«Petits Européens en action» – «Μικροί Ευρωπαίοι εν δράσει»

Στόχος της παρούσας προσέγγισης είναι η εξοικείωση των μαθητών αλλά και του διδάσκοντα με την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Ε. δεν προσεγγίζεται ως πολιτικός θεσμός αλλά ως πολυπολιτισμικό πλέγμα σε έναν γεωγραφικό χώρο συνεχώς διευρυνόμενο, με έμφαση στα πολιτιστικά – γλωσσικά στοιχεία και την αλληλεπίδρασή τους.
Κύρια συνιστώσα στην προσέγγισή αυτή υπήρξε η έννοια του ταξιδιού. Πρόκειται για ένα εικονικό ταξίδι με τη ματιά του μικρού ταξιδευτή μέσα από τη γλώσσα, τη μουσική και το τραγούδι, τη σωματική έκφραση, τη χειροτεχνία, τη ζωγραφική, τα μνημεία και τον κινηματογράφο. Ένα ταξίδι που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, να ανακαλύψουν όλα αυτά που μας ενώνουν και να αποδεχθούν αυτά που μας χωρίζουν από τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε.

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια
τάξη: ΣΤ΄ Δημοτικού

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκπονήθηκαν δίνοντας έμφαση :
-στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους
-στην αξιοποίηση αυθεντικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού
-στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
-στη σύνδεση με του στόχους του ΑΠΣ

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.
Το διδακτικό σενάριο συνδέεται με τους παρακάτω σκοπούς του Α.Π.Σ. Γαλλικής Γλώσσας Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου:
α) την « ευαισθητοποίηση στην ύπαρξη άλλων γλωσσικών κωδίκων πέραν της μητρικής γλώσσας. Η ευαισθητοποίηση αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος, ικανότητας και δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την αφύπνιση στην πολυγλωσσία, το γραμματισμό και την καλλιέργεια των αρχών της πολυπολιτισμικότητας ως μιας θετικής και επιθυμητής πραγματικότητας.»
β) την «την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης»
Ως προς τις μορφές δραστηριοτήτων η προτεινόμενη διδακτική πρακτική ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του ΑΠΣ : « Η τεχνική των σχεδίων εργασίας ως βιωματική επικοινωνιακή προσέγγιση παρέχει κίνητρα και ερεθίσματα στους μαθητές/τριες να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους, να εφαρμόσουν αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, να πειραματιστούν, να αυτενεργήσουν, να εκφραστούν συναισθηματικά, να δημιουργήσουν και να αυτονομηθούν. Οι μαθητές/τριες βοηθούνται να αναδείξουν τις δυνατότητές τους, να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, «να μάθουν πώς να μαθαίνουν», «να μάθουν μέσα από την πράξη», «να μάθουν σε συνεργασία με τους άλλους και από τους άλλους». Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιώντας τη γλώσσα για να διερευνήσουν άλλα γνωστικά πεδία, ευαισθητοποιούνται και συνηθίζουν στη δημιουργική χρήση της αλλά και στη διαπολιτισμική της διάσταση μέσα από την ανακάλυψη αναπαραστάσεων του άλλου.»
Το μεθοδολογικό πλαίσιο και οι μορφές δραστηριοτήτων, που προτείνονται, παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ποικίλων διαδραστικών δραστηριοτήτων μέσα από ένα δημιουργικό και ενεργητικό περιβάλλον μάθησης. Πρόκειται για τύπους δραστηριοτήτων, που συμφωνούν με το πνεύμα του πλαισίου εκμάθησης των Ξένων Γλωσσών και ειδικότερα της Γαλλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο και αποσκοπούν στη διαμόρφωση δημιουργικών μαθητών/ τριών που είναι ανοικτοί στην έννοια της ετερότητας, των γλωσσών και των πολιτισμών.
Επίσης οι προτεινόμενες δραστηριότητές είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο συνδέεται με τις γνωστικές περιοχές : των Γαλλικών, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Γεωγραφίας, της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή) και της Πληροφορικής.
Σκοποί & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής
Γενικοί Σκοποί:
α) να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να αναζητά, να κατανοεί και να δίνει απλές πληροφορίες για τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) να αποτελέσουν οι πληροφορίες αυτές την αφετηρία για περαιτέρω γνώση

Διδακτικοί Στόχοι
– Γενικές γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες
α) να γνωρίσει ο μαθητής τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.
β) να γνωρίσει τις σημαίες των μελών-κρατών της Ε.Ε.

– Γλωσσικές-επικοινωνιακές ικανότητες
Να μπορεί ο μαθητής :
α) να χρησιμοποιεί το κατάλληλο άρθρο μπροστά από τα ονόματα χωρών της Ε.Ε. (αρσενικές-θηλυκές χώρες)
β) να χρησιμοποιεί την κατάλληλη πρόθεση μπροστά από ονόματα χωρών και πόλεων

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
1. Πρόκληση ενδιαφέροντος
2. Θετικότερη αντιμετώπιση του μαθήματος των Γαλλικών
3. Δραστηριοποίηση του συνόλου των μαθητών
4. Εξοικείωση με την γλώσσα-στόχο
5. Εμπλουτισμός του λεξιλογίου
6. Χρήση γνωστικών κεκτημένων και σύνδεση νέων δεδομένων με προϋπάρχουσες γνώσεις
7. Αυτό-αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PROJECT
1η δραστηριότητα
Τίτλος δραστηριότητας :
«JOUER POUR APPRENDRE ET DECOUVRIR L’EUROPE»
«ΠΑΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Είδος δραστηριότητας: Παιγνιώδης, Κατευθυνόμενη Ιστοεξερεύνηση – Διάδραση
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα, 45 λεπτά
Αφόρμηση : Ως αφόρμηση χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι «A la découverte de l’Europe” («Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη!») στην ιστοσελίδα europa.eu.
Πρόκειται για τη «γωνιά του παιδιού», η οποία περιέχει μια σειρά παιχνιδιών για παιδιά και εφήβους. Τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα σε 22 γλώσσες. Στην περίπτωσή μας επιλέχθηκε η γαλλική γλώσσα.
Το παιχνίδι περιλαμβάνει 4 τύπους δοκιμασιών :ερωτήσεις γεωγραφίας (αναγνώριση του σχήματος μιας χώρας ή μιας σημαίας), ερωτήσεις για διάσημα πρόσωπα (αναγνώριση διάσημων Ευρωπαίων), ερωτήσεις παρατηρητικότητας (αναγνώριση τοπίων και τόπων) και κουίζ. Ο βαθμός υπολογίζεται με βάση το χρόνο που χρειάζεται ο κάθε παίκτης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Διδακτική προσέγγιση :
Οι μαθητές δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που έχει σχέση με την ιστορία, τη γεωγραφία και των πολιτισμό των κρατών μελών της ΕΕ.
Συμμετέχουν 5 μαθητές κάθε φορά. Κάθε μαθητής-παίκτης διαλέγει έναν ήρωα και ένα ψευδώνυμο και προχωράει ανάλογα με το τι θα ρίξει στο ζάρι.
Παίζοντας το επιτραπέζιο αυτό on line οι μαθητές αναπτύσσουν τις ακόλουθες ικανότητες (γνώσεις και δεξιότητες) και στάσεις συμπεριφοράς:
α) κάνουν υποθέσεις για την ταυτότητα των γλωσσών,
β) αναπτύσσουν περιέργεια για λέξεις, σημαίες, μνημεία ή πρόσωπα μη οικείων γλωσσών και πολιτισμών,
γ) εξασκούν την προσεκτική ανάγνωση,
δ) ανακαλούν γνώσεις και πληροφορίες από τα μαθήματα της ιστορίας και της γεωγραφίας (διαθεματικότητα)
ε) αξιοποιούν γνώσεις, βιώματα και εμπειρίες που έχουν αποκτήσει από το οικογενειακό, φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν.
στ) ενεργοποιούν την κριτική τους σκέψη, συνδυάζοντας στοιχεία, κάνοντας αντιστοιχίσεις, υποθέσεις ή συγκρίνοντας
ζ) φθάνουν σε ανακαλύψεις και συμπεράσματα γύρω από τις γλώσσες/πολιτισμούς που περιλαμβάνονται σε κάθε δραστηριότητα χρησιμοποιώντας προγενέστερες γνώσεις ή υποθέσεις

Διαμορφωτική αξιολόγηση
Κατά την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας, πρόβλημα αποτέλεσαν οι άγνωστες λέξεις στις εκφωνήσεις των κουίζ, το οποίο εν μέρει ξεπεράστηκε με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή μείωνε σημαντικά το διαθέσιμο χρόνο απάντησης. Συνολικά, η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού επιβεβαιώνοντας, μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία, την επίτευξη του κύριου στόχου: της γνωριμίας με γνωστές και άγνωστες πτυχές της Ε.Ε. ως αφόρμηση για περαιτέρω δραστηριότητες.
2η δραστηριότητα

Τίτλος δραστηριότητας :
«LES DRAPEAUX DE L’UE»
«ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ Ε.E.»

Είδος δραστηριότητας: Παιγνιώδης, Κατευθυνόμενη Ιστοεξερεύνηση – Διάδραση
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα, 45 λεπτά
Υλικό: un voyage a travers europe, πλαστικοποιημένα σημαιάκια των κρατών μελών της Ε.Ε., πίνακας

Τρόπος εργασίας: Ατομικός
Διδακτική προσέγγιση:
Μοιράζεται σε κάθε μαθητή από μία φωτοτυπία του παρακάτω φύλλου εργασίας.
Τοποθετούνται στον πίνακα της τάξης οι σημαιούλες των κρατών μελών της Ε.Ε. με σειρά ένταξης.
Καλείται ο κάθε μαθητής να συμπληρώσει το προσωπικό του φύλλο, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χρώματα για κάθε σημαία και γράφοντας το όνομα της χώρας.
Διαμορφωτική αξιολόγηση
Μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία (ζωγραφίζω-χρωματίζω), οι μαθητές ανακαλύπτουν οικεία και μη οικεία πολιτιστικά στοιχεία (σημαίες) των χωρών της Ε..Ε. Οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τις σημαίες των πιο γνωστών κρατών (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία) ενώ έδειξαν ενδιαφέρον και για λιγότερο γνωστές σημαίες ( Μάλτα, Κροατία, Σλοβενία κλπ), προσεγγίζοντας έτσι το μη οικείο και το διαφορετικό. Είχαν επίσης την ευκαιρία μέσα από συσχετισμούς (σύμβολα – χρώματα των σημαιών) να αναρωτηθούν, να κάνουν υποθέσεις και να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με «συγγενείς» πολιτισμούς (π.χ. οι σημαίες του Βελγίου και της Γερμανίας έχουν τα ίδια χρώματα όπως και τσέχικη και η σλοβένικη κ.ο.κ.).


Η μαθησιακή εμπειρία αποδείχθηκε διασκεδαστική, προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών (συμμετείχε ακόμη και μαθητής με νοητικά προβλήματα που αδυνατεί γενικά να παρακολουθήσει) και βοήθησε στην εκμάθηση του λεξιλογίου (τα ονόματα των χωρών-μελών), καθώς αυτή έγινε στο πλαίσιο του θέματος που είχε επιλεγεί και όχι ως απομονωμένο λεξιλόγιο για τις ανάγκες του μαθήματος. Όταν το διδακτικό υλικό συσχετίζεται άμεσα με την πραγματική ζωή, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας εξελίσσεται σε ευχάριστη, αυτόματη και σχετικά εύκολη διαδικασία και η νέα γνώση αποθηκεύεται στη μνήμη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3η δραστηριότητα
Τίτλος δραστηριότητας :
«A la découverte de l’Europe»
«Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη»

Είδος δραστηριότητας: Συμπλήρωση χάρτη, αντιστοίχιση
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα, 45 λεπτά
Υλικό: Αποσπώμενο ένθετο: χάρτης που απεικονίζει την ΕΕ και τους γείτονές της από το φυλλάδιο «A la découverte de l’Europe», ΙSΒΝ 978-92-79-32929-6, στη γαλλική γλώσσα

