Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021 -2022

Φιλοσοφία και Υλοποίηση της δράσης:
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης. Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών. Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.

Υπάρχουν 4 θεματικοί κύκλοι:

Οι Θεματικοί Κύκλοι προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στην εξής θεματολογία:

Κύκλοι δεξιοτήτων:

Α) Κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης

– Κριτική σκέψη

– Επικοινωνία

– Συνεργασία

– Δημιουργικότητα

Β) Κύκλος των δεξιοτήτων ζωής

– Αυτομέριμνα

– Κοινωνικές Δεξιότητες

– Πολιτειότητα

– Ενσυναίσθηση και ευαισθησία

– Προσαρμοστικότητα

– Ανθεκτικότητα

– Υπευθυνότητα

– Πρωτοβουλία

– Οργανωτική ικανότητα

– Προγραμματισμός

– Παραγωγικότητα

Γ) Κύκλος των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της

επιστήμης

– Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης

– Πληροφορικός γραμματισμός

– Ψηφιακός γραμματισμός

– Τεχνολογικός γραμματισμός

– Γραμματισμός στα Μέσα – Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

– Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

– Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

– Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες

– Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων

– Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας

– Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

– Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δ) Κύκλος των δεξιοτήτων του νου

– Στρατηγική σκέψη

– Επίλυση προβλημάτων

– Μελέτη περιπτώσεων (case studies)

– Κατασκευές

– Πλάγια σκέψηΛήψη αρχείου