένταξή τους στη σχολική πραγματικότητα. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν τη χρήση των μαθηματικών για τη δημιουργία παιχνιδιών, για την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών, για τον πειραματισμό και την ανακάλυψη, τα οποία προκύπτουν μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις της καθημερινότητάς τους. Ως αποτέλεσμα των δράσεων ήταν η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και σκέψης.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των εταίρων, προσεγγίζουν με πολύ διαφορετικό τρόπο τα μαθηματικά στην προσχολική ηλικία. Για το λόγο αυτό, κοινός στόχος αποτελεί η προαγωγή των μαθηματικών μέσα από ένα παιγνιώδη τρόπο, ο οποίος προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να δημιουργήσουμε πρακτικές γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην προσχολική εκπαίδευση, συνδυάζοντας πρακτικά και θεωρητικά μοντέλα, ώστε να εξασφαλιστεί η απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων, μέσω της ανταλλαγής συνεργατικών και καινοτόμων πρακτικών. Οι δραστηριότητες που δημιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς στοχεύουν στην ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι στον κλάδο και στην ενίσχυση της επιτυχίας των μαθητών, μέσα από τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης. Έτσι οι μαθητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τους αριθμούς, να απαριθμούν, να κάνουν μαθηματικές πράξεις, να αναγνωρίζουν σχήματα, να πειραματίζονται κλπ. Παράλληλα, η δυνατότητα των γονέων να κατανοούν τη σημασία της ανάπτυξης των μαθηματικών δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία, θα αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στην εξέλιξη του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα του έργου επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός επίσημου λογότυπου, τη δημιουργία της γωνίας του έργου, τις κατασκευές παραδοσιακών μαθηματικών παιχνιδιών, τις ασκήσεις ρυθμού, τις έρευνες, τις εκπαιδευτικές εκθέσεις κλπ. Για την προώθηση των δράσεων πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και εκθέσεις των κατασκευών, ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δημιουργήθηκε και ένα συνεργατικό eTwinning project. Παράλληλα, διανεμήθηκαν προϊόντα διάχυσης του προγράμματος, όπως ημερολόγια, διαφημιστικά φυλλάδια κ.ά.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να προσεγγίσουμε μαθηματικές έννοιες, βασίζεται στην ενεργητική και συνεργατική μάθηση, υιοθετώντας μια ολιστική μαθησιακή προσέγγιση, προωθώντας την κατανόηση, την σκέψη, τη συσχέτιση και στοχεύοντας στη χρήση της αποκληθείσας γνώσης σε ρεαλιστικές περιστάσεις.

Οι μαθητές θα επωφεληθούν στη μελλοντική τους ζωή, με την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις στην προσχολική εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελεί μια επένδυση για το μελλοντικό εργατικό δυναμικό και την οικονομία κάθε χώρας. Αυτή η συνεργασία, βασιζόμενη στην εμπειρία, την ανταλλαγή και τη μεταφορά πληροφοριών συμβάλλει στη θεσμική και κοινωνική ανάπτυξη. Έτσι, βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν πρωτοβουλία και να αυξήσουν τα κίνητρα μάθησης.