Εργαστήρια δεξιοτήτων σχολικού έτους 2022-2023

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΦΕΚ 3567/τβ/4-8-2021) αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση που σχετίζεται με την προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων.

Σκοπός τους είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στο μαθητικό δυναμικό. Στους επιμέρους στόχους τους είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

Θεματικές Ενότητες των Εργαστηρίων
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ομαδοποιούνται σε τέσσερις (4) Θεματικούς Κύκλους –
Ενότητες που  προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ
ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα). Η θεματολογία
απεικονίζεται παρακάτω:

.png

Για το σχολικό έτος 2022- 2023 έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια δεξιοτήτων (κατά την υλοποίησή τους η σελίδα θα εμπλουτίζεται με σχετικό υλικό):

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ : ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

«Γνωρίζω το δάσος της περιοχής μου /Το άλσος Λαυράγκα». 

Κύρια επιδίωξη  της θεματικής είναι η  ανάπτυξη της καλλιέργειας του σεβασμού  και της ευαισθητοποίησης σε σχετικά με το οικείο φυσικό περιβάλλον ζητήματα. Στόχος είναι σταδιακά τα παιδιά να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ των δικών τους πράξεων και τον αντίκτυπό αυτών στο οικείο φυσικό περιβάλλον τους. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα προσφιλές στα παιδιά αλλά  προσφέρεται και  για πληθώρα βιωματικών μαθησιακών εμπειριών. Το σενάριο αυτό προωθεί την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε ποικίλες δραστηριότητες που ξεκινούν από τα βιώματα και τα ενδιαφέροντά τους, περιλαμβάνουν το παιχνίδι αλλά και επιστημονικές μεθόδους και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν. Επιπλέον λόγω της πολτιστικής ιστορίας του άλσους Λαυράγκα αναμένεται η δημιουργία συνδέσεων με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. 

Θεματικός Άξονας: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

«Ταξίδι στο διάστημα». Μέσα από ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά αναμένεται να αναπτυχθούν δεξιότητες ψηφιακής μάθησης , τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης. Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες αναμένεται τα παιδιά να  γνωρίσουν την υδρόγειο σφαίρα, τι συμβολίζει, εντοπίζουμε τη χώρα μας στην υδρόγειο, να αντιληφθούν την κίνηση της γης γύρω από τον άξονά της και γύρω από τον ήλιο, να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν την εναλλαγή ημέρας-νύχτας , να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος μέσα από εφαρμογές  (π.χ. NASA ), να μάθουμε για την προέλευση των ονομάτων των πλανητών κ.α.

Θεματικός Άξονας: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

«Ενεργώ ως πολίτης» . Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση των μαθητών/τριών ως ενεργών πολιτών, στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος επιδιώκεται η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης, της αναλυτικής τους ικανότητας, των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, της διαπολιτισμικής τους κατανόησης, της ικανότητάς τους να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, της ευελιξίας και προσαρμοστικότητάς τους, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται ώστε να κατανοήσουν τις έννοιες της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

Θεματική Ενότητα – Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

«Το παπάκι πάει». Ένα πρόγραμμα από το Χαμόγελο του παιδιού  με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους.