ΩΠ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου» 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2)     Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3)     Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4)     Την με αρ. 26/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5)     Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε:Στην Α΄ Τάξη Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (09) μαθήματα κοινά για όλους, διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών και τέσσερα (04) έως και έξι (06) μαθήματα ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής, διάρκειας δεκατριών (13) ωρών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής

Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

Μαθήματα Ώρες
 Ελληνική Γλώσσα1 Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
Θρησκευτικά  1
Ιστορία  1
 Μαθηματικά2

 

Άλγεβρα  3
Γεωμετρία  1
 Φυσικές Επιστήμες3

 

Φυσική  2
Χημεία  2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)  2
Φυσική Αγωγή  2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)  2
Ερευνητική Εργασία /project  2
       

 

ΙΙ. Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής

 

Α) Κύκλος Επιλογής Τεχνολογικών Εφαρμογών  Ώρες
Αρχές Μηχανολογίας  4
Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας 3
Τεχνικό Σχέδιο  2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή  2
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών  2

 

Β) Κύκλος Επιλογής Διοίκησης και Οικονομίας Ώρες
Οργάνωση & Διοίκηση  4
Αρχές Λογιστικής 3
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή  2
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών  4

 

Γ) Κύκλος Επιλογής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Ώρες
Αρχές Αγροτικής Οικονομίας  5
Αρχές Λογιστικής 2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή  2
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών  4

 

Δ) Κύκλος Επιλογής Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Ώρες
Ναυτική Τέχνη 2
Ναυτιλιακές Γνώσεις 2
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου  2
Τεχνικό Σχέδιο  1
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή  2
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών  4

 

  1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
  2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
  3. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από  το  σχολικό  έτος 2013-2014.

Η με αρ. πρωτ. 42790/Γ2/12-04-2012 (Β΄ 1377) Υ.Α. καταργείται.

Για τη Β΄ και Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 111276/Γ2/08-10-2007 (Β΄ 2057) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 61173/Γ2/09-05-2008 (Β΄ 948), 28968/Γ2/13-03-2009 (Β΄ 603), 540/Γ2/05-01-2010 (Β΄ 46), 54122/Γ2/13-05-2010 (Β΄ 711) και 37596/Γ2/03-04-2012 (Β΄ 1131) Υ.Α. .

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                                                               

 

                                                                                               Αθήνα,      23-08-2013

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων