Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου (11) – Ενότητα 11η

Η Βουκεφάλα και η Νίκαια στον Υδάσπη (πηγή: Βικιπαίδεια)

 

Ενότητα 11η  Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αρριανού και ειδικότερα για την Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασιν, έργο του Αρριανού στο οποίο ανήκει το παρακάτω απόσπασμα, μπορείτε να διαβάσετε σε αυτήν την ανάρτηση.

 

Αρχαίο κείμενο Μετάφραση
Ἀλέξανδρος ἔκτισεν πόλεις Ο Αλέξανδρος έκτισε πόλεις
ἵνα δὲ ἡ μάχη συνέβη εκεί όπου έγινε η μάχη
καὶ ἔνθεν ὁρμηθεὶς και στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε
ἐπέρασεν τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν. και πέρασε τον Υδάσπη ποταμό.
Καὶ ὠνόμασε τὴν μὲν Νίκαιαν Και στη μια πόλη έδωσε το όνομα Νίκαια,
ἐπώνυμον τῆς νίκης τῆς κατ’ Ἰνδῶν, που πήρε το όνομά της από τη νίκη του κατά των Ινδών,
τὴν δὲ Βουκεφάλαν και την άλλη την ονόμασε Βουκεφάλα
ἐς τὴν μνήμην τοῦ ἵππου τοῦ Βουκεφάλα, σε ανάμνηση του αλόγου του, του Βουκεφάλα,
ὅς ἀπέθανεν αὐτοῦ που πέθανε εκεί,
γενόμενος καματηρὸς ὑπό καύματος τὲ καὶ ἡλικίας, επειδή καταβλήθηκε από τον καύσωνα και τα γηρατειά,
πολλὰ δὲ πρόσθεν ξυγκαμών τε αφού προηγουμένως είχε υποφέρει πολλά
καὶ συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, και είχε περάσει πολλούς κινδύνους μαζί με τον Αλέξανδρο
ἀναβαινόμενός  τε πρὸς μόνου  Ἀλεξάνδρου, και τον οποίο ίππευε μόνο ο Αλέξανδρος,
ὅτι ἀπηξίου τοὺς ἄλλους πάντας ἀμβάτας, επειδή απέρριπτε ως ανάξιους όλους τους άλλους αναβάτες,
καὶ μεγέθει μέγας καὶ τῷ θυμῷ γενναῖος. και (ήταν) μεγαλόσωμος και δυνατός.
Σημεῖον δὲ οἱ ἦν κεφαλὴ βοός Και είχε σημάδι ένα κεφάλι βοδιού
ἐγκεχαραγμένη, χαραγμένο πάνω του,
ἐφ’ ὅτῳ καὶ λέγουσιν εξαιτίας του οποίου λένε
ὅτι ἔφερεν τὸ ὄνομα τοῦτο· ότι πήρε και το όνομα αυτό·
οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆμα εἶχεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, άλλοι λένε ότι είχε άσπρο σημάδι στο κεφάλι του,
μέλας ὤν αὐτός, ενώ ο ίδιος ήταν μαύρος,
μάλιστα εἰκασμένον ἐς βοὸς κεφαλὴν. το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με κεφάλι βοδιού.
Οὗτος ὁ ἵππος ἐγένετο ἀφανὴς Ἀλεξάνδρῳ Αυτό το άλογο το έχασε ο Αλέξανδρος
ἐν τῇ Οὐξίων χώρα, στη χώρα των Ουξίων,
καὶ Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνὰ τὴν χώραν και γι’ αυτό ο Αλέξανδρος διακήρυξε δημόσια σε όλη τη χώρα
ἀποκτενεῖν πάντας Οὐξίους, ότι θα εκτελέσει όλους τους Ουξίους,
εἰ μὴ ἀπάξουσιν αὐτῷ τὸν ἵππον. αν δεν του επιστρέψουν το άλογο.
Τοσῆδε γὰρ σπουδὴ ἦν Ἀλεξάνδρῳ Τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε ο Αλέξανδρος
ἀμφ’ αὐτὸν. γι’ αυτό το άλογο.

 Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου νάβασις 5.19.4-6 (διασκευή)

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση