«ECO TWEET» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS KA229 ΣΧΟΛ. ΕΤΗ 2018-2020

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Σαμουτιάν Μαργαρίτα(συντονίστρια)

Τάτσιου Στυλιανή

Τσιργιώτη Ελένη

Το “Eco Tweet”, εντάσσεται στις στρατηγικές σύμπραξης μεταξύ σχολείων (KA229) του Erasmus+ και αποτελεί ένα κοινό σχέδιο δράσης, με διετή διάρκεια 2018-2020, μεταξύ 6 νηπιαγωγείων από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Εσθονία, την Ισλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου είναι ο συντονιστικός φορέας του συγκεκριμένου προγράμματος. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας). Έτσι, η αναγνώριση των περιβαλλοντικών κινδύνων θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες και δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος. Όλες οι σχεδιασμένες δράσεις προάγουν τη βιωματική μάθηση, με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην απόκτηση δεξιοτήτων διερεύνησης, διατύπωσης υποθέσεων και ανακάλυψης για μαθητές προσχολικής ηλικίας. Πάνω στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων ικανοτήτων βασίζεται και η STEM εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο, η χρήση των νέων τεχνολογιών και η ρομποτική θα υποστηρίξει τις δράσεις των εμπλεκόμενων για τη δημιουργία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Ως αποτέλεσμα, το άνοιγμα των σχολείων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι στόχοι του προγράμματος βασίζονται στην ενεργητική μάθηση, η οποία θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για τους μαθητές, προκειμένου να διερευνήσουν και να παρατηρήσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Ταυτόχρονα, θα μάθουν να σέβονται τη φυσική κληρονομιά και να προστατεύουν το περιβάλλον. Σημαντικό στοιχείο θα αποτελέσουν οι επισκέψεις των μαθητών σε εγκαταστάσεις με εναλλακτικούς τρόπους χρήσης της ενέργειας (ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά εργοστάσια, φωτοβολταϊκά κλπ.) και χώρους που προστατεύονται από την UNESCO (υδροβιότοπους, πόλεις κλπ.), γεγονός που θα αυξήσει την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε δράσεις που προωθούν την επανασύνδεση με το περιβάλλον. Τα πειράματα θα δώσουν μια άλλη οπτική στο τρόπο σκέψης τους, αναδομώντας τα γνωστικά τους σχήματα, καθώς θα κάνουν υποθέσεις και θα ενισχύσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ο γενικός στόχος είναι να κάνουμε τους μαθητές μας υπεύθυνους ευρωπαίους πολίτες, καθώς θα μοιράζονται ένα κοινό σκοπό, το συνεργατικό πρόγραμμα «Eco Tweet». Παράλληλα, θα αναπτυχθεί και θα ενισχυθεί η συνεργασία με τους γονείς και την τοπική κοινότητα, καθώς θα εμπλακούν στις δράσεις του προγράμματος, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίσουν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, να εξερευνήσουν το άμεσο και έμμεσο φυσικό περιβάλλον τους, μαθαίνοντας το φυσικό πλούτο της χώρας τους (χλωρίδα-πανίδα), θα αναγνωρίσουν τους κινδύνους του απειλούν το περιβάλλον και τα ζώα, θα κατανοήσουν έννοιες σχετικές με την οικολογία, θα μάθουν για τις φυσικές επιστήμες και θα πειραματιστούν, θα συνεργαστούν για να επιλύσουν προβλήματα, θα μάθουν για την ανακύκλωση και θα κατηγοριοποιήσουν τα αντικείμενα με βάση το υλικό τους, θα συμμετέχουν σε δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος (αναδασώσεις, δημιουργία κήπων, ανακύκλωση κλπ.), θα μάθουν για τους εναλλακτικούς τρόπους χρήσης της ενέργειας, θα πάρουν συνεντεύξεις από ειδικούς, θα καταγράψουν τη χρήση υλικών στην καθημερινότητά τους, θα δημιουργήσουν ομάδες συνεργασίας κ.ά.

Μέσω ενός κοινού πλάνου δράσης, το έργο μας προωθεί την οικολογική ισορροπία μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων για την περιβαλλοντική ευημερία. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα επωφεληθούν από τις ποικίλες ευκαιρίες, ώστε να αυξήσουν το ενδιαφέρον και να προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, υιοθετώντας οικολογική στάση και προσφέροντας εναλλακτικές και πρακτικές λύσεις. Το έργο θα έχει διάρκεια 2 χρόνια, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο του 2018 έως και τον Αύγουστο 2020. Στις δραστηριότητες του πρώτου γύρου, οι μαθητές επικεντρώθηκαν σε δράσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, με τίτλο «οι μικροί οικολόγοι», ενώ ο δεύτερος γύρος θα εστιάσει σε πειράματα και STEM δραστηριότητες, με τίτλο «Οι μικροί επιστήμονες».

Ειδικότερα, οι κύριες δράσεις που υλοποιήθηκαν, είναι:

  • Η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, προκειμένου να μοιραστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες, καθώς και καλές πρακτικές
  • Η παρακολούθηση της πορείας των δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας αφισών, φυλλαδίων, μπροσούρων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ.
  • Η δημιουργία ψηφιακών υλικών και η δημοσιοποίησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, eTwinning, Pinterest κ.λπ.)
  • Η χρήση εργαλείων ΤΠΕ και της ρομποτικής στην τάξη
  • Οι εκδρομές και συναντήσεις με ειδικούς
  • Η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια
  • Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Περιβάλλοντος και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις
  • Η εγγραφή των φορέων στα Eco Schools (απόκτηση πράσινης σημαίας)
  • Η προώθηση της αίσθησης της ευρωπαϊκού πνεύματος συνεργασίας (προστασία του περιβάλλοντος ως κοινό σκοπό).