ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΣΕΠ – ΓΕΛ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Σχολική χρονιά 2007-2008

1. <>
Τι κάνω; Πού απευθύνομαι;»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Είναι ένα πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας που έχει σχέση με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών, την ΑΝΕΡΓΙΑ. Είναι γνωστό ότι η ανεργία είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες, τους πολιτικούς, τους οικονομολόγους, τους τοπικούς φορείς κτλ.
Επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος είναι:
Α) Να γνωρίσουν οι μαθητές τους θεσμοποιημένους τρόπους εύρεσης εργασίας.
Β) Να διερευνήσουν τις παραμέτρους που έχει το πρόβλημα της ανεργίας
Γ) Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για δράση σε περίπτωση δικής τους ανεργίας।

2।<< «Εκπαιδευ­τικές επιλογές μαθητών ΓΕΛ Φιλοθέης, παράγοντες που τις επηρεάζουν, ο ρόλος του ΣΕΠ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα συ­νερ­γασίαs των μαθητών του Σχολείου. Η έρευνα θα πραγμα­τοποιηθεί με χρήση ερω­τηματο­λογίου σε μαθητές, Αριθ­μός παι­διών 50.
Το πρόγραμμα είχε σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές έτσι ώστε:
?Να μάθουν να συνεργάζονται σε επίπεδο ομάδας
? Να επικοινωνή­σουν και να ανα­πτύξουν συνεργασία με μαθητές της πε­ριοχής.
? Να γνωρίσουν τη διαδικασία της έρευνας.
?Να γνωρίσουν τις εκπαιδευτικές επι­λογές και τους πα­ράγοντες που τις επηρεάζουν
?Να έρθουν σε επαφή και να χρη­σιμοποιήσουν τε­χνολογικά μέσα (Η/Υ κλπ ).

Μέθοδοι:
Βιωματική-Ενεργητική μάθηση
Εργασία σε ομάδες.
?οργάνωση εργασιών κατά ομάδες
?συζήτηση και προγραμματισμός ενεργειών μέσα σε ομάδα
?επισκέψεις σε χώρους για αναζήτηση πληροφοριών
?συγγραφή κειμένων, συρραφή αρχείων, δημιουργία παρουσίασης του προγράμματος
?δημοσίευση του προγράμματος στο διαδίκτυο.
3.<>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιλογή του προ­γράμματος έγινε στα πλαίσια της υλοποίησης δρα­στηριοτήτων που άπτονται στη θεμα­τολογία του θεσμού της Συμβουλευτι­κής και ΣΕΠ .
Επιλέχτηκε δράση σχετική με την το­πική κοινωνία (Δή­μος Φιλοθέης-Δ. Γ. Καραισκάκη Άρτας).
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Οι μαθητές να :
१.Αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους.
?Γνωρίσουν τη διαδικασία της έρευνας.
?Γνωρίσουν την οργανωτική και διοικητική δομή του Δήμου τους και τα προσόντα των εργαζομένων.
?Εργαστούν ομα­δικά.
?Αναζητήσουν πληροφορίες.
?Έρθουν σε επαφή και να χρησιμο­ποιήσουν σύγχρονα τεχνολο­γικά μέσα

Σχετικά με ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ MSc, ΜEd, HM-MY E.M.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Β΄Αθήνας – Αν. Αττικής-Κρήτης Ειδικότητα: ΠΕ12/ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΠΕ12/ΠΕ19 →

Αφήστε μια απάντηση