Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου (11) – Ενότητα 12η

Απεικόνιση του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου σε ψηφιδωτό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης (πηγή Βικιπαίδεια)

 

Ενότητα 12η Τα φαινόμενα απατούν

 

Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Χρυσοστόμου μπορείτε να διαβάσετε σε αυτήν την ανάρτηση.

 

Αρχαίο κείμενο Μετάφραση
Ἔ­στω­σαν δύ­ο ἁ­μαρ­τω­λοί, Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο αμαρτωλοί,
ὁ μὲν κο­λα­ζό­με­νος, ὁ δὲ μὴ κο­λα­ζό­με­νος. ο ένας τιμωρείται, ενώ ο άλλος όχι.
Μὴ λέ­γε, μα­κά­ρι­ος οὗ­τος, ὅ­τι πλου­τεῖ, Να μη λες ότι είναι ευτυχισμένος αυτός, επειδή πλουτίζει,
ὀρ­φα­νοὺς ἀ­πο­δύ­ει, χή­ρας βι­ά­ζε­ται. γδύνει τους ορφανούς και επιτίθεται στις χήρες.
Καί­τοι οὐ νο­σεῖ, ἀλλ’ ἁρ­πά­ζων εὐ­δο­κι­μεῖ, Αν και δε νοσεί, αλλά προοδεύει αρπάζοντας,
ἀ­πο­λαύ­ει τι­μῆς με­γά­λης καὶ δυ­να­στεί­ας, απολαμβάνει μεγάλες τιμές και εξουσία
οὐ­δὲν ὑ­πο­μέ­νει τῶν ἀν­θρω­πί­νων κα­κῶν· και δεν υποφέρει από καμιά ανθρώπινη δυστυχία·
ἀλ­λὰ θρή­νει τοῦ­τον μά­λι­στα, αυτόν να τον θρηνείς παρά πολύ,
ὅ­τι καὶ νο­σεῖ καὶ οὐ θε­ρα­πεύ­ε­ται. διότι και νοσεί και δε θεραπεύεται.
Ἐ­ὰν ἴ­δῃς τι­νὰ κα­τε­χό­με­νον ὑ­δέ­ρω, Αν δεις κάποιον να υποφέρει από υδρωπικία,
καὶ μὴ τρέ­χον­τα πρὸς τὸν ἰ­α­τρόν, και να μην τρέχει στο γιατρό,
ἀλ­λὰ ἔ­χον­τα τρά­πε­ζαν Συ­βα­ρι­τι­κήν, αλλά να έχει τραπέζι βαρυφορτωμένο με εδέσματα,
με­θύ­ον­τα καὶ ἐ­πι­τεί­νον­τα τὴν νό­σον, να μεθάει και να χειροτερεύει την ασθένεια,
μα­κα­ρί­ζεις τοῦ­τον, ἢ τα­λα­νί­ζεις; αυτόν τον θεωρείς ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο;
Ἐ­ὰν δὲ ἴ­δῃς ἕ­τε­ρον κα­τε­χό­με­νον ὑ­δέ­ρω, Κι αν δεις κάποιον άλλον που να υποφέρει από υδρωπικία,
ἀ­πο­λαύ­ον­τα ἰ­α­τρι­κῶν χει­ρῶν, να δέχεται την ιατρική φροντίδα,
ἐκ­δι­δόν­τα ἑ­αυ­τὸν λι­μῷ, να παραδίδεται στην πείνα,
προ­σκαρ­τε­ροῦν­τα φαρ­μά­κοις πι­κροῖς, να παίρνει με υπομονή πικρά φάρμακα,
οὐ­χὶ μα­κα­ρί­ζεις τοῦ­τον πο­λὺ μᾶλ­λον ἐ­κεί­νου; αυτόν δεν τον θεωρείς πολύ περισσότερο ευτυχισμένο από εκείνον;
Ὡ­μο­λό­γη­ται· Είναι κοινά παραδεκτό·
ὁ μὲν γὰρ νο­σεῖ, καὶ οὐ θε­ρα­πεύ­ε­ται· ο ένας νοσεί και δε θεραπεύεται·
ὁ δὲ νο­σεῖ, καὶ ἀ­πο­λαύ­ει ἰ­α­τρεί­ας. ο άλλος νοσεί και δέχεται θεραπεία.
Ἐ­πί­πο­νος μὲν ἡ ἰ­α­τρεί­α, ἀλλ’ ὠ­φέ­λι­μον αὐ­τῆς τὸ τέ­λος. Επίπονη βέβαια η θεραπεία, αλλά είναι ωφέλιμος ο σκοπός της.
Οὕ­τως ἐ­στὶ καὶ ἐν τῷ πα­ρόν­τι βί­ῳ. Το ίδιο συμβαίνει και με την παρούσα ζωή.

Ἰ­ω­άν­νης Χρυ­σό­στο­μος, Πε­ρὶ Λα­ζά­ρου, PG 48.1030-1031 (δι­α­σκευ­ὴ)

 

Συμπληρωματικά σχόλια για το κείμενο της ενότητας

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος συνέθεσε επτά λόγους με τον τίτλο Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον, στους οποίους ανήκει το απόσπασμα της ενότητας. Σε αυτό το απόσπασμα ο Ιωάννης υποστηρίζει ότι φοβερή είναι η αμαρτία και όχι η τιμωρία, η οποία αποτελεί το φάρ­μακο που τη θεραπεύει. Αναρωτιέται γιατί να θρηνούμε αυτούς που τιμωρούνται και όχι αυ­τούς που αμαρτάνουν.

βιβλίο του καθηγητή, σελ.83

 

Ασκήσεις:

1. Κατανόησης: πατήστε εδώ για να ανοίξετε μια διαδραστική άσκηση κατανόησης.

2. Συντακτικού: αν κατανοήσατε τη συντακτική ανάλυση του κειμένου, πατήστε εδώ και δοκιμάστε τις γνώσεις σας με μια διαδραστική άσκηση.

 

Αφήστε μια απάντηση