Eξ αποστάσεως επιμόρφωση για εκπαίδευση παιδιών Ρομά

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Μέτρο 1.1 Διαπολ. Εκπαιδ. 1.2 Επιχ. Προγ.: Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση. Επιστημονικώς Υπεύθυνη : Ευαγγελία Τρέσσου  

Αρχαιoλογικού Μουσείου 29 54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310 99 12 44 E-mail: programmaroma@gmail.com

Θέμα: Ορθή Επανάληψη, Συμπλήρωση και Τροποποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εξ αποστάσεως επιμόρφωση Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» (2010-2013), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, οργανώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για 40 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε θέματα ειδικής διδακτικής καθώς και η εξοικείωσή τους σε τεχνικές αξιοποίησης του πολιτισμικού κεφαλαίου των παιδιών Ρομά. 6 περίπου μήνες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2013 και να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2013. Το μοντέλο επιμόρφωσης που αναμένεται να υιοθετηθεί είναι μικτό και θα περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό δια ζώσης επιμορφωτικών συνεδριών με ομάδες εκπαιδευτικών (6 – 9 ώρες) και ικανό αριθμό συναντήσεων από απόσταση (20 – 25 ώρες). Υπογραμμίζεται ότι στις ενδεικτικές ώρες που αναφέρονται δεν περιλαμβάνονται οι ώρες προσωπικής μελέτης και ατομικής ενασχόλησης που πρόκειται να αφιερώσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Μέτρο 1.1 Διαπολ. Εκπαιδ. 1.2 Επιχ. Προγ.: Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση. Επιστημονικώς Υπεύθυνη : Ευαγγελία Τρέσσου Αρχαιoλογικού Μουσείου 29 54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310 99 12 44 E-mail: programmaroma@gmail.com 

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα πολλών ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και διευκρινίζοντας μια σειρά από απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για την αποτελεσματική οργάνωση, σχεδίαση και εκτέλεση της δράσης, επαναλαμβάνουμε και συμπληρώνουμε την αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ιουνίου 2012, ως εξής.

Το Πρόγραμμα «

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα κληθούννα σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν μία έρευνα-δράση με τους μαθητές/τριες της τάξης ή των τάξεων στις οποίες διδάσκουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα διδασκαλίας και μάθησης που αντιμετωπίζουν με τους μαθητές τους. Για την ικανοποίηση αυτού του σκοπού, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα χωριστούν -ανάλογα με την ειδικότητα και το θέμα μελέτης τους- σε ομάδες, οι οποίες θα συμμετέχουν στις δια ζώσης συνεδρίες. Παράλληλα, ο κάθε επιμορφούμενος εκπαιδευτικός θα έχει στη διάθεσή του 1 ή 2 μέντορες με τους οποίους θα πραγματοποιεί συναντήσεις-συζητήσεις από απόσταση χρησιμοποιώντας σύγχρονους και ασύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Έργο των μεντόρων είναι η παροχή συμβουλών και οδηγιών προς τους εκπαιδευτικούς τόσο σε θέματα ειδικής διδακτικής του αντικειμένου τους, όσο και σε ζητήματα που άπτονται της μεθοδολογίας και των τεχνικών της έρευνας δράσης. Στο τέλος του προγράμματος και με την καθοδήγηση των μεντόρων, ο κάθε επιμορφούμενος εκπαιδευτικός θα κληθεί να παραδώσει ερευνητική εργασία, η οποία θα περιγράφει αναλυτικά τους στόχους, τη διαδικασία, και τα αποτελέσματα της έρευνας-δράσης που εκπόνησε. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος και την παράδοση της ερευνητικής εργασίας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα λάβουν «βεβαίωση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης» στην οποία θα αναφέρονται οι ώρες μελέτης και παρακολούθησης. (Φιλόλογοι), ΠΕ03 (Μαθηματικοί), ΠΕ04 (Καθηγητές Φυσικών Επιστημών), ΠΕ06 (Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας) και ΠΕ19/20 (Πληροφορικής) και οι συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικοί θα πρέπει απαραίτητα να διδάσκουν κατά το τρέχον διδακτικό έτος σε τάξη, της οποίας ο μαθητικός πληθυσμός να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) μαθητές/τριες Ρομά. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας, είτε ηλεκτρονικά (ηλεκτρονική διεύθυνση:programmaroma@gmail.com), ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Μέτρο 1.1 Διαπολ. Εκπαιδ. 1.2 Επιχ. Προγ.: Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση. Επιστημονικώς Υπεύθυνη : Ευαγγελία Τρέσσου Αρχαιoλογικού Μουσείου 29 54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310 99 12 44 E-mail: programmaroma@gmail.comείτε μέσω φαξ (Φαξ:2310 991280), τα δύο έντυπα που επισυνάπτονται, δηλαδή το έντυπο της αίτησης καθώς το συνοδευτικό δελτίο επισκόπησης επιμορφωτικών αναγκών. Τις ίδιες αιτήσεις και με ανανεωμένο το περιεχόμενό τους στα δεδομένα της τρέχουσας χρονιάς, θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην 1η πρόσκληση ενδιαφέροντος της εν λόγω δράσης και εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις περί ειδικότητας και σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού. Ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2013. 2310 991239, κατά τις ώρες 15.00 – 17.00.

Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ02

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στο

Με εκτίμηση

Ευαγγελία Τρέσσου

Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Επιστημονικώς Υπεύθυνη Προγράμματος

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων