2 Ιούν 2015

Υπενθύμιση οφειλόμενων ενεργειών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014 – 2015 για τα Δημοτικά Σχολεία

Συντάκτης: ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ | Κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω :

Τα σχετικά με τη λήξη του διδακτικού έτους στα Δημοτικά Σχολεία ρυθμίζονται από το άρθρο 3 του

.

               Τίτλοι
Η αποστολή των τίτλων στα Γυμνάσια, συνοδευμένων από κατάσταση, θα γίνει «με απόδειξη»την ημέρα της έκδοσής τους (15η Ιουνίου 2015) σύμφωνα με τη ροή που θα εκδοθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την οποία θα σας αποστείλουμε με νεότερο έγγραφο. Μαζί με τους τίτλους θα αποσταλούν και τα ενυπόγραφα
σημειώματα των γονέων των μαθητών, για την προτίμησή τους σχετικά με την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση που έχετε τίτλο σπουδών μαθητή που κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 ή 2014-2015 φοιτούσε σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού, κατά την αποστολή του τίτλου του στο οικείο Γυμνάσιο να επισυνάψετε και σχετική βεβαίωση, για να τύχει ο μαθητής των ευεργετικών διατάξεων του

(απαλλαγή από γραπτές εξετάσεις). Οδηγίες σας έχουν δοθεί με τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕ/Φ.19.2/3112/15-10-1992 εγκύκλιό μας.(Έκδοση Τίτλου Προόδου, τίτλου Σπουδών)

                 Δηλώσεις 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο (αναμένονται οι Υ.Α)
Έχετε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με την

(ΦΕΚ τ.Β΄ 2121) και το με αριθμ.

έγγραφο του Υπ. Παιδείας οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης μπορούν να δηλώσουν ως β’ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική.

              Εγγραφές μαθητών
Οι εγγραφές μαθητών για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους (20 Ιουνίου), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του

. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του

στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων θα εγγραφούν οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2009.

Τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών, οφείλουν οι Διευθυντές να τα αναζητήσουν με τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών (

και Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/5185/2005

από το Δήμο όπου τηρούν οικογενειακή μερίδα ( προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας αναζήτησης εκ μέρους των Δημ. Υπαλλήλων καλό είναι να προσδιορίζετε το Δήμο αναζήτησης των στοιχείων με κριτήριο το Δήμο που θα δηλώσει ο γονέας ότι ψηφίζει και όχι της κατοικίας ή της διαμονής του), σύμφωνα και με τα αριθμ. Φ. 6/320/58038/Γ1/23-5-2012 και

έγγραφα του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ..

Επισυνάπτουμε:
1.             Υπόδειγμα

που θα χρησιμοποιήσετε για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση

2.

με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των δημοτολογίων ανά δήμο

Επισημαίνουμε ότι οι εγγραφόμενοι και οι μετεγγραφόμενοι μαθητές πρέπει να προέρχονται από την αυστηρά καθορισμένη σχολική σας περιφέρεια. Εγγραφή στη σχολική μονάδα μαθητή, που διαμένει εκτός της αντίστοιχης σχολικής περιφέρειας, δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατόπιν εγκρίσεώς μας. Η εγγραφή των μαθητών στη Β΄ έως και ΣΤ΄ τάξη γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
                   Δικαιολογητικά Εγγραφής
Τα απαραίτητα

των μαθητών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και έχουν αποσταλεί ως Δελτίο Τύπου. Το

πλέον αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής.

(Σχετικό έγγραφο με τα δικαιολογητικά εγγραφής για το σχολικό έτος 2015-16 σας έχει κοινοποιηθεί μέσω ιστοσελίδας).

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπ/γείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλουν, μέσω του Διευθυντή του σχολείου, σχετική

στο Διευθυντή Εκπ/σης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης (σύμφωνα με το

έγγραφο του Υπ. Παιδείας). Στην περίπτωση που η τελευταία δε γίνει δεκτή ο μαθητής εγγράφεται στο νηπιαγωγείο και ταυτόχρονα κινείται από τον αρμόδιο Δήμο η διαδικασία της επιβολής κυρώσεων (αρθ. 458 Ποινικού Κώδικα-χρηματικό πρόστιμο) σε βάρος των γονέων ή κηδεμόνων.

Ο έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά την περίοδο των εγγραφών αλλά και για κάθε μαθητή που έρχεται στο σχολείο σας με μετεγγραφή.
Επισημαίνουμε ότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθν. Πρόγραμμα Εμβολιασμών(έγγραφο

του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σύμφωνα με το ανωτέρω, επιτρέπεται ο μη εμβολιασμός μόνο στην περίπτωση που οι γονείς προσκομίσουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης.

Τέλος, θα πρέπει να διευκολύνονται οι γονείς κατά την εγγραφή ως προς τη προσκόμιση του Α.Δ.Υ.Μ., θέτοντας τους ως χρόνο υποβολής του την 12η Σεπτεμβρίου 2015. (Το αργότερο τέλος Σεπτεμβρίου)
                Μετεγγραφή μαθητών στο εξωτερικό
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας στις περιπτώσεις μαθητών που δηλώσουν την πρόθεσή τους να μετεγγραφούν στο εξωτερικό να εκδώσετε δυο πρωτότυπους τίτλους προόδου και να ενημερώσετε τους γονείς ότι πριν μεταβούν στο εξωτερικό θα πρέπει να επικυρώσουν τον τίτλο ως εξής:
α) για όσους έχουν τόπο προορισμού χώρα μέλος της Ε.Ε. ή χώρα που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (Δείτε σχετική

) θα πρέπει να προσκομίσουν τον τίτλο στη Διεύθυνση Πρωτ/θμιας (γραφείο 427) για να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής του εκδόσαντος τον τίτλο και στη συνέχεια στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (γραφείο 335) προκειμένου να τεθεί επί του τίτλου η σφραγίδα της Χάγης (Αpostille) και

β) για όσους έχουν τόπο προορισμού λοιπές χώρες να επικυρώσουν πριν μεταβούν στο εξωτερικό για τη γνησιότητά του τον τίτλο στην Προξενική Αρχή της χώρας προορισμού τους που εδρεύει στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση που ο μαθητής είναι τελειόφοιτος (της Στ΄) τότε, επειδή η παράδοση των τίτλων σπουδών στο Γυμνάσιο είναι απαραίτητη και η εγγραφή σε αυτό γίνεται αυτόματα, θα πρέπει ο γονέας να πάει στο Γυμνάσιο και να υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής για το εξωτερικό, ενώ ο Διευθυντής του Δημοτικού εκδίδει δεύτερο τίτλο σπουδών και τον παραδίδει στο γονέα. Ο γονέας τον τίτλο αυτόν μαζί με τα χαρτιά της εγγραφής τα προσκομίζει για να λάβει ως ανωτέρω τη σφραγίδα της Χάγης (Αpostille) ή σε Προξενική αρχή ανάλογα.
                    Εγγραφές Αλλοδαπών μαθητών
Σας υπενθυμίζουμε σχετικό έγγραφο με τα δικαιολογητικά εγγραφής για το σχολικό έτος 2015-16 που σας έχει κοινοποιηθεί μέσω ιστοσελίδας.
                    Πρωινή Ζώνη
Με τη λήξη των εγγραφών θα πρέπει να υποβάλετε στη Διεύθυνση (κο Δημητριάδη Κυριάκο) φωτοαντίγραφα όσων αιτήσεων ολοημέρου δήλωσαν οι γονείς ότι επιθυμούν τη λειτουργία πρωινής ζώνης, αναγράφοντας και τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τους, ακόμα και των προνηπίων, προκειμένου η υπηρεσία να διερευνήσει τη δυνατότητα υλοποίησης αυτής, λαμβανομένου υπόψη και του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού. Επειδή η υπηρεσία έχει δεχθεί κατ΄ επανάληψη καταγγελίες από γονείς ότι λαμβάνουν ελλιπή πληροφόρηση περί του θεσμού ή αποτρεπτική καθοδήγηση προκειμένου να μη τον δηλώσουν ως επιθυμία τους, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο θέμα με την παροχή επαρκούς   πληροφόρησης και σαφώς μη αποτροπής των ενδιαφερόμενων γονέων ως προς τη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου.
                     Υποβλητέα Στοιχεία
Οι Διευθυντές – Προϊστάμενοι των Δημ. Σχολείων θα υποβάλουν στην Υπηρεσία μας (στον κο Δημητριάδη Κυριάκο) συμπληρωμένους τους εξής πίνακες:
1.      Τον

για το σχολικό έτος 2015-2016, τον οποίο παρακαλείσθε είτε να υποβάλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε να τον επεξεργαστείτε ηλεκτρονικά(επειδή τα αθροίσματα υπολογίζονται αυτόματα προκειμένου να αποφευχθούν λογιστικά λάθη που έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν) και να τον προσκομίσετε εκτυπωμένο (όχι δηλαδή συμπληρωμένο χειρόγραφα). Ο πίνακας αυτός θα υποβληθεί με τη λήξη των εγγραφών (19 Ιουνίου 2015), με τον αριθμό εγγραφέντων μαθητών όπως θα έχει διαμορφωθεί. Δεν απαιτείται πλέον η υποβολή του πίνακα το Σεπτέμβρη, επειδή θα έχουν ήδη καταχωρηθεί τα σχετικά στοιχεία, με ευθύνη των Διευθυντών, στο myschool.

