ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1544
21 Ιουνίου 2013
22995
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων που στεγάζουν
Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΠΑ (Γενική Γραμματεία Πο−
λιτισμού). …………………………………………………………………………………. 1
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2507) με θέμα «Λει−
τουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μα−
θημάτων επιλογής». …………………………………………………………. 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90276/1395/21.04.08 (ΦΕΚ
815/Β) υπουργικής απόφασης για τον «Καθορισμό
έδρας, χρόνου, ωραρίου λειτουργίας, αρμοδιοτή−
των, διάρθρωσης, εξοπλισμού και στελέχωσης του
Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας». ………. 3
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας και Θράκης για το Β΄ Εξά−
μηνο έτους 2013. ………………………………………………………………… 4
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊστα−
μένους υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Βιομηχανίας
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων χωρικής αρμοδιό−
τητας Π.Ε. Φθιώτιδας. ……………………………………………………… 5
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−
σης − Αποχέτευσης Ορεστιάδας. …………………………….. 6
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Δ6Α 1092694ΕΞ2013/
6−06−2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δη−
μοσιεύθηκε στο αριθ. 14 04 Β΄/10−6−2013 ΦΕΚ. ….. 7
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟY/ΤΑΤΠ/99067/12532/12025/6812 (1)
Αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων που στεγάζουν Υπη−
ρεσίες του ΥΠΑΙΘΠΑ (Γενική Γραμματεία Πολιτισμού).
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 παραγράφου 6, του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ
81/Α/5 Απριλίου 2013 «Ρυθμίσεις για τη δημόσια περιου−
σία» και το άρθρο 27Α που προστίθεται στο Ν. 3130/2003
«Ρυθμίσεις για τη στέγαση των Δημοσίων Οικονομικών
Υπηρεσιών, παράγραφο 6.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων μεταφορά και και κατάργηση Υπουργείων»
(ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012).
δ) Του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/13−06−2003).
ε) Του Π.Δ/τος 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α/24−07−2012) «Σύστα−
ση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».
στ) Του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/
21−06−2012).
2. Την αριθμ. Υ27/27−06−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα» (ΦΕΚ 2048/Β/
28−06−2012), την αριθμ. Υ48/9−07−2012 απόφαση «Καθο−
ρισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β2105/9−07−2012).
3. Την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού με τα άρ−
θρα 1 και 2 του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας
του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων
δαπανών, μέτρα φορολονικής δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄194).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3130/28−03−2003 «Μισθώσεις
Ακινήτων για Στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α/76).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ/
ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/12764/1689/1631/966/29/01/2013 προκα−
λείται δαπάνη ύψους επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων,
διακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών
(722.204,95 €).
6. Την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/3344/9−01−2013
απόφαση δέσμευσης που καταχωρήθηκε με τον α/α
6075 στα βιβλία της ΥΔΕ και αναρτήθηκε με τον αριθμ.
ΑΔΑ: ΒΕΙΩΓ−Ψ9Ψ, αποφασίζουμε:
1. Την καταβολή στους κατά νόμο δικαιούχους αποζη−
μίωση για τη χρήση ακινήτων που έγινε για τη στέγαση
υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
22996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διάστημα από 1−7−2012
έως 31−12−2013, εφόσον οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
F
Αριθμ. 82065/Γ2 (2)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2507) με θέμα «Λει−
τουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθη−
μάτων επιλογής».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997
(ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαι−
δευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύν−
σεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
4. Την με αριθμ. 76051/Η/04−07−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παράγραφο 5 της ενότητας Α της
με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 υπουργικής απόφα−
σης (ΦΕΚ Β΄ 2507) ως εξής:
Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι
οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους είκοσι
επτά (27), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου τμήματος
κατεύθυνσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κύκλους
της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2013−14.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων