Εγγραφές μαθητών/ τριών στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων για το σχολικό έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε, ότι οι αιτήσεις εγγραφών νηπίων – προνηπίων στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024 – 2025  θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2024, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr).

Στα νηπιαγωγεία, το σχολικό έτος 2024 – 2025, θα φοιτήσουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2020 (προνήπια) και τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2019 (νήπια).

Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα εγγραφής στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων  έχουν όσοι μαθητές/τριες διαμένουν στα όρια σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου (Ραζάτα, Φαρακλάτα, Προκοπάτα).

Αναλυτικότερα, αναφορικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου»

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Έγγραφα που πρέπει προσκομίσετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 1 έως 20 Μαρτίου 2023)

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο (θα το βρείτε στα έγγραφα παρακάτω ή και στο νηπιαγωγείο)

β) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ε) Γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης εγγραφής με υπογραφή και των δυο γονέων/κηδεμόνων (θα τη βρείτε στα έγγραφα παρακάτω ή και στο νηπιαγωγείο)
 • Δήλωση μεταφοράς μαθητή/τριας, αν επιθυμείτε μεταφορά του παιδιού σας προς και από το νηπιαγωγείο (θα τη βρείτε στα έγγραφα παρακάτω ή και στο νηπιαγωγείο).

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο , η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο το διάστημα 1-20 Μαρτίου μεταξύ 12:15-13:00 ( κατόπιν ραντεβού στο 2671022688).

Για όσους δεν υποβάλουν μόνοι τους την αίτηση ηλεκτρονικά:

 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)
 • Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μεταφρασμένα στα ελληνικά αν πρόκειται για αλλοδαπούς μαθητές/τριες)

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

 • Οι γονείς των νηπίων (2018) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο μια Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα πάνε στη συνέχεια στο Δημοτικό με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται (εγγραφές και στο Δημοτικό Σχολείο από 1-20 Μαρτίου 2024)
 • Οι γονείς των προνηπίων (2019) θα πρέπει να υποβάλλουν μια αίτηση επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο, που θα σας δοθεί από το νηπιαγωγείο. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό

adym_

ypeythini-dilosi

“Και άμα νιώσω απειλή ο Αρκτούρος είναι εκεί!”

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων της Θεματικής Ενότητας Φροντίζω το περιβάλλον, Υπεύθυνα Παιδιά Υπερασπιστές Ζώων τα παιδιά του νηπιαγωγείου γνώρισαν τον κόσμο της καφέ αρκούδας. Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό άντλησαν πληροφορίες για τη ζωή της αλλά και για τους κινδύνους που διατρέχει η ίδια της η ζωή. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν γενικότερα για τα ζώα που είναι υπο εξαφάνιση και αποφάσισαν να παλέψουν για τα δικαιώματά τους! Έτσι το σχολείο μας ήρθε σε επαφή με το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας Αρκτούρος στο Νυμφαίο της Φλώρινας. Με χαρά η εκπαιδευτική ομάδα του Αρκτούρου μας παρουσίασε το έργο της αλλά και πολλές πληροφορίες για την αγαπημένη μας αρκούδα. Μέσα από ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά ταξίδεψαν ως το δάσος του Νυμφαίου και γνώρισαν έστω και από μακριά τις αρκούδες Πάτρικ, Αντρέα, Αλεξάνδρα … και ξετρελάθηκαν με τα μωρά αρκουδάκια!

422743684 903695581194111 2171007650790200287 nΣτιγμιότυπο οθόνης 2024 01 22 122459

Τραγουδήσαμε όλοι μαζί το τραγούδι του Αρκτούρου που το έχουμε αγαπήσει ήδη μικροί και μεγάλοι

Στη συνέχεια μιλήσαμε για τους κινδύνους που διατρέχει η ζωή της καφέ αρκούδας και αποφασίσαμε να αποτυπώσει ο καθένας τη δική του σκέψη.

418298913 263611666617528 2625886547948656270 n 422783261 362193789925107 3360586614595607261 n420212778 863084649161110 1165712899871230777 n 418586124 1111528560267392 1699072561647612679 n

Όλοι μαζί δημιουργήσαμε μια αφίσα αφιερωμένη στον Αρκτούρο και σαν μικρά αρκτουράκια φωνάξαμε δυνατά: “Και άμα νιώσω απειλή ο Αρκτούρος είναι εκεί!!”

418417992 1063202311465433 5038360537445919602 n 420720752 1764587947287328 6340743449957791921 n

Καλή χρονιά!

Υποδεχτήκαμε το 2024 φτιάχνοντας ο καθένας τη δική του κούπα ζεστή σοκολάτα και ήπιαμε στην υγειά της νέας χρονιάς! Φυσικά, ο καθένας έθεσε τον δικό του προσωπικό στόχο για την νέα χρονιά που εύχεται να τον εκπληρώσει! Ευχαριστούμε πολύ τις μαμάδες του σχολείου για την πεντανόστιμη βασιλόπιτα που έφτιαξαν με μεράκι για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας!

415764841 895282532067024 2138438638361123167 n 1706248264386422737588 915483880158179 1035314320622118535 n

Ευχόμαστε τη νέα χρονιά να είμαστε όλοι υγιείς και να ζήσουμε πολλές στιγμές παρέα γεμάτες χαμόγελα, όπως τα παρακάτω 🙂

17062482643581706248264372

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα!

“Μπάλες γιρλάντες κουραμπιεδάκια

Μελομακάρονα και ελαφάκια

Άγιοι Βασίληδες και γκλίτερ πολύ

Ήρθε επιτέλους αυτή η εποχή”

Το σχολείο μας την πρώτη μέρα του Δεκέμβρη ντύθηκε στα χριστουγεννιάτικα! Τα παιδιά με χαρά και μεράκι στόλισαν το δέντρο της τάξης και την αυλή. Φτιάξαν τα δικά τους ημερολόγια αντίστροφης μέτρησης για να μετράνε τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Γράψανε ήδη γράμμα στον Άη – Βάσιλη και το βάλανε μέσα σε αυτοσχέδιους φακέλους που δημιούργησαν μόνα τους. Τέλος, ταχυδρομήσαμε τα γράμματα μας στο κουτί που φτιάξαμε όλοι μαζί και βρίσκετε στην αυλή του σχολείου μας!

384552509 1899644473783478 6659551883359121004 n371510637 892690452253883 2200951381046478501 n371538894 238316989277822 1370494279323873119 n385559164 2025186117844274 2652221807131027379 n 370347649 1269127480429220 376358127429204156 n406883821 719199509812150 9161993071859371881 n 406871598 287212587651411 2219630122595161220 n 400266679 1735124460287826 9175787503385588438 n 1 385540775 1036620367638817 4167363671440105143 n

Επίσκεψη στο Ελαιοτριβείο

Το νηπιαγωγείο μας μπήκε και αυτό το μήνα σε ρόδες και επισκέφτηκε το Ελαιοτριβείο του κύριου Βαγγέλη Μαρινάκη στα Φαρακλάτα. Η εκπαιδευτική εκδρομή έγινε στα πλαίσια της θεματικής ενότητας “Από την ελιά στο λάδι”. Στο ελαιοτριβείο τα παιδιά παρακολούθησαν όλη τη διαδρομή που κάνουν οι ελιές από τη στιγμή που μαζεύονται από το δέντρο για να καταλήξουν μέσα σε ένα μπουκάλι με λάδι. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο ελαιοτριβείο ο κύριος Βαγγέλης χρησιμοποιεί ακόμα τις παραδοσιακές μυλόπετρες που περιστρέφονται κυκλικά και αλέθουν τις ελιές, πράγμα που εντυπωσίασε πολύ τα παιδιά. Φυσικά, στο τέλος βουτήξαμε ζεστό ψωμί από τον φούρνο του χωριού στο φρέσκο λάδι!

385540741 888433972554460 6831584060237333429 n 400693449 1197876884366068 1995936928781229935 n 406833080 899247425065913 7098380402416280247 n 367690508 371940365438018 4652834610978717744 n 385529456 1779596455839383 1063619804078898207 n 370076763 636739388446383 7976833448963091195 n 367221161 343235211657967 5516025870619397608 n 400390449 312625365022992 8334035150274904458 n

 

Πόλεμος και Ειρήνη μέσα από το έργο του Pablo Picasso

Στα πλαίσια της θεματικής της 28ης Οκτωβρίου προσεγγίσαμε τις έννοιες του πολέμου και της ειρήνης μέσα από τα μάτια του ζωγράφου Pablo Picasso. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τους πίνακες του: “Γκουέρνικα”, “Το παιδί και το περιστέρι”, “Το περιστέρι της ειρήνης”. Αναλύσαμε και περιγράψαμε τους πίνακες, είδαμε βίντεο με 3d αναπαράσταση του πίνακα “Γκουέρνικα”, κάναμε αναπαράστασή τους, φτιάξαμε ένα μεγάλο παζλ, και βρήκαμε κομμάτια που έλειπαν από τους πίνακες. Έπειτα εργαστήκαμε ομαδικά δημιουργώντας την δική μας πόλη Γκουέρνικα όταν είχε πόλεμο και όταν είχε ειρήνη. Τα χρώματα του πολέμου ήταν το μαύρο και το γκρι ενώ της ειρήνης ήταν όλα τα “χαρούμενα” χρώματα όπως είπαν τα παιδιά. Τέλος, σαν μικροί ζωγράφοι στείλανε το δικό τους μήνυμα ειρήνης, δημιουργώντας το καθένα ατομικά με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο το περιστέρι της ειρήνης του γνωστού ζωγράφου.