Τρόπος εργασίας: με το σύνολο της τάξης

Διδακτική προσέγγιση :
επανάληψη-εμπέδωση προηγούμενης γνώσης
λεξιλόγιο – ονόματα κρατών-μελών της Ε.Ε. αλλά και διεύρυνσή του – ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Οι μαθητές παρατηρούν το χάρτη της Ε.Ε. (ΣΕΛ.37-38) και συμπληρώνουν τις πρωτεύουσες. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού επιβεβαιώνουν-διορθώνουν τις απαντήσεις.
Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του χάρτη, οι μαθητές συνεχίζουν στην επόμενη σελίδα με την αντιστοίχιση ιστορικών και αρχιτεκτονικών μνημείων με τις εικόνες τους. Ξεκινώντας από τα πολύ γνωστά μνημεία (Πύργος του ‘Αιφελ, Παρθενώνας κλπ) και χρησιμοποιώντας συσχετισμούς ή και αποκλεισμούς, οι μαθητές προσπαθούν να ολοκληρώσουν την αντιστοίχιση.
Διαμορφωτική αξιολόγηση

Με τη δραστηριότητα του χάρτη διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές μπερδεύουν τις έννοιες «Ευρώπη» και «Ευρωπαϊκή Ένωση», οπότε δόθηκε η ευκαιρία να γίνει αναφορά στο ιστορικό της δημιουργίας της Ε.Ε. και στους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία της με απλό και κατανοητό τρόπο.
4η δραστηριότητα
Τίτλος δραστηριότητας :
«Culture et société européenne»
«Ευρωπαϊκός πολιτισμός»

Είδος δραστηριότητας: αντιστοίχιση με τη βοήθεια παρουσίασης power point
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα, 45 λεπτά
Υλικό:
un voyage a travers europe
culture et societe europeenne

Διδακτική προσέγγιση : επανάληψη-εμπέδωση προηγούμενης γνώσης :ορισμένα από τα μνημεία των Ευρωπαϊκών χωρών που υπήρχαν στη δραστηριότητα του ένθετου από το φυλλάδιο «A la découverte de l’Europe», ΙSΒΝ 978-92-79-32929-6, επαναλαμβάνονται στην παραπάνω δραστηριότητα αντιστοίχισης.
Οι μαθητές με τη βοήθεια της παρουσίασης κάνουν την αντιστοίχιση των μνημείων με τη χώρα-μέλος της Ε.Ε.. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού επιβεβαιώνουν-διορθώνουν τις απαντήσεις. Ο εκπαιδευτικός ρυθμίζει την προβολή της παρουσίασης κατά τρόπο ώστε οι μαθητές να παρατηρήσουν για περισσότερη ώρα τα λιγότερο γνωστά μνημεία, συνοδεύοντας την παρουσίασή τους με προφορικές πληροφορίες και αφήνοντας λιγότερο χρόνο στα πολύ γνωστά (Πύργος του Άιφελ, Παρθενώνας, Big Ben κλπ).
Στόχοι : Η δραστηριότητα αυτή
α) ευαισθητοποιεί τους μαθητές στη διαφορετικότητα των πολιτισμών
β) τους εξοικειώνονται σταδιακά με περισσότερες κουλτούρες και πολιτισμούς
γ) τους φέρνει σε επαφή με μη οικείους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς
δ) επιχειρεί ένα άνοιγμα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Ως προς τους διδακτικούς στόχους, η θετική στάση των μαθητών απέναντι στα μνημεία διαφορετικών πολιτισμών ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, αφού εξοικειώθηκαν ακόμη περισσότερο μέσω της εικόνας και μπόρεσαν να εκφράσουν κρίσεις και απόψεις. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία υπήρξε ενδιαφέρον από τους μαθητές μέσα σε ευχάριστο κλίμα, περιορίζοντας ακόμη και τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται συχνά κατά τη διάρκεια της συμβατικής διδασκαλίας.

