Προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη

 Προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη

Η κείμενη νομοθεσία για την  προϋπηρεσία που αφορά την βαθμολογική εξέλιξη αναφέρεται στους, Ν4452/2017-

Εγκύκλιος : Αρ.Πρωτ. egg_92665_17

Αρ. Πρωτ. : 35527/Ε2/3/3/2017 –

ΔΙΔΑΔ/Γ31.56/2417.ΟΙΚ.31389 –

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ΟΙΚ. 21426 και

ΠΔ 69/2016 ΦΕΚ Α’ 127/13-7-2016

Η προϋπηρεσία αυτή:

1.    Πρέπει να έχει παρασχεθεί μετά την λήψη πτυχίου
2.    Να είναι συναφής με το αντικείμενο
3.    Δεν αποτελεί πραγματικά δημόσια προϋπηρεσία- εκπαιδευτική προϋπηρεσία συνεπώς δεν προκύπτει μείωση ωραρίου κλπ
4.    Να έχει διανυθεί προ διορισμού πρόσληψης
5.    Να έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα
6.    Να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος , όπου αυτή απαιτείται.

3.1 Προϋπηρεσία εκτός δημοσίου φορέα. Όροι και προϋποθέσεις.

Η προϋπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 συνίσταται σε:

α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Η  προϋπηρεσία πρέπει:

α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,

β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου Αυτό συνεπάγεται την αναγνώριση προϋπηρεσίας ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σε φορείς που υπάγονται στο ΤΕΒΕ και σε έξω του αρ 7 παρ 1 του 4354/15.

Σε βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας αναφέρεται η οδηγία  με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389

που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσία εκτός δημοσίου καθώς και την αναγνώριση προϋπηρεσίας που προκύπτει από την αναγνώριση τίτλου σπουδών.

Τέλος η με ημερομηνία 03-03-2017 και Αρ. πρωτ.35527/Ε2 η οποία διευκρινίζει πως προβλέπεται αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ακόμα ο Ν 4354/15 αρ 7 παρ 1 αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σε  Ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής (περ. β, παρ.3, άρθρο 9) ή Μισθωτή εργασία (περ. γ, παρ.3, άρθρο 9).

3.2 Η προϋπηρεσία δεν είναι εκπαιδευτική

Σύμφωνα με την τελευταία διευκρίνιση : Μαρούσι, 02-06-2017 Αρ. πρωτ. 92665/Ε2

 

για τη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν όσα αναφέρονται στις
αριθ.83451/Ε2/24-05-2016 (ΑΔΑ: Ω6Σ14653ΠΣΥ17), 107693/Ε2/01-07-2016 (ΑΔΑ:ΩΣΕ64653ΠΣ
8ΩΖ) εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε συνδυασμό με την τελευταία παράγραφο (σημείωση) της
αριθ.35527/Ε2/03-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΓΩ4653ΠΣΨ13) εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα τις
οποίες το εφαρμοστέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του
Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ́/30-09-1985).

Αφήστε μια απάντηση