363616188 319147550907284 449231645116901173 n 371497575 1419994021952713 3729971349289383977 n 370309370 342340565065556 1064541689217779884 n 396594340 1150574085923224 5683449280844766983 n 396174981 3214912215479715 873917203373170394 n 396561124 3620903441565204 4882951486518274075 n396312634 6836883349700027 6774777938872403025 n 371281840 1080792939572068 6164801359366891009 n 368091849 1455934764983178 9002151929246787468 n 386468105 642078544743396 6688499923717026256 n 371526920 1528540567917484 6022603265970556165 n373469785 1065835384592970 4046355699072932279 n

Ο επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στο Νηπιαγωγείο μας

Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν αφιερωμένη στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Με αφορμή το Έπος του ’40, έγινε συζήτηση στο σχολείο για τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Μέσα από παραμύθια, σύμβολα, εικόνες, κατασκευές και παιχνίδια προσεγγίσαμε την έννοια της Ειρήνης και του Πολέμου. Τα παιδιά φυσικά μάθανε ποιήματα και τραγούδια και στο τέλος της εβδομάδας οργανώσαμε τη δική μας μικρή γιορτή. Στο τέλος, στην αυλή του σχολείου κάναμε όλοι μαζί παρέλαση και με χαρά δεχτήκαμε το χειροκρότημα από τους θεατές – γονείς μας.

Και του χρόνου με υγεία!

Χρόνια Πολλά Ελλάδα!

370282063 339996201944154 3793723470636680378 n394632159 265697949308194 9212430628882593615 n396693161 661444906054826 5891899027794831942 n396476903 1070458700657013 5798944563175470398 n377323489 640558311617359 7428500947550793553 n396470218 1120656788898525 8155636475491151697 n377232275 197544973382507 6689965522594164449 n395855007 1821472338255977 742534812250900162 n395471505 229977679883002 3338248020588801184 n396231198 1006490890561818 7006665729434798789 n

“Προσαρμογή των Παιδιών στο Σχολείο”, πρόσκληση για διαδικτυακή ομιλία

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης «Απόπλους» διοργανώνει διαδικτυακή ομιλία με θέμα “Προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον (Παιδικός Σταθμός, Προνήπιο-Νήπιο, Α’ Δημοτικού), ο φόβος του αποχωρισμού” με εισηγήτρια την κα Αλεξάνδρα Καππάτου ψυχολόγο – παιδοψυχολόγο.

Η προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον σηματοδοτεί ένα μεταβατικό στάδιο πολύ σημαντικό τόσο για το ίδιο όσο και για την οικογένειά του και σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση για όλους. Σε αρκετά παιδιά ο φόβος και η ανασφάλεια προκαλούν άρνηση για το σχολείο και το ζητούμενο είναι πώς πρέπει να χειριστούν την κατάσταση γονείς και δάσκαλοι.

Ο παιδικός σταθμός ή το Νηπιαγωγείο, αποτελούν την πρώτη πόρτα των παιδιών στη σχολική ζωή, είναι ο πρώτος αποχωρισμός του γονιού από το παιδί. Η ένταξη του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο, δηλαδή το πέρασμα σε μια καινούρια φάση ζωής, ενεργοποιεί μια νέα πραγματικότητα κατά την οποία το παιδί βγαίνει από το στενό και απόλυτα προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον και κάνει τα πρώτα του βήματα σε μια μικρογραφία της κοινωνίας. Ο μικρός μαθητής μαθαίνει να προσαρμόζεται σε μια ομάδα παιδιών, να ανταλλάσσει και να μοιράζεται τα πράγματά του. Παύει να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και απομακρύνεται από την υπερπροστασία των γονιών του, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τα μοναχοπαίδια.

Αλλά και τα «πρωτάκια» παρότι δεν είναι η πρώτη τους φορά στο σχολείο καλούνται να ανταπεξέλθουν στα καινούργια τους σχολικά καθήκοντα. Το παιδί με την είσοδό του στο Δημοτικό αλλάζει τις συνήθειές του, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να δημιουργηθεί άρνηση, ακόμη και φοβία, για το σχολείο.

