Κατηγορία: ΥΛΙΚΟ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚ

ΑντιδράσειςΑντιδράσεις

 Περιοδικός Πίνακας Mendeleev και ταξινόμηση χημικών στοιχείων με βάση τις ιδιότητές τους. ◦Προτείνεται η παρακολούθηση των παρακάτω βιντεοσκοπημένων πειραμάτων: α) Φυσικές ιδιότητες αλκαλίων http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-metals#!cmpid=CMP00000879 β) Αντιδράσεις αλκαλίων με το νερό http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-air-and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939   https://youtu.be/iDBEWRl6jxc https://youtu.be/T99vEyerLtU https://youtu.be/pmTbnOdaaPk https://youtu.be/6eLaV8vy4t4 https://youtu.be/J_Rfcim2S9s https://youtu.be/2xTbw0q5TdQ https://youtu.be/PvYd1WglnyA    

Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντωνΧημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

Ανίχνευση Cl–,Br–,I– Ανίχνευση θειικών SO42- Ανίχνευση ιόντων Αργιλίου Al3+ Ανίχνευση ιόντων Fe3+