ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_Νεοελληνική Γλώσσα, Γ Γυμνασίου_ Νίκος Αστέριος (Γυμνάσιο Ν. Καλλικράτειας)

 1. Ταυτότητα του σεναρίου

Τίτλος: Δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις

Δημιουργός: Νίκος Αστέριος (Φιλόλογος)

Διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα & Πληροφορική (Διαθεματική προσέγγιση)

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου.

Χρονική διάρκεια: 3 ώρες

Αξιοποίηση σεναρίου: Μπορεί να αξιοποιηθεί στη Γ΄ Γυμνασίου.

Προϋποθέσεις υλοποίησης:

1) Έχουμε στη διάθεσή μας 3 διδακτικές ώρες (2+1) στο εργαστήριο Πληροφορικής.

2) Έχει γίνει στην τάξη ο χωρισμός σε 4 ομάδες, προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε παιδιού (ικανότητα παραγωγής λόγου, τεχνολογικές δεξιότητες, κλπ) και την ανομοιογένεια της ομάδας ως προς τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών.

3) Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι, σε έναν βαθμό τουλάχιστον, με την κατευθυνόμενη και την ελεύθερη πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη χρήση Κειμενογράφου (Word) και τη μετατροπή του σε PDF, παρουσίασης e-book με το λογισμικό flipbook, τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με το cacoo στο διαδίκτυο και την ανάρτηση των εργασιών τους σε ιστολόγιο. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τη βοήθεια του καθηγητή της Πληροφορικής, του οποίου η συνεργασία είναι απαραίτητη. Δηλαδή θα πρέπει να συνεργαστεί ο Φιλόλογος με τον αντίστοιχο καθηγητή, διότι αυτός έχει πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του τους μαθητές στο εργαστήριο Πληροφορικής κι έτσι μπορεί να τους διδάξει τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Τεχνολογικά εργαλεία που θα χρειαστούν: Βιντεοπροβολέας με ηχεία,  6 (φορητοί) Η/Υ. Συγκεκριμένα από το διαδίκτυο αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

– Φυλλομετρητής

– Εγγραφή στο Cacoo δωρεάν στο διαδίκτυο (εννοιολογικός χάρτης)

 1. Ηλεκτρονικές πηγές

Ψηφιακό βιβλίο: Νεοελληνική Γραμματική Α΄Β΄Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ

Πύλη για την Ελληνική γλώσσα

– ΕΘΕΚ: Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Δωρεάν Ηλεκτρονικό Λεξικό

Pdfaid (για μετατροπή Word σε PDF)

– Διαδικτυακό λογισμικό της ιστοσελίδας cacoo για δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

– Διαδικτυακό λογισμικό της ιστοσελίδας flipsnack (για τη δημιουργία e-book)

 1. Σύντομη περιγραφή (περίληψη)

Με τη διδακτική αυτή πρόταση οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα διακρίνουν τις χρονικές προτάσεις, τους συνδέσμους που συνδέονται, πότε έχουμε ταυτόχρονο, προτερόχρονο, υστερόχρονο, ποια η σημασία τους και πώς συντάσσονται (παρατακτικά ή υποτακτικά). Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα εντοπίζουν προτάσεις στο διαδίκτυο, μέσα από σώματα κειμένων των εφημερίδων «Τα Νέα» και «Ελευθεροτυπία» και θα τις αναγνωρίζουν με κανόνες που θα τους υποδεικνύονται, κάνοντας χρήση της ψηφιακής Νεοελληνικής Γραμματικής.  Θα παρουσιάσουν με Power Point τις εργασίες τους και θα δημιουργήσουν με τα διαδικτυακά λογισμικά (cacoo, flipsnack) εννοιολογικούς χάρτες και ηλεκτρονικό βιβλίο. Από άποψη μεθοδολογίας συνδυάζονται η βιωματική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η ανακαλυπτική και η διαθεματική προσέγγιση με αξιοποίηση των ΤΠΕ