Όλα αυτά χρειάζονται υπομονή και επιμονή τόσο από την πλευρά των γονέων όσο και από εκείνη του δασκάλου. Σύμφωνα με την ψυχολόγο-παιδοψυχολόγο κυρία Αλεξάνδρα Καππάτου  χρειάζεται πρώτα οι γονείς να έχουν προετοιμαστεί και προσαρμοστεί στην ιδέα του αποχωρισμού  και της νέας αρχής και να αποβάλλουν τις συνήθεις ενοχές ότι από τόσο μικρό το «βάζουν στα βάσανα». Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά είναι διαφορετικό το άγχος των γονιών, όταν το παιδί τους θα πάει πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και διαφορετικό στην πρώτη Δημοτικού. Όμως και στις δύο  περιπτώσεις όταν μιλάμε να ομαλή  ένταξη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και γεγονότα που έχουν συμβεί στην οικογένεια και μπορεί να επηρεάσουν στην εμφάνιση της άρνησης όπως διαζύγιο γονιών, αλλαγή σχολείου, μετακόμιση, θάνατος αγαπημένου προσώπου. Η καλή σχέση μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών σίγουρα διευκολύνει την κατάσταση και θωρακίζει το παιδί με θάρρος και δύναμη για να γίνει αυτό το μεταβατικό στάδιο όσο πιο ομαλό και ευχάριστο γίνεται.

Η διαδικτυακή ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19:15 – 20:30, μέσω της πλατφόρμας Zoom και αφορά γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και τη Δευτέρα 16/10/ 2023 μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZItduytqDMpE9P6fDN2_Cu8QgiSapQx1pkU

όπου θα συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο και το mail τους και θα πατήσουν το κουμπί «Register». Μόλις ολοκληρώσουν τη διαδικασία, θα λάβουν στο mail που δήλωσαν την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους μέσω της οποίας μπορούν να συνδεθούν στο σεμινάριο πατώντας το κουμπί «Join Meeting» που βρίσκεται σε ευδιάκριτο γαλάζιο πλαίσιο.

Για την διευκόλυνση της συμμετοχής σας προτείνεται να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Παρακαλούμε θερμά να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή (επιτραπέζιο ή laptop) και να έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής του Zoom Client for Meetings την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε από εδώ:

https://zoom.us/download#client_4meeting

Αν δεν θέλετε να το κάνετε εκ των προτέρων, το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί αυτόματα μόλις επιχειρήσετε να συνδεθείτε στο σεμινάριο.

 • Εναλλακτικά, μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο τάμπλετ ή το κινητό σας μέσω του GooglePlay εδώ: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings αν έχετε συσκευή Android ή μέσω του AppStore αν έχετε iPhone/iPad εδώ: https://apps.apple.com/us/app/id546505307 .
 • Παρακαλούμε να έχετε δοκιμάσει ότι λειτουργεί το μικρόφωνο και η κάμερα του υπολογιστή σας και να είστε σε μέρος με σταθερή σύνδεση ίντερνετ.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα γραφεία του Κέντρου στο τηλέφωνο 26710-27320 ή να στείλετε e-mail στο apoplus@otenet.gr

Πόστερ

Εναρξη καινούργιας Σχολικής Χρονιάς

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου  2023 και ώρα 09:15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων ο  Αγιασμός. Την ημέρα εκείνη τα παιδιά θα προσέλθουν συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων τους  δίχως σχολικές τσάντες.

Από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει κανονικά στο πλήρες ωράριο του υποχρεωτικού και του προαιρετικού ολοήμερου τμήματος.

Ώρα προσέλευσης 8:15 π.μ. – 8:30 π.μ.

Ώρα αποχώρησης υποχρεωτικού τμήματος: 13:00 μ.μ. και

Ώρα αποχώρησης προαιρετικού ολοήμερου τμήματος: 16:00 μ.μ. (μόνο για τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο).

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου

Βραδιά αστροπαρατήρησης

Την Παρασκευή 2-6-2023 διοργανώθηκε βραδιά αστροπαρατήρησης και έναστρου ουρανού, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Αφορμή για την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης αυτής, υπήρξε το ενδιαφέρον των παιδιών κατά την ενασχόλησή τους με τη θεματική: “Γνωρίζω το διάστημα” στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Ευχαριστούμε θερμά τους : κο Μιχάλη Ξανθάκη αναπληρωτή προϊστάμενο Μονάδας διαχείρισης ,  Παναγιώτη Μινέτο και Διονυσία Σπανού για την ανταπόκριση και σε αυτήν την πρόσκλησή μας,  που χάρισε στα παιδιά μια πολύτιμη, εκπαιδευτική, βιωματική εμπειρία!

351325437 160010280238600 5589154881202628450 n 350770385 802128511107110 3989972884495618109 n 350909347 264754502902498 5344381906967554304 n