H αναγκαιότητα αναβάθμισης της λειτουργίας του θεσµού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Εισαγωγή Tα τελευταία χρόνια και ειδικά σήμερα παρατηρούμε απότομες μεταβολές σε  οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο και οι συνεχείς αλλαγές στα εκπαιδευτικά  δεδομένα έχουν αυξήσει τα διλήμματα των νέων όσον αφορά …

Διάβασε περισσότερα

Παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης της δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Τ.Ε.Ε)

Περίληψη Εάν κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΤΕΕ) θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότεροι υπουργοί παιδείας κατάλαβαν την αναγκαιότητά της  μέσα στο ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον …

Διάβασε περισσότερα

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης ο αριθμός των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αυξάνεται όλο και περισσότερο. H Σχολική μονάδα και ο καθηγητής, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά …

Διάβασε περισσότερα

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση.

Εισαγωγή Ο νέος νόμος 3848/2010 αποτελεί την τρίτη νομοθετική πρωτοβουλία (οι άλλες δύο είναι η «προσαρμογή του Εκπαιδευτικού Συστήματος στη Νέα Διοικητική Αρχιτεκτονική της χώρας» και η «Επαγγελματική – Τεχνική …

Διάβασε περισσότερα

Πειραματικό Τεχνικό Λύκειο , η αναγκαιότητά του σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον

Περισσότερες Δημοσιεύσεις: AΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) http://eclass.aspete.gr/modules/document/document.php?openDir=/4d062c06y8vt Πειραματικό Τεχνικό Λύκειο , η αναγκαιότητά μου σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον Εισαγωγή Χρειάζεται να επικεντρώσουμε τη προσοχή μας στη κατανόηση του τίτλου του σχολείου …

Διάβασε περισσότερα

Πειραματικό Τεχνολογικό Λύκειο, η αναγκαιότητά του μέσα σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον

Εισαγωγή Χρειάζεται να επικεντρώσουμε τη προσοχή μας στη κατανόηση του τίτλου του σχολείου που προσπαθεί να συνδυάσει δύο διαφορετικά στοιχεία. Πρόκειται για δύο τύπους σχολείων χρειάζεται να ξεχωρίσουμε το πρότυπο …

Διάβασε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αυτογνωσία είναι η διαδικασία που μας οδηγεί στην ανακάλυψη και συνειδητοποίηση των αναγκών και επιθυμιών μας, στην διερεύνηση και κατανόηση των συμπεριφορών μας, στην εξεύρεση τρόπων διαχείρισης των συναισθημάτων μας. Στη Γ’ Γυμνασίου οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και αφιερώνεται μεγάλο μέρος της διδασκαλίας στη διαδικασία της αυτογνωσίας, με στόχο οι μαθητές να γίνουν πιο ώριμοι και υπεύθυνοι σε σχέση με τις επερχόμενες επιλογές εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Στα πλαίσια του μαθήματος ΣΕΠ εφαρμόστηκε η ενασχόληση με το θέατρο και τον κινηματογράφο ως συντελεστών αυτογνωσίας. Η πρώτη μελέτη περίπτωσης υλοποιήθηκε από ομάδα παιδιών του 3ουΓυμν. Αγ. Παρασκευής και η δεύτερη από παιδιά του ΓΕΛ Φιλοθέης στα πλαίσια Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και «Πάμε Σινεμά». Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα μικρά θεατρικά δρώμενα, όπου εμφανίζονται διαφορετικά πρόσωπα-επαγγέλματα που σχετίζονται με το χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η διερεύνηση της ατομικότητας και διαφορετικότητας των χαρακτήρων-επαγγελματιών.

Οι μαθητές εξασκήθηκαν σε καινοτόμους τρόπους προσέγγισης του επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να αναγνωρίζουν τις επιθυμίες και τις κλίσεις τους, να εναρμονίζουν αξίες και προσδοκίες με το κοινωνικό περιβάλλον και να λαμβάνουν ώριμες αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους .

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματικός προσανατολισμός, θέατρο στην εκπαίδευση, αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, σκηνικός αυτοσχεδιασμός, ανάδειξη ατομικότητας.

THE PROCESS OF SELF-AWARENESS AND VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELING THROUGH DRAMA

Self-awareness is the process that leads us to discover and realise our needs and wants, to the explore and understand our behaviour, as well as to finding ways of administering our feelings.

Junior high-school students are taught the subject of vocational guidance and counseling for the first time in the third class. A significant part of the teaching is about self-awareness. This is because the final pedagogic goal is to help students become more mature and responsible in view of their future education and career choices.

The first case study was carried out by a group of students of the 3rd Gymnasium of Aghia Paraskevi and the second was carried out by students of the General Lyceum of Philothei in the framework of the Careers Education Programme and go cinema . The project aimed at developing students’ self awareness through their involvement in drama and cinema.

During the course the students performed experiential activities of hypothetical scenarios, activities of guided fantasy and then short rehearsal attempts such as: pronouncing words using various intonation patterns, so as to be interpreted in different ways by the spectators.

The final output was a short play, featuring various professionals in the area of theatre and cinema. The students took up various roles, based rather on the internal features of the characters than on their appearance, since the purpose of this activity was both the investigation of the individual character-professionals and their differentiations.

The students practiced in novice ways of approaching vocational guidance and counseling, in order: to develop proper skills of personal needs and inclination identification, to listen to their dreams, to harmoniously link their values and expectations with their social environment, and to take mature decisions about their career prospects.

Διάβασε περισσότερα

Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕΠ

« Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕΠ »

Στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης ο αριθμός των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Ο καθηγητής ΣΕΠ, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα, θα πρέπει αφού προηγουμένως αναπτύξει πολυπολιτισμική επίγνωση, να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του και να χρησιμοποιήσει νέες στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα πλαίσιο εργασίας με μαθητές διαφορετικής εθνικής-πολιτισμικής προέλευσης στο μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ορισμένες συνεργατικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις που λειτουργούν υποστηρικτικά για τους μαθητές.

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματικός προσανατολισμός, πολυπολιτισμικότητα, εκπαίδευση, συμβουλευτική, μειονότητα, μετανάστης

THE MULTICULTURAL DIMENSION IN SCHOOL VOCATIONAL GUIDANCE AND COUNSELING AND THE NEW ROLE OF THE COUNSELOR.

In the new era of globalization the number of students who come from different cultural backgrounds is constantly increasing. In a new educational environment, effective school teachers responsible for vocational guidance and counseling, must first develop multicultural awareness, and then broaden their knowledge and skills and use new strategies that correspond to complex challenges encountered by students. The goal of this paper is to present a frame of working with students of different national and cultural origin, in the subject of vocational counseling and guidance. In particular, some developmental interventions are presented, supportive to the students.

Διάβασε περισσότερα

Η μετεξέλιξη των ΤΕΙ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Θεμάτων Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Καρατράσογλου Ιακ.-Επιμελητής Κονταξής Γεώρ. –   Καθηγητής  ΕΜΠ Κουσιουρής Τρ. –  Καθηγητής  ΕΜΠ Λαγουδάκος Μιχ. Μ-Η Μηχανικός < Ενημερωτικό Δελτίο …

Διάβασε περισσότερα