Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Μια βασική κατηγοριοποίηση των ιδιοτήτων και δράσεων που απαιτούνται από την διεύθυνση σχολικής μονάδας είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στις έννοιες μάνατζερ  και ηγέτη (manager leader difference).