Προεδρικό Διάταγμα

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δη-
μοτικών σχολειών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 9 του άρθρου 3 ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
β) της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

συνέχεια αρθρου

Αφήστε μια απάντηση