ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ _ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
http://www.nured.uowm.gr
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα
Πιστοποιείται η Παιδαγωγική επάρκεια
Κύκλοι μαθημάτων
(θεωρητικά, εργαστηριακά, συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη
διαδικτυακή επικοινωνία, ανάλογα με την κατεύθυνση)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 1409 τ. Β΄/3-6-2014) καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στις εξής κατευθύνσεις:
1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) τα μαθήματα θα
γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα (http://www.nured.uowm.gr/didaskalianeasellinikis)
2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education
(σαράντα θέσεις), τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα
3. Σημειωτική και Επικοινωνία −Semiotics and Communication (σαράντα
θέσεις), τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα
Οι τρεις κατευθύνσεις μπορεί να πραγματοποιούν συμπυκνωμένα και εντατικά μαθήματα
καθώς με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα θα
γίνονται στην ελληνική γλώσσα και, εφόσον υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από
ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων, οι κατευθύνσεις με αριθ. 2 και 3 θα προσφέρουν
μαθήματα και στην αγγλική γλώσσα για όσους δε γνωρίζουν την ελληνική.
Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο
συνολικό ποσό των 2.700 ευρώ (800 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου και 300 ευρώ
επιπλέον στο Γ΄ εξάμηνο, κατά το οποίο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων τους, πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση, βλ. http://goo.gl/Mfd7vg
2. Bιογραφικό σημείωμα, βλ. http://goo.gl/x7Y5QK
3. Τίτλοι σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
4. Αποδειγμένη γνώση, επιπέδου Β2, μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα
5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
6. Τυχόν δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια
Τα δικαιολογητικά υπ’ αρ. 3 και 4 θα κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται πως πρόκειται για ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά θα τα επιδείξουν οι υποψήφιοι, όταν του ζητηθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Όσοι δεν τα προσκομίσουν αποκλείονται αυτόματα.
Στην αξιολόγηση για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται οι ακόλουθοι παράγοντες:
1. Βαθμός πτυχίου (40 μόρια, βαθμός πτυχίο x 4)
2. Δεύτερο πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ (5 μόρια)
3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικό δίπλωμα (10 μόρια συνολικά)
4. Διπλωματική εργασία σχετική με Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Γλώσσα (10 μόρια)
5. Αποδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (5 μόρια) (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 5 εξάμηνα)
6. Αποδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (7.5 μόρια) (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα)
7. Αποδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (4 μόρια) (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα)
8. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (10 μόρια) (μέγιστος αριθμός εργασιών 4)
9. Προφορικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (7,5 μόρια) (μέγιστος αριθμός ανακοινώσεων 3)
10. Αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (6 μόρια) (μέγιστος αριθμός ανακοινώσεων 4).
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις (από τώρα) μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 (εδώ: http://goo.gl/Mfd7vg), να συμπληρώνουν το βιογραφικό τους (εδώ: http://goo.gl/x7Y5QK) και να αποστέλλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα) απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα. Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2014. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να
ταξινομούν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την παραπάνω αριθμημένη κατάταξη. Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, δε μοριοδοτούνται και είναι άσκοπο να υποβληθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στους συνδέσμους: http://www.nured.uowm.gr, (καρτέλα Νέα-Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακά) και http://www.nured.uowm.gr/didaskalianeasellinikis ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 2385055115, κ. Π. Τερζή).
Η Πρόεδρος του Τμήματος
Βαμβακίδου Ιφιγένεια,
Αν. Καθηγήτρια

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων