Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
για το σχολικό έτος 2021-2022

Τηλ. Επικοινωνίας 2696032092  e-mailmail@nip-aigeir.ach.sch.gr  bloghttps://blogs.sch.gr/niageir/

Ώρες επικοινωνίας 12:30 έως 13:30

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας   για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2016 και  2017 θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2021  μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Τα παιδιά που είναι ήδη γραμμένα και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται αυτεπάγγελτα στο επόμενο έτος.

 

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας είναι υποχρεωτική για όλα τα νήπια και προνήπια που διαμένουν σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αιγείρας

 

Διαδικασία:

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου.
  • Κατά την είσοδο  στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) χρειάζονται οι κωδικοί της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίαςηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται ο γονιός  για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή σχετικό έγγραφο- αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ)το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, ( εφόσον επιθυμεί να φοιτήσει σε μονάδα εκτός χωροταξικής κατανομής) και  να προσκομιστεί  σχετική Βεβαίωση  στο Νηπιαγωγείο

δ)εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο τα οποία πρέπει να προσκομιστούν  από το γονέα στο Νηπιαγωγείο , ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία – ραντεβού, κι εντός των προθεσμιών είναι τα εξής:

 

1)  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο θα συμπληρωθεί από παιδίατρο και θα προσκομισθεί στο Νηπιαγωγείο. (Το έντυπο υπάρχει στο Νηπιαγωγείο και στο blog του Νηπιαγωγείου)

2) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

3) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής

 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας  συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης από το γονέα, η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο/-η του Νηπιαγωγείου, παρουσία του γονέα και βάση των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει αυτός. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία, εκτός των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό γέννησης (ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης για τους αλλοδαπούς μαθητές που δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό). Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς.
  • Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.Λήψη αρχείου

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Σχ. Έτους 2021-2022

Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2021- 2022 στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας (έτη γέννησης 2016 και 2017) και δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς (η απόσταση της κατοικίας τους από το Νηπιαγωγείο θα πρέπει υπερβαίνει  τα 1200 μέτρα) καλούνται να υποβάλουν στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου τη σχετική αίτηση, συνοδευμένη από τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά

από την Δευτέρα  18 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2020  

(εκτός της  Τρίτης 26 Ιανουαρίου)

(Ώρες 12:15 – 13:00 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

Τα απαιτούμενα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α)Αίτηση  για δωρεάν μεταφορά (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο ή θα την κατεβάσετε από ΠΙΟ ΚΑΤΩ)

β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο ή θα την κατεβάσετε από ΠΙΟ ΚΑΤΩ)

γ) Λογαριασμός   Δ.Ε.Η.  ή   Ο.Τ.Ε.  ή άλλος λογαριασμός κοινής ωφελείας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή με βάση τον οποίο θα γίνει η  πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή για τον υπολογισμό της απόστασης.

δ) Αριθμός ΑΜΚΑ του παιδιού.       

Για τους μαθητές που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην πλατφόρμα κατά το  προηγούμενο σχολικό έτος και ήδη μεταφέρονται κατά το τρέχον,  απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της αίτησης με εξαίρεση την περίπτωση που  έχει υπάρξει αλλαγή κατοικίας.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΗΛ. 26960 32092

(ώρες επικοινωνίας 12:15-13:00)

Η ΑΙΤΗΣΗΛήψη αρχείου

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΛήψη αρχείου

 

 

 

3. Τα Ευέλικτα Καπάκια 

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι η δράση «ΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ», δεν σταματά αλλά συνεχίζεται και για όλη την φετινή Σχολική χρονιά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι συμμετέχοντας σε αυτή τη δράση  συλλέγουμε πλαστικά καπάκια από νερό, αναψυκτικά, γάλα κλπ τα οποία θα παραδώσουμε στο Τμήματα Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας συνδράμοντας έτσι στην προσπάθειά τους  να ενισχύσουν το Σύλλογο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων να αποκτήσουν ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια. 

Η συγκεκριμένη δράση άρχισε  όταν εκπρόσωποι του Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων,  είδαν σε μια ιστοσελίδα πως 10.000 πλαστικά καπάκια εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών ανταλλάσσονται με ένα αναπηρικό ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο.

Μια Εταιρεία ανακύκλωσης – ειδών εμφιάλωσης με έδρα την Κεντρική Μακεδονία, με περίσσευμα κοινωνικής ευθύνης, δέχθηκε να κάνει το ψέμα… αλήθεια! Με την προϋπόθεση ότι δεν θα γνωστοποιηθεί η εταιρική της ταυτότητα, παραλαμβάνει τις ποσότητες του Συλλόγου με αντάλλαγμα την οικονομική συνδρομή της στην εξασφάλιση των αναπηρικών καροτσιών.

Έτσι, η προσπάθεια συνεχίστηκε, και δεκάδες φορείς από όλη την Ελλάδα, που πληροφορήθηκαν την προσπάθεια μέσω Facebook, blogs και δημοσιευμάτων, άρχισαν να στέλνουν μικρά και μεγάλα δέματα με καπάκια, με το ΚΤΕΛ, με κούριερ, με το ταχυδρομείο κλπ. Η Δ/νση Π.Ε. Αχαϊας και τα σχολεία που βρίσκονται υπό την εποπτεία της υποστηρίζουν δυναμικά εδώ και τρία χρόνια  την δράση αυτή.

Για να αγοραστεί ένα συνηθισμένο αναπηρικό καροτσάκι απαιτούνται καπάκια βάρους πλέον του ενός τόνου,  και φυσικά η ποσότητα αυξάνεται όταν πρόκειται για ηλεκτροκίνητο.

Το Νηπιαγωγείο Αιγείρας για τρίτη χρονιά, επιθυμώντας να συμβάλλει  στην κατεύθυνση αυτή προτρέπει τους μαθητές/τριες του σχολείου μας και τους γονείς τους να συμμετέχουν στην δράση  «Τα ευέλικτα καπάκια»,  συλλέγοντας τα πλαστικά καπάκια εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών, γάλακτος κλπ, τα οποία θα τα μεταφέρουν στο σχολείο όπου και θα συγκεντρώνονται. Προς το τέλος του σχολικού έτους θα συγκεντρωθεί  από όλα τα σχολεία η ποσότητα που έχει μαζευτεί και θα  παραδοθεί στους Υπευθύνους.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό και πολύ εύκολο να συμμετέχετε στη δράση αυτή και να συνδράμετε αυτή την προσπάθεια ανταποδοτικής ανακύκλωσης διασυνδέοντας την περιβαλλοντική με την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Θα ήθελα εδώ να τονίσω, πως η προσπάθεια αυτή  έχει μόνιμο και όχι εποχιακό χαρακτήρα μιας και  η σχολική κοινότητα θα μπορούσε να μαζέψει ένα σημαντικό βάρος από καπάκια .

 ΩΡΑΡΙΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

Πρωινή Προσέλευση:

7:45-7:55 Για τους μαθητές του Ολοήμερου   Προγράμματος που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

08:15-8:30  Για ΟΛΟΥΣ τους ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ μαθητές

Μεσημεριανή Αποχώρηση: 13:00
Αποχώρηση Ολοήμερου Προγράμματος: 16:00

Το ωράριο καθορίζεται όπως και όλων των Νηπιαγωγείων της χώρας από την Αρ. Πρ.130272/Δ1/05-08-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:  « Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήµερου Νηπιαγωγείου» και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το σχολικό έτος 2016-2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2670 τ.Β /27 -8-2016 και μπορείτε να βρείτε εδώ: http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=52b8826baae6bf94d30af4bc7a033073

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση