ΩΠ Α ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου»

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2)     Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3)     Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4)     Την με αρ. 26/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5)     Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε:

 

Στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν τέσσερα (04) μαθήματα κοινά για όλους, διάρκειας δώδεκα (12) ωρών και τέσσερα (04) έως και έξι (06) μαθήματα ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής, διάρκειας δεκατριών (13) ωρών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής 

Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ώρες
 

Ελληνική Γλώσσα1

Νέα Ελληνική Γλώσσα 3
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
Ιστορία

 

1
 

Μαθηματικά2

 

Άλγεβρα

 

3
Γεωμετρία

 

1
 

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

 

2
Χημεία

 

1
       

 

ΙΙ. Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής

 

Α) Κύκλος Επιλογής Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

Ώρες
Αρχές Μηχανολογίας

 

4
Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας 3
Τεχνικό Σχέδιο

 

2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

2

 

Β) Κύκλος Επιλογής Διοίκησης και Οικονομίας Ώρες
Οργάνωση & Διοίκηση

 

4
Αρχές Λογιστικής 3
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

4

 

Γ) Κύκλος Επιλογής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Ώρες
Αρχές Αγροτικής Οικονομίας

 

5
Αρχές Λογιστικής 2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

4

 

Δ) Κύκλος Επιλογής Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Ώρες
Ναυτική Τέχνη 2
Ναυτιλιακές Γνώσεις 2
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου

 

2
Τεχνικό Σχέδιο

 

1
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

2
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 

4

 

  1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
  2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
  3. Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από  το  σχολικό  έτος  2013-2014.

Η με αρ. πρωτ. 73030/Γ2/30-06-2011 (Β΄ 1643) Υ.Α., όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2132 καταργείται.

Για τις Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 138011/Γ2/03-12-2007 (Β΄ 26/15-01-2008) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 61167/Γ2/09-05-2008 (Β΄ 948), 153620/Γ2/28-11-2008 (Β΄ 2503), 67988/Γ2/12-06-2009 (Β΄ 1253), 128763/Γ2/19-10-2009 (Β΄ 2294), 541/Γ2/05-01-2010 και 542/Γ2/05-01-2010 (Β΄ 46), 54122/Γ2/13-05-2010 (Β΄ 711), 61562/Γ2/31-05-2010 (Β΄ 764) και 37596/Γ2/03-04-2012 (Β΄ 1131) Υ.Α. .

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων