Προγραμματισμός

Πρόβλημα: μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Δομή προβλήματος: τα συστατικά μέρη του προβλήματος, τα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν καθώς επίσης και ο τρόπος που αυτά τα μέρη συνδέονται μεταξύ τους. Οι λόγοι που αναθέτουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή σχετίζονται με: […]

Όλο το άρθρο