Επιμορφωτικά Προγράμματα

Το σχολείο μας, στα πλαίσια αναβάθμισής του, επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση των στόχων του με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020). Οι προτεραιότητές  μας είναι:

  • Έμφαση στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Το σχολείο είναι από τους σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης, συνεπώς οι μέθοδοι κατάκτησης της γνώσης οφείλουν να είναι αποτελεσματικές – αλλά και ευχάριστες – τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
  • Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας: οι καθηγητές χρειάζεται να εμπνέουν αισθήματα ομαδικότητας αλλά και ισοτιμίας στα παιδιά, ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αλληλοεπιδρούν.
  • Ενίσχυση της κατανόησης της αγγλικής γλώσσα: εργαλείο απαραίτητο τόσο για την επικοινωνία ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους μαθητές όσο και για την αξιοποίηση της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας.
  • Καταπολέμηση των φυλετικών διαφορών που η υποδοχή μεταναστών και προσφύγων μπορεί να επιφέρει: η σύγχρονη πραγματικότητα επιβάλλει την ταχύτερη και ορθότερη κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών, προκειμένου για την ομαλή ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.
  • Εκσυγχρονισμός των μέσων που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία: Η εποχή της εικόνας είναι εδώ και το σχολείο οφείλει να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες., ώστε η μετάδοση της γνώσης να γίνεται πλέον με πιο ευχάριστους και καινοτόμους τρόπους. Έτσι ενθαρρύνονται οι μαθητές να καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα και να αξιοποιούν τα οπτικοακουστικά μέσα προς όφελός τους.

Βάσει των παραπάνω επιλέξαμε 4 διαφορετικές επιμορφώσεις που κρίνουμε ότι θα καλύψουν τις ανάγκες του σχολείου μας.

Το CLIL: Content and Language Integrated Learning είναι ένα σεμινάριο βασισμένο στην ομώνυμη μέθοδο και συνδυάζει τη διάδραση ανάμεσα στις διάφορες ειδικότητες των εκπαιδευτικών, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Το σεμινάριο παράλληλα ενισχύει την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία, και τρόπο ενδιάμεσης επικοινωνίας με αλλοδαπούς μαθητές  μας δεδομένου ότι οι μαθητές από άλλες χώρες είναι ολοένα και περισσότεροι. Στο σεμινάριο αυτό συμμετέχουν οι: Ρόκα – Λαμπή Σωτηρία & Καλλιοντζή Μακρίνα

Το σεμινάριο με θέμα την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών με τη βοήθεια της τεχνολογίας (Migrants & Refugees Integration with ICT) επιλέχθηκε καθώς η τεχνολογία θεωρείται βασικό εργαλείο για την καλύτερη ένταξη στο σχολείο μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών μπορεί να μειώσει το γλωσσικό χάσμα μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να παρέχει στους μαθητές αυτούς νέες ευκαιρίες για γνώση, δημιουργικότητα και κοινωνικοποίηση. Στο σεμινάριο αυτό συμμετέχουν οι: Πρέκα Μαρία & Γολεμάτη Μαριάνθη

Το σεμινάριο με 8θέμα την ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom) στοχεύει στο να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες των μαθητών ως προς την επιλογή του τρόπου μελέτης τους. Έτσι, θα μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιλογής τους, ενώ τα οπτικοακουστικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, θα επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που οι μαθητές/τριες  αντιλαμβάνονται τη μαθησιακή διαδικασία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ωστόσο, είναι ότι αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται με επιτυχία και σε μαθητές από άλλες χώρες που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν καθώς η εικόνα και τα βίντεο ως πηγές γνώσεις αφομοιώνονται ευκολότερα και ταχύτερα. Στο σεμινάριο αυτό συμμετέχει ο Γιαγτζόγλου Στέφανος.

Το σεμινάριο με θέμα τη διδασκαλία μέσω της συζήτησης (Discussion Tools for Teaching and Learning) παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για να ενεργοποιήσουν, να διευκολύνουν και να εμβαθύνουν σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις που οδηγούν στη μάθηση. Η συζήτηση είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές και συχνά πιο χρησιμοποιούμενες διδακτικές μεθοδολογίες στις αίθουσες διδασκαλίας σήμερα. Οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν να ενεργοποιούν συζητήσεις που θα βελτιώσουν την αφοσίωση των μαθητών, θα αναπτύξουν κρίσιμες δεξιότητες σκέψης και θα εμβαθύνουν την κατανόηση  και την εκτίμηση για διαφορετικές απόψεις. Οι εκπαιδευτές θα παρέχουν εργαλεία συζήτησης και ασκήσεις μοντέλων για να ζωντανέψουν τις αίθουσες διδασκαλίας και να διασφαλίσουν οτι ακούγονται όλες οι φωνές, αποδεικνύοντας τρόπους για να ακούν και να αντιδρούν ο ένας στον άλλο με ενσυναίσθηση, ώστε να τηρούνται όλες οι αξίες και οι ανάγκες των μαθητών. Στο σεμινάριο αυτό συμμετέχει η Κοντοπίδη Στέλλα.