 1. Στόχοι – σκεπτικό

Βασικός σκοπός της διδακτικής αυτής πρότασης είναι να διακρίνουν τις χρονικές προτάσεις, για να κατανοούν τις διαστάσεις του χρόνου. Οπωσδήποτε θα κάνουν χρήση προηγούμενες γραμματικές γνώσεις (εποικοδομισμός), ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Η ενότητα αυτή θεωρήθηκε ελκυστική για εφαρμογή των Τ.Π.Ε., επειδή με τη χρήση τους οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν και να ανακαλύψουν τη γνώση, αλλά και να δημιουργήσουν δικά τους πολυτροπικά κείμενα,. Έτσι θα δημιουργήσουν ένα πολυτροπικό κείμενο, και με το διαδικτυακό λογισμικό Cacoo εννοιολογικό χάρτη και άλλοι ηλεκτρονικό βιβλίο με το διαδικτυακό λογισμικό Flipsnack. Επίσης θα γνωρίσουν ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, ΕΘΕΚ, Δωρεάν Ηλεκτρονικό Λεξικό) από τις οποίες θα αντλήσουν πληροφορίες. Στόχος του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να προτείνει έναν επαγωγικό τρόπο διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσω των ΤΠΕ, υπολογίζοντας περισσότερο στην ερευνητική περιέργεια των μαθητών και λιγότερο στην καθοδηγητική επέμβαση του διδάσκοντα. Ειδικότερα, δίνονται κείμενα, πίνακες, από το διαδίκτυο και καλούνται να δημιουργήσουν δικά τους.

Οι ειδικότεροι στόχοι του συγκεκριμένου σεναρίου είναι οι εξής:

Γνωστικοί στόχοι

 • Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους τρόπους έκφρασης της επιρρηματικής έννοιας του χρόνου και ιδιαίτερα με τις χρονικές προτάσεις.
 • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις χρονικές σχέσεις του ταυτόχρονου, του προτερόχρονου και του υστερόχρονου.
 • Να χρησιμοποιούν τους σωστούς συνδέσμους, προκειμένου να τους αποδίδουν σωστά στο λόγο τους.

Στόχοι σχετικοί με τις ΤΠΕ

 • Να ασκηθούν στην ελεύθερη και κατευθυνόμενη πλοήγηση στο διαδίκτυο.
 • Να ασκηθούν στη χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου (Word)
 • Να δημιουργήσουν με Power Point
 • Να δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη με το διαδικτυακό λογισμικό Cacoo
 • Να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό βιβλίο με το διαδικτυακό λογισμικό Flipsnack
 • Να μετατρέψουν Word σε PDF με χρήση του διαδικτυακού λογισμικού Pdfaid
 • Να δημιουργήσουν πίνακα, σχήματα, δηλαδή πολυτροπικά κείμενα

Την ίδια στιγμή οι μαθητές

 • Γνωρίζουν σημαντικές φιλολογικές ιστοσελίδες
 • Ακόμη, με την διακρίβωση, τη συγκέντρωση και την οργάνωση του ψηφιακού υλικού από το διαδίκτυο εξασκούνται σε ένα βαθμό στον κριτικό γραμματισμό.
 • Οι μαθητές αποκτούν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, συνδιαμορφώνοντας την παραγόμενη γνώση και αναπτύσσοντας τη λογική του σχεδιασμού (design).
 • Παράλληλα, το σχολείο συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και η γνώση επικαιροποιείται.

Παιδαγωγικοί στόχοι

 • Να αναπτύξουν οι μαθητές τακτική διερευνητικής προσέγγισης στη διαδικασία εμπέδωσης γνώσεων.
 • Να εμπεδώσουν ως μαθησιακή πρακτική την ομαδική εργασία και τη συνεργασία.
 • Να χρησιμοποιούν προηγούμενες γνώσεις τους.
 • Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στη μαθησιακή διαδικασία α) ιεραρχώντας προτεραιότητες και επιλέγοντας τι είναι αναγκαίο να κατακτήσουν και β) διαμορφώνοντας οι ίδιοι τη μαθησιακή πορεία που ακολουθούν σε συνεργασία με την ομάδα τους και με τη καθοδήγηση του διδάσκοντα.
 1. Μεθοδολογία