                 Κλείσιμο Βιβλίων
Με τη φροντίδα των Διευθυντών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων θα συμπληρωθούν όλα τα υπηρεσιακά βιβλία με προσοχή και επιμέλεια. Την 19η Ιουνίου 2015 δεν πρέπει να υπάρχει διοικητική ή διαχειριστική εκκρεμότητα. Σας υπενθυμίζουμε ότι το Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής κλείνεται την 31η Αυγούστου κάθε έτους και σ’ αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία μόνο των εκδιδόμενων τίτλων, καθώς και των χορηγούμενων πιστοποιητικών σπουδής και αποδεικτικών μετεγγραφής. Κατόπιν των ανωτέρω οι Διευθυντές των Δημ. Σχολείων να καταχωρήσουν στο Β.Π.Σ. τους τίτλους σπουδών που θα εκδώσουν για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.
Όλα τα βιβλία που προβλέπονται τηρούνται κανονικά και χειρόγραφα και δε νοείται η υποκατάστασή τους είτε με ηλεκτρονικά αρχεία είτε με ντοσιέ από εκτυπωμένες σελίδες ή ακόμη και με βιβλιοδεσία τέτοιων σελίδων.
                          Επισκευές
Οι Διευθυντές, έπειτα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δημοτικές αρχές, να μεριμνήσουν από τώρα, ώστε να προγραμματισθούν και να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τυχόν εργασίες επισκευής και συντήρησης των διδακτηρίων. Όσοι από τους Διευθυντές κατά τις θερινές διακοπές απομακρυνθούν από την έδρα τους, πρέπει να διασφαλίσουν την περιουσία της σχολικής μονάδας και να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Επίσης, όσοι από τους Διευθυντές για οποιονδήποτε λόγο δε θα υπηρετήσουν στην ίδια σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος πρέπει να παραδώσουν με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το υλικό και το αρχείο της σχολικής μονάδας στους Προέδρους των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών που έχουν συσταθεί σε κάθε Δήμο. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου θα αποσταλεί και στην Υπηρεσία μας για ενημέρωση του φακέλου της σχολικής μονάδας.
                     Αναφορές Ανάληψης Υπηρεσίας
Την 1η Σεπτεμβρίου 2015, όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση και να αναλάβουν υπηρεσία. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα θα παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Διευθυντές των σχολείων, θα υποβάλουν στην Υπηρεσία μας τις

του εκπαιδευτικού προσωπικού.

                     Τρίμηνη Άδεια
Όσοι/ες εκπαιδευτικοί προτίθενται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να ασκήσουν το δικαίωμα της χορήγησης της τρίμηνης άδειας της παρ. 1 του άρθρ. 53 του Ν. 3528/2007, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην Υπηρεσία ένα τουλάχιστον μήνα πριν, ήτοι μέχρι τις 10 Αυγούστου, σύμφωνα με τη με αριθμ.

εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Παρακαλούνται επίσης οι εκπαιδευτικοί που θα κάνουν χρήση της εννιάμηνης άδειας ανατροφής να το δηλώσουν προφορικά στην υπηρεσία για τον καλύτερο προγραμματισμό των λειτουργικών κενών.
                     ΠολιτιστικήΗμέρα
Σας υπενθυμίζουμε την Γ4/353/2-8-90 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Πολιτιστική και αθλητική ημέρα», που σας έχει κοινοποιηθεί με την ΔΙΠΕ/Φ.24/1264/25-5-06 εγκύκλιό μας, και σύμφωνα με την οποία ο Διευθυντής κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ορίζει την ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την ημέρα αυτή, που πρέπει να είναι μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους, διεξάγονται αγώνες, απονέμονται έπαθλα, διοργανώνονται εκθέσεις ζωγραφικής, χειροτεχνίας, θεατρικές παραστάσεις, χορωδίες, διαγωνισμοί κ.λ.π. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν: α) και απογευματινές ώρες , ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους γονείς και το κοινό να συμμετέχουν και β) και σε χώρους εκτός σχολείου (λ.χ. Δημ. Ωδείο, Θεατράκι Αγ. Βαρβάρας, Αίθουσα Νομαρχίας κ.α.).
                     Απολογισμός Εκπ. Έργου
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 12 περιπτ. β’ εδαφ. (2) του Π.Δ. 201/98   οι Σύλλογοι Διδασκόντων συντάσσουν τον προγραμματισμό και τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου, αντίγραφο του οποίου οφείλουν να στέλνουν στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
                   Εκδηλώσεις1ης Ιουλίου
Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιουλίου   πραγματοποιούνται στο Δήμο Δράμας εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 11 του Π.Δ. 201/98 σημαιοφόροι και παραστάτες ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επειδή κατά την ημέρα αυτή οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του προηγουμένου διδακτικού έτους είναι ήδη μαθητές του Γυμνασίου, καλείστε, μέσα από παρόμοιες διαδικασίες με αυτές που προβλέπονται, να επιλέξετε σημαιοφόρους και παραστάτες, από τους μαθητές της Ε΄ τάξης που ήδη έχουν προαχθεί στην ΣΤ΄, για να λάβουν μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις της ημέρας σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, μετά από δήλωσή τους ότι θα βρίσκονται την ημέρα αυτή στη Δράμα. Η επιλογή αυτή θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα σχολεία της πόλεως Δράμας στις 15-06-2015 και θα ισχύσει αποκλειστικά για την ημέρα αυτή και την ημέρα του μνημόσυνου των σφαγιασθέντων κατοίκων του Νομού Δράμας (29η Σεπτεμβρίου), σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Δημοτικής Αρχής.
dictyo.gr

Αφήστε μια απάντηση