ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Ο Σχολικός Οδηγός απευθύνεται στους γονείς/
κηδεμόνες των μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων
και Δημοτικών Σχολείων. Σκοπός του είναι μέσω
της παροχής απλών και χρηστικών πληροφοριών
να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθε-
ση των γονέων/κηδεμόνων που θα ενισχύσει τη
συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και συ-
νακόλουθα θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία
του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνει τους
γονείς/κηδεμόνες για πρακτικά ζητήματα που αφο-
ρούν μεταξύ άλλων στην εγγραφή στο σχολείο,
στα δικαιολογητικά εγγραφής, στις ημερομηνίες
έναρξης και λήξης των μαθημάτων, στην επικοι-
νωνία με το σχολείο, στις υπηρεσίες και στις δομές
υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

συνέχεια άρθρου