Σε επίπεδο μεθοδολογίας η διδακτική αυτή πρόταση εστιάζεται στο μαθητοκεντρικό και όχι στο δασκαλοκεντρικό- μοντέλο διδασκαλίας. Ακολουθείται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (εργασία των μαθητών σε ομάδες και παρουσίαση των εργασιών τους στην ολομέλεια της τάξης). Ο συνήθης παθητικός ρόλος των μαθητών μεταβάλλεται σε ενεργητικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι νέες γνώσεις οικοδομούνται πάνω στις παλαιότερες (εποικοδομισμός, ολιστική προσέγγιση της γνώσης), ενώ γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί το μάθημα με την εμπειρία των παιδιών. Με τις ποικίλες δραστηριότητες των Φύλλων Εργασίας δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα αυτενέργειας αλλά και καλλιέργειας της κριτικής και της δημιουργικής τους σκέψης. Τέλος, πρόκειται για μία διδακτική πρόταση που αξιοποιεί την διαθεματική διδασκαλία, καθώς η Νεοελληνική Γλώσσα συνδέεται με την Πληροφορική, αλλά και τις ΤΠΕ στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων.

 1. Λεπτομερής περιγραφή της πορείας εφαρμογής του σεναρίου

Οι μαθητές εργάζονται ανά ομάδες

Οι μαθητές δημιουργούν ανομοιογενείς ομάδες, στις οποίες οπωσδήποτε υπάρχει κι από ένας με απλές γνώσεις υπολογιστή. Μοιράζεται σε κάθε ομάδα (4 ομάδες) διαφορετικό Φύλλο Εργασίας με 4 ερωτήσεις – δραστηριότητες η καθεμιά. Η τάξη είναι πλέον έτοιμη να περάσει σε μια πιο δημιουργική φάση, στην παραγωγή δικών της κειμένων, «πολυτροπικών», ανά ομάδες, κάνοντας χρήση του Word και του διαδικτύου. Στο φύλλο εργασίας ζητείται από κάθε ομάδα να δημιουργήσει στο Word  τα δικά της πολυτροπικά κείμενα και να τα παρουσιάσει στις ομάδες προς συζήτηση. Στο τέλος θα δημιουργήσει άλλη ομάδα εννοιολογικό χάρτη και άλλη ομάδα ηλεκτρονικό βιβλίο. Επίσης κάθε φορά, θα συζητιούνται και θα αναλύονται – διευκρινίζονται οι απορίες των μαθητών. Αν οι ίδιοι δεν μπορούν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν οτιδήποτε, τότε θα παρεμβαίνει ο καθηγητής.

Φάση Α΄ (1η και 2η  διδακτική ώρα): Συμπλήρωση πινάκων με χρονικές προτάσεις από το διαδίκτυο. Παρουσίασή τους και συζήτηση στις ομάδες.

Οι μαθητές συμπληρώνουν τους πίνακες  στα φύλλα εργασίας 1,2 και 3 με τις υποδείξεις ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

1η δραστηριότητα:

Η Α΄ ομάδα θα αντλήσει από την Πύλη για την Ελληνική γλώσσα – Νέα Ελληνική – Εργαλεία – Σώματα Κειμένων – Εφημερίδα «Τα Νέα» κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις με τους συνδέσμους: όταν, αφού, πριν και θα συμπληρώσει τον πίνακα 1 στο φύλλο εργασίας.

Η Β΄ ομάδα θα αντλήσει από την Πύλη για την Ελληνική γλώσσα – Νέα Ελληνική – Εργαλεία – Σώματα Κειμένων – Εφημερίδα «Μακεδονία» κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις με τους συνδέσμους: ενώ, μόλις, προτού και θα συμπληρώσει τον πίνακα 1 στο φύλλο εργασίας.

Η Γ΄ ομάδα θα αντλήσει από τον  Εκπαιδευτικό Θησαυρό Ελληνικών Κειμένων ΕΘΕΚ (αφού αποκτήσει πρόσβαση με όνομα χρήστη και κωδικό: guest) κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις με τους συνδέσμους: αφότου, καθώς, ωσότου και θα συμπληρώσει τον πίνακα 1 στο φύλλο εργασίας.

Η Δ΄ ομάδα θα αντλήσει από το  Δωρεάν Ηλεκτρονικό Λεξικό – Αναζήτηση κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις με τους συνδέσμους: εκεί που, άμα, μέχρι να και θα συμπληρώσει τον πίνακα 1 στο φύλλο εργασίας.

2η δραστηριότητα:

Όλες οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τα παραδείγματα του πίνακα 1, που βρήκανε στην 1η δραστηριότητα, για να συμπληρώσουν τον πίνακα 2 στο φύλλο εργασίας. Ζητάμε αφού επισκεφθούν το ψηφιακό βιβλίο της Νεοελληνικής Γραμματικής της Α΄Β΄Γ΄ Γυμνασίου, στην ενότητα «Σύνδεσμοι», να βρουν τι σύνδεσμος είναι (π.χ. αντιθετικός, ειδικός κ.ά.), το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και αν είναι παρατακτική ή υποτακτική η σύνδεση.

3η δραστηριότητα:

Όλες οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τα παραδείγματα του πίνακα 1, που βρήκανε στην 1η δραστηριότητα, για να συμπληρώσουν τον πίνακα 3 στο φύλλο εργασίας. Ζητάμε αφού επισκεφθούν το ψηφιακό βιβλίο της Νεοελληνικής Γραμματικής της Α΄Β΄Γ΄ Γυμνασίου, Σύνδεση προτάσεων – Χρονικές προτάσεις και ενημερωθούν για το ταυτόχρονο, προτερόχρονο, υστερόχρονο να τα αναγνωρίσουν.

Στο τέλος της 2ης δραστηριότητας οι ομάδες θα παρουσιάσουν με (Power Point) το πληροφοριακό τους υλικό και θα ακολουθήσει συζήτηση για τις χρονικές προτάσεις.

Φάση B΄ (3η διδακτική ώρα): Δημιουργία κανόνα για τις χρονικές προτάσεις, εννοιολογικού χάρτη και ηλεκτρονικού βιβλίου.

4η δραστηριότητα

Όλες οι ομάδες θα δημιουργήσουν τον κανόνα για τις χρονικές προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη τι δηλώνουν αυτές και τους συνδέσμους με τους οποίους συνδέονται. Βεβαίως θα συμπεριλάβουν και τις πληροφορίες των υπολοίπων ομάδων, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο τέλος της 2ης δραστηριότητας. Έπειτα η 1η και 3η ομάδα θα δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη με το διαδικτυακό λογισμικό Cacoo και η 2η και 4η ομάδα θα δημιουργήσουν ηλεκτρονικό βιβλίο με το διαδικτυακό λογισμικό Flipsnack.

Στο τέλος της 4ης δραστηριότητας θα παρουσιάσει κάθε ομάδα τις τελευταίες δημιουργίες της.

 1. Αποτίμηση-Κριτική

Η εφαρμογή του σεναρίου κινητοποίησε τους μαθητές, που επέδειξαν μεγαλύτερη προσοχή και ενδιαφέρον για τις δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις. Συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία κι επέδειξαν ευρηματικότητα και δημιουργικότητα τόσο στην αναζήτηση, οργάνωση και παρουσίαση του υλικού, όσο και στην επίλυση προβλημάτων.

Η αξία του διδακτικού σεναρίου στην προκείμενη περίπτωση κρίνεται κυρίως στο γεγονός ότι

 • Υποστηρίζει την ομαδοσυνεργατική μάθηση
 • Κινεί το ενδιαφέρον και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών
 • Δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για τη διερεύνηση και άλλων τέτοιων συντακτικών φαινομένων, εφόσον ήδη οι μαθητές γνώρισαν κάποιες φιλολογικές ιστοσελίδες.

Τέλος, θεωρώ ότι τέτοια διδακτική προσέγγισης της Νεοελληνικής Γλώσσας, έχει ενδιαφέρον για τον εκπαιδευτικό, γιατί εκλαμβάνουν το διδάσκοντα όχι ως απλό διεκπεραιωτή του αναλυτικού προγράμματος αλλά ως ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξής του, ως άτομο υπεύθυνο, που αναπτύσσει πρωτοβουλίες, που προχωρεί με ευελιξία στις διδακτικές του επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη του τις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζει στην τάξη του.

Δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα να τα παρουσιάσουν με την τεχνική της παρουσίασης και να δημιουργήσουν εννοιολογικούς χάρτες και ηλεκτρονικά βιβλία.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Ομάδα Α

1η δραστηριότητα: Στην Πύλη για την Ελληνική γλώσσα – Νέα Ελληνική – Εργαλεία – Σώματα Κειμένων – Εφημερίδα «Τα Νέα» –  τοποθετήστε έναν έναν τους συνδέσμους: όταν, αφού, πριν. Από τις δευτερεύουσες προτάσεις που θα εμφανιστούν διερευνήστε ποιες από αυτές απαντούν στην ερώτηση πότε. Κατόπιν συμπληρώστε τον πίνακα 1 με ένα παράδειγμα για κάθε σύνδεσμο.

 

Κύρια πρόταση Δευτερεύουσα πρόταση

Ομάδα Β

1η δραστηριότητα: Στην Πύλη για την Ελληνική γλώσσα – Νέα Ελληνική – Εργαλεία – Σώματα Κειμένων – Εφημερίδα «Μακεδονία» τοποθετήστε έναν έναν τους συνδέσμους: ενώ (με τη σημασία την ώρα που). Εμφανέστατα παραδείγματα θα βρείτε στη θεματική ενότητα «Αθλητικά» – «Αθλητική είδηση». Το σύνδεσμο: μόλις και προτού. Από τις δευτερεύουσες προτάσεις που θα εμφανιστούν διερευνήστε ποιες από αυτές απαντούν στην ερώτηση πότε. Κατόπιν συμπληρώστε τον πίνακα 1 με ένα παράδειγμα για κάθε σύνδεσμο.

 

Κύρια πρόταση Δευτερεύουσα πρόταση

Ομάδα Γ

1η δραστηριότητα: Στον Εκπαιδευτικό Θησαυρό Ελληνικών Κειμένων ΕΘΕΚ (αποκτάτε πρόσβαση με όνομα χρήστη και κωδικό: guest)–ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ– τοποθετήστε έναν έναν τους συνδέσμους: αφότου, καθώς, ωσότου (ακολουθώντας τον παρακάτω πίνακα με τα 3 κριτήρια). Από τις δευτερεύουσες προτάσεις που θα εμφανιστούν διερευνήστε ποιες από αυτές απαντούν στην ερώτηση πότε. Κατόπιν συμπληρώστε τον πίνακα 1 με ένα παράδειγμα για κάθε σύνδεσμο.

Κύρια πρόταση Δευτερεύουσα πρόταση

Ομάδα Δ

1η δραστηριότητα: Στο Δωρεάν Ηλεκτρονικό Λεξικό – Αναζήτηση – τοποθετήστε έναν έναν τους συνδέσμους: εκεί που, (τοποθετούμε μόνο το «εκεί» και μετά ακολουθούμε τα αποτελέσματα με «εκεί που»),  άμα, μέχρι να (τοποθετούμε μόνο το «μέχρι» και μετά ακολουθούμε τα αποτελέσματα με «μέχρι να»). Από τις δευτερεύουσες προτάσεις που θα εμφανιστούν διερευνήστε ποιες από αυτές απαντούν στην ερώτηση πότε. Κατόπιν συμπληρώστε τον πίνακα 1 με ένα παράδειγμα για κάθε σύνδεσμο.

