1,2,3 …comptez – 1,2,3 …μετρήστε

Πρόκειται για την εφαρμογή διαφοροποιημένης αξιολόγησης σε διδακτική ενότητα (αριθμοί) της Ε τάξης δημοτικού στο μάθημα των Γαλλικών. Μέσα από μια παιγνιώδη δραστηριότητα (χτίζω πύργους με σφηνοτουβλάκια) οι μαθητές «αξιολογούνται» και «αυτοαξιολογούνται» σε μια απλή λεξιλογική δεξιότητα (μετράω μέχρι το…) μέσα σε κλίμα χαράς και παιχιδιού.

Εισαγωγή – Θεωρητική τεκμηρίωση
Το προτεινόμενο παιδαγωγικό σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο την εφαρμογή του στα πρώτα μαθήματα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας στην Ε δημοτικού. Λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών αυτής της ηλικίας (ανάγκες δράσης και παιχνιδιού) και αποσκοπεί να δημιουργήσει ευνοϊκού μαθησιακό κλίμα, ώστε να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να «κερδίσει» το μαθητή.
Προαπαιτούμενη γνώση : οι αριθμοί και η εκφορά τους
Πρόκειται για την προσπάθεια δημιουργίας ενός ανοιχτού παιδαγωγικού περιβάλλοντος γλωσσικής κατάκτησης που σέβεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών της ηλικιακής ομάδας των 9 – 11 ετών, χρησιμοποιεί διαφορετικά παιδαγωγικά μέσα και διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις: την ενεργητική, τη διερευνητική και τη διαδραστική.

Μεθοδολογικό Πλαίσιο:

Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι:
– δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη (κλίμα αποδοχής, μείωση του άγχους, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση κ.λπ.).
– ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση
– παροχή κινήτρων και συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία

Διδακτικοί Στόχοι:
Επικοινωνιακοί στόχοι:

Προφορική έκφραση
– μετράω μέχρι το 12

Γλωσσικοί στόχοι

Λεξιλογικές δεξιότητες

– οι αριθμοί από το 1 έως το 12

Υπαρκτική ικανότητα (savoir-être)

– καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της αυτενέργειας του μαθητή
– προσοχή στους κανόνες που εξηγεί ο εκπαιδευτικός
– σεβασμός κανόνων παιχνιδιού
– καλλιέργειας της αυτενέργειας των μαθητών

τεχνογνωσία (savoir-faire)
– συνδυαστική επιτέλεση διανοητικών και σωματικών ενεργειών (μετράω στα γαλλικά και σφηνώνω τα τουβλάκια)
Το διδακτικό σενάριο συνδέεται με το Α.Π.Σ. Γαλλικής Γλώσσας Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου καθώς υιοθετούνται:

«παιγνιώδεις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες ο μαθητής/τρια ανακαλύπτει και κατακτά το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί με τις προτεινόμενες θεματικές περιοχές και τις αντίστοιχες λεκτικές πράξεις »

Περιγραφή – κυρίως σώμα

σχολ. Έτος: 2015-2016
Αριθμός μαθητών : 15-25 (1 τμήμα)
Τάξη: Ε΄δημοτικού

Υλικοτεχνική υποδομή
σφηνοτουβλάκια
εκτυπώσεις των αριθμών ολογράφως
κολλητική ταινία

Είδος δραστηριότητας: Παιγνιώδης
Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα, 45 λεπτά
Τρόπος εργασίας : κατά ζεύγη ή τριάδες

Το σενάριο εξελίσσεται σε τέσσερα στάδια:
– προετοιμασία
– Χωρισμός ομάδων
– Κατανόηση οδηγιών
– Παιχνίδι – διαγωνισμός
– Αξιολόγηση και επιβράβευση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :
Ο εκπαιδευτικός θυμίζει στους μαθητές τα νούμερα που έχουν διδαχθεί στο προηγούμενο μάθημα : επανάληψη εν χορώ με το σύνολο της τάξης ή ατομικά και με μουσική (χρησιμοποιείται ένα από τα διαθέσιμα τραγούδια με τους αριθμούς).
Έπειτα οι μαθητές χωρίζονται ανά ζεύγη και σηκώνονται όρθιοι μπροστά σε δύο θρανία που έχουν τοποθετηθεί σε σημείο εμφανές από όλους τους μαθητές.
Πάνω σε κάθε θρανίο υπάρχουν ανακατεμένα 12 σφηνοτουβλάκια, σε κάθε ένα από τα οποία είναι γραμμένος ένας αριθμός ολογράφως.