5η δραστηριότητα
Τίτλος δραστηριότητας :
«LES LANGUES PARLEES EN EUROPE»
«Oι γλώσσες της Ευρώπης»

Είδος δραστηριότητας: Συμπλήρωση χάρτη, αντιστοίχιση
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα, 45 λεπτά
Υλικό: φυλλάδιο «A la découverte de l’Europe», σελ. 8-9

Γενικοί Στόχοι:
α) Η παρουσίαση του γλωσσικού προφίλ της Ε.Ε. και η διαπίστωση της συγγένειας και της αλληλεπίδρασης των διαφορετικών γλωσσών
β) ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη διαφορετικότητα των γλωσ¬σών
Λειτουργικοί στόχοι
α) Να αναπτύσσει ο μαθητής ενδιαφέρον και περιέργεια για τη δομή και τη λειτουργία των γλωσσών συμπεριλαμβανομένης και της μητρικής.
β) Να συνειδητοποιεί ο μαθητής ότι ανάμεσα στις γλώσσες υπάρχουν όχι μόνο διαφορές, αλλά και ομοιότητες.
γ) Να ασκηθεί ο μαθητής στα ακούσματα διαφόρων γλωσσών.
δ) Να αναγνωρίζει ακουστικά τις ομοιότητες ανάμεσα σε λέξεις διαφορετι¬κών γλωσσών.
ε) Να αναγνωρίζει και να απομνημονεύει στοιχεία γραπτά ή ηχητικά μιας μη οικείας γλώσσας, καθώς και να τα συγκρίνει με στοιχεία της μητρικής του γλώσσας.
Διδακτική προσέγγιση :Χρησιμοποιώντας τη λέξη ψωμί σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. το περιεχόμενο της δραστηριότητας εισάγει τους μαθητές στον πολυ¬γλωσσικό κόσμο της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές έρχονται σε οπτική επαφή με διά¬φορες γλώσσες παρατηρώντας λεξιλογικά και μορφολογικά στοιχεία γλωσσών μη οικείων και τα συγκρίνουν με αυτά της μητρικής. Επίσης, μέσα από την επαναλαμβανόμενη «αμφίδρομη» χρήση γλωσσικών δανείων, δηλαδή τόσο στη μητρική όσο και στις άλλες γλώσσες, αντιλαμβάνονται την «αλληλεπίδραση» των γλωσσών.
Στόχος μας δεν είναι να μάθουν οι μαθητές τη λέξη «ψωμί» σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. αλλά να διεγείρουμε το ενδιαφέρον και την περιέργεια για τις ξένες γλώσσες ιδιαίτερα τις λιγότερο διαδομένες.
Σε πρώτη φάση οι μαθητές αναγνωρίζουν τις ήδη γνωστές σε αυτούς γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά ή και τούρκικα για τους μειονοτικούς μαθητές).
Σε δεύτερη φάση οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν φθόγγων και γραμμάτων σε μη οικείες γλώσσες και μη οικεία αλφάβητα (π.χ. κυριλλικό) και να προβούν σε υποθέσεις για την προφορά τους. Στο σημείο αυτό μπορούν να βοηθήσουν αλλοδαποί, παλιννοστούντες ή μειονοτικοί μαθητές που γνωρίζουν κάποια από τις γλώσσες της Ε.Ε.
Γίνεται το ίδιο με τη λέξη «καλημέρα». Στην περίπτωση της «καλημέρας» οι γλώσσες παρουσιάζονται στο φυλλάδιο χωρισμένες σε οικογένειες (γερμανικές, λατινογενείς, σλάβικες γλώσσες). Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τους μαθητές με ερωτήσεις:
– Πώς λέμε «καλημέρα» στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά κ.ο.κ
– Με ποιες «καλημέρες» μοιάζει το «bonjour», το «good morning» κ.ο.κ
– Μήπως κάποιες γλώσσες μοιάζουν ; Γιατί νομίζετε; (ανήκουν στην ίδια οικογένεια, είναι ξαδελφάκια κ.ο.κ)
– Με ποια γλώσσα μοιάζει η ελληνική;
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι γλώσσες ομαδοποιούνται σε οικογένειες και η κάθε οικογένεια αποτελείται από γλώσσες που προήλθαν από την εξέλιξη της ίδιας αρχικής γλώσσας, ότι οι γλώσσες συχνά δανείζονται λεξιλογικά στοιχεία από άλλες, ότι τα ελληνικά -όπως και οι λατινογενείς, οι γερμανικές και οι σλαβικές γλώσσες- ανήκουν σε μια πιο ευρεία οικογένεια, τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, που συναντώνται στην Ευρώπη.

Διαμορφωτική αξιολόγηση
Η παραπάνω δραστηριότητα σχετίζεται με τον διαπολιτισμό και τη διαπολιτισμική επίγνωση. Η γνώση, η συναίσθηση και η κατανόηση της σχέσης (ομοιότητες-διαφορές) ανάμεσα στον «κόσμο προέλευσης» και έναν διαφορετικό από το δικό μας κόσμο αναπτύσσουν μια διαπολιτισμική επίγνωση. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για την επίγνωση ενός φάσματος πολιτισμών ευρύτερου από τους πολιτισμούς που φέρουν η μητρική και οι ξένες γλώσσες που μαθαίνει ο μαθητής.
Οι μαθητές αντιλήφθηκαν, ότι όταν γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα, γνωρίζουν, ταυτόχρονα, πολλά και για άλλες γλώσσες. Η διαδικασία εκμάθησης των γλωσσών επιτρέπει την ενεργοποίηση των ήδη κεκτημένων γνώσεων (savoir) και πρακτικών γνώσεων (savoir-faire) από τη μια γλώσσα σε μια άλλη. Εξοικειώθηκαν με τις έννοιες της αλληλεπίδρασης των γλωσσών, των γλωσσικών δανείων, και της μεταφοράς γλωσσικών στοιχείων από τη μια γλώσσα στην άλλη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των γλωσσών και των πολιτισμών, όπως και τη δική τους πολυγλωσσία του. Εκτός από τη μητρική τους γλώσσα και τις γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο, έρχονται, εκτίθενται, στην καθημερινότητά τους, σε ακούσματα προερχόμενα είτε από αλλόγλωσσους συμμαθητές τους, είτε από τον οικογενειακό περίγυρο, είτε από ξενόγλωσση μουσική ή τηλεοπτικές εκπομπές.

Συμπεράσματα

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι έγινε προσπάθεια για ικανοποιητική ποικιλία δραστηριοτήτων, που θα προκαλούσαν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα ήταν λίγο πιο πάνω από το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους, δηλαδή ούτε πολύ δύσκολες ούτε πολύ εύκολες. Αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ και προσαρμόστηκε η διδασκαλία στις εμπειρίες και γνώσεις των μαθητών.

Βιβλιογραφία
1. Καγκά, Ε. (2001, Νοέμβριος): Το άνοιγμα του σχολείου στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό: Περίπτωση διαθεματικής προσέγγισης. Στο «Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεµάτων», τεύχος 5, Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
2. Καγκά, Ε. (2010). Οδηγός Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο. (Επιμ. Α, Δανιόλου). Αθήνα: Υπ. Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ./Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
3. Καγκά, Ε. (2004). Portfolio γλωσσών: Καινοτόμες πρακτικές προσεγγίσεις πολυγλωσσικού γραμματισμού. Γλώσσα και γραμματισμός στη νέα χιλιετία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
4. Μητσης Σ, N., 2004. Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης, Αθήνα, Gutenberg.
5. Τοκατλίδου Β., 2003. Γλώσσα, Επικοινωνία και Γλωσσική Εκπαίδευση, Αθήνα, Πατάκης.
6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2005. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την Πολυγλωσσία, COM (2005) 596 τελικό
7. COMISSION EUROPEENNE, 2014, A la découverte de l’Europe, Bruxelles

Σχετικά με ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Prof de français à Xanthi (Grèce), ville – carrefour de cultures, de langues et de traditions.

Ouverte à toute sorte d’approche en dehors des sentiers battus – projets, approche actionnelle, classe inversée, projets e-twinning, outils web2…

J’aimerais que mes élèves apprennent à réutiliser les acquis du cours dans des situations nouvelles, motivantes et différenciées, en dehors de la classe traditionnelle. .


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: ECOLE PRIMAIRE, SCENARIOS PEDAGOGIQUES. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.