Κύρια πρόταση Δευτερεύουσα πρόταση

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Ομάδα Α

2η δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον πίνακα 2 (χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα παραδείγματα), αφού βρείτε από το ψηφιακό βιβλίο της Νεοελληνικής Γραμματικής στην ενότητα «Σύνδεσμοι» τι σύνδεσμος συνδέει κάθε δευτερεύουσα (π.χ. αντιθετικός, ειδικός, κ.ά.). Βάσει αυτού του συνδέσμου συμπληρώστε το είδος της δευτερεύουσας και αν είναι παρατακτική ή υποτακτική η σύνδεση.

 

Κύρια

πρόταση

Δευτερεύουσα

πρόταση

Τι σύνδεσμος;

 

Είδος

δευτερεύουσας

Παρατακτική σύνδεση ναι/όχι Υποτακτική σύνδεση ναι/όχι

Ομάδα Β

2η δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον πίνακα 2 (χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα παραδείγματα), αφού βρείτε από το ψηφιακό βιβλίο της Νεοελληνικής Γραμματικής στην ενότητα «Σύνδεσμοι» τι σύνδεσμος συνδέει κάθε δευτερεύουσα (π.χ. αντιθετικός, ειδικός, κ.ά.). Βάσει αυτού του συνδέσμου συμπληρώστε το είδος της δευτερεύουσας και αν είναι παρατακτική ή υποτακτική η σύνδεση.

Κύρια

πρόταση

Δευτερεύουσα

πρόταση

Τι σύνδεσμος;

 

Είδος

δευτερεύουσας

Παρατακτική σύνδεση ναι/όχι Υποτακτική σύνδεση ναι/όχι

Ομάδα Γ

2η δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον πίνακα 2 (χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα παραδείγματα), αφού βρείτε από το ψηφιακό βιβλίο της Νεοελληνικής Γραμματικής στην ενότητα «Σύνδεσμοι» τι σύνδεσμος συνδέει κάθε δευτερεύουσα (π.χ. αντιθετικός, ειδικός, κ.ά.). Βάσει αυτού του συνδέσμου συμπληρώστε το είδος της δευτερεύουσας και αν είναι παρατακτική ή υποτακτική η σύνδεση.

 

Κύρια

πρόταση

Δευτερεύουσα

πρόταση

Τι σύνδεσμος;

 

Είδος

δευτερεύουσας

Παρατακτική σύνδεση ναι/όχι Υποτακτική σύνδεση ναι/όχι

Ομάδα Δ

2η δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον πίνακα 2 (χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα παραδείγματα), αφού βρείτε από το ψηφιακό βιβλίο της Νεοελληνικής Γραμματικής στην ενότητα «Σύνδεσμοι» τι σύνδεσμος συνδέει κάθε δευτερεύουσα (π.χ. αντιθετικός, ειδικός, κ.ά.). Βάσει αυτού του συνδέσμου συμπληρώστε το είδος της δευτερεύουσας και αν είναι παρατακτική ή υποτακτική η σύνδεση.

 

Κύρια

πρόταση

Δευτερεύουσα

πρόταση

Τι σύνδεσμος;

 

Είδος

δευτερεύουσας

Παρατακτική σύνδεση ναι/όχι Υποτακτική σύνδεση ναι/όχι

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Ομάδα Α

3η δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον πίνακα 3 βάζοντας Ν στο σωστό. Να λάβετε υπόψη τη θεωρία του ψηφιακού  βιβλίου της Νεοελληνικής Γραμματικής – Σύνδεση προτάσεων – Χρονικές προτάσεις. Χρησιμοποιήστε τα προηγούμενα παραδείγματα.

Κύρια

πρόταση

Δευτερεύουσα

πρόταση

Ταυτόχρονο

 

Προτερόχρονο Υστερόχρονο

 

Ομάδα Β

3η δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον πίνακα 3 βάζοντας Ν στο σωστό. Να λάβετε υπόψη τη θεωρία του ψηφιακού  βιβλίου της Νεοελληνικής Γραμματικής – Σύνδεση προτάσεων – Χρονικές προτάσεις. Χρησιμοποιήστε τα προηγούμενα παραδείγματα.