Οι μαθητές θα πρέπει να τα τοποθετήσουν στη σωστή σειρά (από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω) σχηματίζοντας έναν πύργο.

Ο πρώτος που θα τα καταφέρει φωνάζει « j’ai fini » (τελείωσα) και ο/οι αντίπαλος/οι του πρέπει να αφήσουν τα τουβλάκια του/τους κάτω.
Ο μαθητής που τελείωσε πρώτος πρέπει να μετρήσει από το ένα έως το 12 και ο εκπαιδευτικός ελέγχει αν τα τουβλάκια είναι όντως στη σωστή σειρά. Αν έχει γίνει λάθος, ο εκπαιδευτικός δίνει το σύνθημα να συνεχίσουν οι διαγωνιζόμενοι («on continue») μέχρι να βρεθεί νικητής.

Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην ενεργητική μάθηση. Μέσα από τη βιωματική δραστηριότητα οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ελευθερία δράσης και αποκτούν δεξιότητες άμιλλας.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τη διαδικασία, παρατηρεί τους μαθητές, παρεμβαίνει, όταν παρουσιάζεται ανάγκη, και τους ενθαρρύνει.
Ακολουθεί αξιολόγηση της δραστηριότητας από τους μαθητές «σας άρεσε;», «περάσατε καλά;» και επιβράβευσή τους από τον διδάσκοντα.

Εμπειρίες – Συμπεράσματα
Αναμενόμενα αποτελέσματα κατά τον σχεδιασμό:
1. Πρόκληση ενδιαφέροντος
2. Συναισθηματική προσέγγιση της γαλλικής γλώσσας
3. Θετικότερη αντιμετώπιση του μαθήματος των Γαλλικών
4. Δραστηριοποίηση του συνόλου των μαθητών
5. Εξοικείωση με την γλώσσα-στόχο
6. Αυτό-αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν
Το παραπάνω σενάριο πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 σε αρκετά σχολεία με μικρές παραλλαγές κάθε φορά.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τους υπόλοιπους αριθμούς ανάλογα με τους λεξιλογικούς στόχους, το επίπεδο γλωσσομάθειας και την τάξη.
Η τεχνική της παιγνιώδους/ βιωματικής προσέγγιση παρείχε στους στους μαθητές/τριες κίνητρα να «αξιολογηθούν» και να «αυτοαξιολογηθούν» διαφορετικό από το συνηθισμένο τρόπο («μέτρα μέχρι το 12», «γράψτε τα νούμερα μέχρι το 12») να παίξουν, να αυτενεργήσουν, να εκφραστούν συναισθηματικά και να ευχαριστηθούν το μάθημα. Οι μαθητές/τριες βοηθούνται να αναδείξουν τις δυνατότητές τους, να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, «να μάθουν μέσα από την πράξη», «να μάθουν σε συνεργασία με τους άλλους και από τους άλλους».
Τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά καθώς οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά:
Α. ενθουσιάστηκαν, συμμετείχαν όλοι με μεγάλη χαρά
Β. ξεπέρασαν ενδεχόμενους φόβους για το μάθημα των γαλλικών

Σχετικά με ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Prof de français à Xanthi (Grèce), ville – carrefour de cultures, de langues et de traditions.

Ouverte à toute sorte d’approche en dehors des sentiers battus – projets, approche actionnelle, classe inversée, projets e-twinning, outils web2…

J’aimerais que mes élèves apprennent à réutiliser les acquis du cours dans des situations nouvelles, motivantes et différenciées, en dehors de la classe traditionnelle. .


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: ECOLE PRIMAIRE, SCENARIOS PEDAGOGIQUES. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.