Κύρια

πρόταση

Δευτερεύουσα

πρόταση

Ταυτόχρονο

 

Προτερόχρονο Υστερόχρονο

 

Ομάδα Γ

3η δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον πίνακα 3 βάζοντας Ν στο σωστό. Να λάβετε υπόψη τη θεωρία του ψηφιακού  βιβλίου της Νεοελληνικής Γραμματικής – Σύνδεση προτάσεων – Χρονικές προτάσεις. Χρησιμοποιήστε τα προηγούμενα παραδείγματα.

Κύρια

πρόταση

Δευτερεύουσα

πρόταση

Ταυτόχρονο

 

Προτερόχρονο Υστερόχρονο

 

Ομάδα Δ

3η δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον πίνακα 3 βάζοντας Ν στο σωστό. Να λάβετε υπόψη τη θεωρία του ψηφιακού  βιβλίου της Νεοελληνικής Γραμματικής – Σύνδεση προτάσεων – Χρονικές προτάσεις. Χρησιμοποιήστε τα προηγούμενα παραδείγματα.

Κύρια

πρόταση

Δευτερεύουσα

πρόταση

Ταυτόχρονο

 

Προτερόχρονο Υστερόχρονο

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

Ομάδα Α

4η δραστηριότητα: Δημιουργήστε τον κανόνα για τις χρονικές προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη τι δηλώνουν αυτές και τους συνδέσμους με τους οποίους συνδέονται.

Δημιουργήστε εννοιολογικό χάρτη με το διαδικτυακό λογισμικό Cacoo (αφού γίνετε δωρεάν μέλη) όπου θα φαίνονται οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις που βρήκατε, το είδος τους, οι σύνδεσμοι, αν είναι ταυτόχρονο, προτερόχρονο, υστερόχρονο και ο τρόπος σύνδεσής τους (παρατακτική ή υποτακτική).

Ομάδα Β

4η δραστηριότητα: Δημιουργήστε τον κανόνα για τις χρονικές προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη τι δηλώνουν αυτές και τους συνδέσμους με τους οποίους συνδέονται.

Δημιουργήστε ebook με το διαδικτυακό λογισμικό flipsnack (αφού γίνετε δωρεάν μέλη) όπου θα φαίνονται όλες οι πληροφορίες που έχετε συλλέξει.

Ομάδα Γ

4η δραστηριότητα: Δημιουργήστε τον κανόνα για τις χρονικές προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη τι δηλώνουν αυτές και τους συνδέσμους με τους οποίους συνδέονται.

Δημιουργήστε εννοιολογικό χάρτη με το διαδικτυακό λογισμικό Cacoo (αφού γίνετε δωρεάν μέλη) όπου θα φαίνονται οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις που βρήκατε, το είδος τους, οι σύνδεσμοι, αν είναι ταυτόχρονο, προτερόχρονο, υστερόχρονο και ο τρόπος σύνδεσής τους (παρατακτική ή υποτακτική).

Ομάδα Δ

4η δραστηριότητα: Δημιουργήστε τον κανόνα για τις χρονικές προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη τι δηλώνουν αυτές και τους συνδέσμους με τους οποίους συνδέονται.

Δημιουργήστε ebook με το διαδικτυακό λογισμικό flipsnack (αφού γίνετε δωρεάν μέλη) όπου θα φαίνονται όλες οι πληροφορίες που έχετε συλλέξει.

 1. Βιβλιογραφία
 2. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης

επιμόρφωσης Τεύχος 1: Γενικό μέρος Γ΄ έκδοση Αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη,

Πάτρα, Μάρτιος 2013

 1. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης

Επιμόρφωσης  Τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02,  Γ΄ έκδοση Αναθεωρημένη Πάτρα,

Φεβρουάριος 2014

 1. Βέτσιος Ελευθέριος: Διδακτικά σενάρια https://sites.google.com/site/evetsios/
 2. Βέτσιος Ελευθέριος και Κολλίτση Φιλοθέη: Διδακτικά σενάρια http://fk-ev.blogspot.gr/

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων