Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ

Το Π.Δ. 112/2013 με θέμα: «Τροποποίηση  και συμπλήρωση του Π.Δ.50/2008  (Α΄ 81)  “Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)” όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄86) και το Π.Δ. 61/2012 (Α΄112)», έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α΄145.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145
14 Ιουνίου 2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
112. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.50/2008
(Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010
(Α΄86) και το Π.Δ. 61/20 12 (Α΄112)………. 3
(3)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.50/2008 (Α΄ 81)
«Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγ−
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄86) και το
Π.Δ. 61/2012 (Α΄112).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ καθώς και της παρ. 3
του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 (Α΄146) «Οργάνωση και
λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 47 του Ν.3848/
2010 (Α΄ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1566/1985 (Α΄ 167)
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.1894/1990
(Α΄110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρ−
θρου 46 του Ν.2413/1996 (Α΄124).
5. Το άρθρο 2 παρ. 1, 2, 3 περ.α και υποπ.αα του
Ν.3966/2011 (Α΄118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ−
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογί−
ας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και
Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄
86) και το Π.Δ. 61/2012 (Α΄112).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 76051/04−07−2012 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθε−
οδώρου» (Β΄ 2091).
10. Tις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 144386/Γ2/19−11−2012 Υ.Α.
(Β΄3236) με θέμα: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη
λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγ−
γελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)».
11. Τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 7 της υπ’
αριθμ. 80033/Γ2/04−08−06 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 1286) «Σχολικό και
διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία
και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών,
διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν
στα Επαγγελματικά Λύκεια».
12. Την υπ’ αριθμ. Φ.908/18254/Η/20−02−2012 (Β΄ 372)
Υ.Α. με θέμα: «Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας
των φορέων που καταργούνται με το Ν.3966/2011 (Α΄118)
και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)».
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3481/20−12−2012 έγγραφο του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με τη φοί−
τηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού
Λυκείου,
14. Τη με αριθμό 153/2013 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα
οικονομικά έτη.
16. Mετά από πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασί−
ζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του
Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθη−
τών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄86)
και το Π.Δ. 61/2012 (A’ 112) ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 2 του Π.Δ.50/2008 προστίθεται παράγρα−
φος 4 ως ακολούθως: «4. Με την έναρξη των εγγραφών,
οι μαθητές της Β΄ τάξης υποχρεούνται να δηλώνουν τον
τομέα και οι μαθητές της Γ΄ τάξης την ειδικότητα που
2180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
θα παρακολουθήσουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα
να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, αν το επιθυμούν,
από τις 11 μέχρι το πολύ τις 30 Σεπτεμβρίου, όπως θα
ορίζεται με σχετική εγκύκλιο στην αρχή του κάθε σχο−
λικού έτους. Επίσης, με την έναρξη των εγγραφών οι
μαθητές υποχρεούνται να δηλώνουν τα μαθήματα επι−
λογής που θα παρακολουθήσουν. Για την Α΄ τάξη Ημε−
ρησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για τη Β΄ τάξη Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. και για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές
έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής το
πολύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όπως θα ορίζεται στην
ανωτέρω σχετική εγκύκλιο. Για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου και
Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές έχουν δικαίωμα να
αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία των μετεγγραφών».
2. Το άρθρο 3 του Π.Δ.50/2008 όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 61/2012, τροποποι−
είται ως ακολούθως:
α) μετά τη φράση «Βασικών Δεξιοτήτων», προστίθεται
η φράση «Βασικών Ικανοτήτων,»
β) μετά την περίπτωση γ που αφορά στα μη γραπτώς
εξεταζόμενα μαθήματα προστίθεται περίπτωση δ ως
εξής: «δ) η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα»,
γ) προστίθενται παράγραφοι 4, 5 ως εξής: «4. Tα μα−
θήματα Υποστήριξης της Β΄ τάξης είναι τα εξής: α)
Νεοελληνική Γλώσσα β) Μαθηματικά.», «5. Το μάθημα
Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» της Β΄ τάξης χωρίζεται
σε δύο κλάδους: α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία».
3. Το άρθρο 4 του Π.Δ.50/2008 όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.61/2012 τροποποι−
είται ως ακολούθως:
α) μετονομάζεται ως εξής: «Τρόπος αξιολόγησης
Μικτών Μαθημάτων, Μαθημάτων Γενικής Παιδείας με
κλάδους, Μαθημάτων Υποστήριξης, Μαθήματος Ερευ−
νητικής εργασίας, Μαθήματος Ειδικής Θεματικής Δρα−
στηριότητας ανά τετράμηνο».
β) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Τo μάθημα
Ειδική Θεματική Δραστηριότητα εξετάζεται και βαθμο−
λογείται χωριστά ανά τετράμηνο».
4. Το άρθρο 6 του Π.Δ.50/2008 όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 61/2012 τροποποι−
είται ως ακολούθως:
α) μετονομάζεται ως εξής: «Μαθήματα Υποστήριξης−
Ερευνητική Εργασία (Project)−Ειδική Θεματική Δραστη−
ριότητα»,
β) η περίπτωση Α μετονομάζεται σε Α1 ως εξής:«Α1.
Μαθήματα Υποστήριξης στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.»
γ) μετά την περίπτωση Α1 προστίθεται περίπτωση
Α2 ως εξής:
«Α2. Μαθήματα Υποστήριξης στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
Στην αρχή του σχολικού έτους διεξάγεται υποχρεω−
τικά στη Β΄ τάξη γραπτή διαγνωστική δοκιμασία (τεστ)
στα μαθήματα Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα»
και «Μαθηματικά». Η παρακολούθηση του μαθήματος
Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθηματικά»
είναι υποχρεωτική για τους μαθητές που διαπιστωμένα
έχουν μαθησιακές ελλείψεις μέσω της διαγνωστικής
δοκιμασίας (τεστ). Οι μαθητές που πληρούν το κριτή−
ριο επιτυχίας το οποίο ορίζεται παρακάτω μπορούν
να παραμείνουν στη δύναμη του τμήματος, εφόσον το
δηλώσουν εγγράφως στο Διευθυντή της σχολικής τους
μονάδας και αξιολογούνται όπως και οι υπόλοιποι μα−
θητές του τμήματος.
Η συμμετοχή στη διαγνωστική δοκιμασία είναι υπο−
χρεωτική για όλους τους μαθητές της Β΄ τάξης του
ΕΠΑ.Λ.
Η διενέργεια της διαγνωστικής δοκιμασίας γίνεται με
ευθύνη του Διευθυντή και με την επιστημονική εποπτεία
των Σχολικών Συμβούλων ειδικότητας στο πλαίσιο της
σχολικής μονάδας. Η διαδικασία της γραπτής διαγνω−
στικής δοκιμασίας και η διόρθωση των γραπτών των
μαθητών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί υποχρεωτικά
για κάθε σχολική μονάδα έως την προτελευταία εργά−
σιμη μέρα του Σεπτεμβρίου.
Κριτήριο επιτυχίας ενός μαθητή στη γραπτή διαγνω−
στική δοκιμασία (τεστ) λογίζεται η επίτευξη βαθμού ο
οποίος θα ανακοινώνεται με εγκύκλιο κάθε σχολικό
έτος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι διαγνωστικές δοκιμασίες (τεστ) δεν λαμβάνονται
υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή, αλλά
τηρούνται στο φάκελο επίδοσης.
Η αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των
τετραμήνων στα μαθήματα Υποστήριξης καθορίζεται
στις παρ. 1, 2 του άρθρου 7 του Π.Δ.50/2008.
δ) μετά την περίπτωση Β του άρθρου 6 του Π.Δ.50/2008
η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 1 του
Π.Δ.61/2012 προστίθεται περίπτωση Γ ως εξής:
«Γ. Ειδική Θεματική Δραστηριότητα
Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα πραγματοποιείται
σε συνεχόμενες διδακτικές ώρες με επιλογή ενός θέμα−
τος ανά διδακτικό έτος. Η Ειδική Θεματική Δραστηριό−
τητα είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία απόκτησης και
αφομοίωσης επαγγελματικών γνώσεων, εξοικείωση με
πραγματικές συνθήκες αγοράς εργασίας και εμπλουτι−
σμού δεξιοτήτων των μαθητών που συνδυάζεται με την
ανάπτυξη της ικανότητάς τους στη μεθοδολογία της
μάθησης. Με την αξιοποίηση των Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. για την
υλοποίηση των δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα
ανάπτυξης προγραμμάτων επιχειρηματικότητας ή άλ−
λων καινοτόμων δράσεων.
Το μάθημα της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας
βαθμολογείται κάθε τετράμηνο ανά μαθητή και ανά
υποομάδα και δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο. Ο τομέ−
ας της «ερευνητικής διαδικασίας» (σκοπός, ερευνητικά
ερωτήματα, πηγές, διεξαγωγή ερευνητικών φάσεων)
αξιολογείται με συντελεστή βαρύτητας 30%, του «πε−
ριεχομένου» με συντελεστή βαρύτητας 50%, ενώ οι δύο
επόμενοι («γλώσσα/ δομή» και «δημόσια παρουσίαση»)
με συντελεστή 10% ο καθένας.
Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φά−
κελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων
του μαθητή.
Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο οι
διδάσκοντες συνεκτιμούν:
α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική − μαθησιακή δι−
αδικασία.
β. Την προφορική εξέταση καθώς επίσης την επιμέλεια
και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
γ. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του
μαθητή.
Για τη βαθμολόγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη τα
εξής:
α) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει
στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος
και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2181
β) Η ποιότητα και η πρακτική εφαρμογή της εργασίας
του ως τελικού αποτελέσματος.
γ) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει
κανονισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργα−
σίας του.
δ) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα
εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.
Όταν ολοκληρωθούν οι ειδικές θεματικές δραστηρι−
ότητες, στο τέλος του δεύτερου τετραμήνου, οι μαθη−
τές τις παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα σε ειδι−
κή εκδήλωση που οργανώνεται από το σχολείο με τη
συμμετοχή εξωτερικών προσκεκλημένων (π.χ. ειδικούς
επιστήμονες, φορείς της τοπικής κοινωνίας, κ.λπ.), όπου
τούτο κρίνεται σκόπιμο από το Σύλλογο Διδασκόντων.
Μετά και την παρουσίαση, οι μαθητικές ομάδες κάθε
δραστηριότητας υποβάλλουν προς αξιολόγηση τον
ομαδικό φάκελο της εργασίας τους, που περιλαμβάνει
(α) έκθεση για το θέμα που μελέτησαν, τις ερευνητικές
διαδικασίες που ακολούθησαν και τα συμπεράσματα
της έρευνας, (β) το σχετικό με το θέμα και τα συ−
μπεράσματά τους τέχνημα (αφίσα, ιστοσελίδα, βίντεο,
πόστερ, φυλλάδιο, κατασκευή, κ.λπ.), (γ) τους πόρους
και τα υλικά που χρησιμοποίησαν και (δ) ό,τι άλλο συ−
μπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία τους
κρίνουν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Για την ευρύ−
τερη διάχυση των μαθητικών εργασιών μπορούν αυτές
να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου μετά τη
δημόσια παρουσίασή τους.
H Προφορική Βαθμολογία του μαθητή ανά τετράμηνο
για το μάθημα της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας
είναι ο μέσος όρος του ατομικού βαθμού του μαθητή
και του βαθμού της υπο−ομάδας του. Πιο συγκεκριμένα:
(Ατομικός Βαθμός μαθητή + Βαθμός υπο−ομάδας του)
διαιρούμενο με το δύο.
Σε περίπτωση υλοποίησης ερευνητικής εργασίας
ετήσιας διάρκειας ο προφορικός βαθμός του πρώτου
τετραμήνου αντιστοιχεί στην επίδοση του μαθητή στο
τμήμα της ερευνητικής εργασίας που έχει υλοποιηθεί
μέχρι τότε όπως έχει οριστεί από τους διδάσκοντες
καθηγητές.».
5. Στην ενότητα Β του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του
Π.Δ.61/2012, οι πρώτες τέσσερεις περίοδοι της παρ. 1
της ενότητας Β αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Για
την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α΄ τά−
ξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου
δίνεται στους μαθητές ένα θέμα. Το θέμα περιλαμβάνει
ένα ή (αν πρόκειται για ποιήματα) περισσότερα άγνω−
στα λογοτεχνικά κείμενα, ομοειδή ή ομόθεμα με τις
διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν.».
6. Μετά την ενότητα ΙΔ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008
όπως συμπληρώθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ.3 του
άρθρου 1 του Π.Δ.43/2010 και την παρ.8 περίπτωση στ
του άρθρου 1 του Π.Δ.61/2012 αντίστοιχα, προστίθενται
ενότητες ΙΕ και ΙΣΤ ως ακολούθως:
«ΙΕ. Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων, Αγωγή Υγείας − Πρώτες Βοήθειες
Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα
και θέση γραπτού βαθμού επέχει σε αυτά ο βαθμός
σχετικής γραπτής ατομικής εργασίας που ανατίθεται
στους μαθητές για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των μα−
θημάτων αυτών. Το θέμα της εργασίας ανατίθεται από
τον καθηγητή που διδάσκει το κάθε μάθημα και μπορεί
να είναι κοινό για όλους τους μαθητές του τμήματος
ή διαφορετικό για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών. Η
εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο
διδάσκων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι
την 1η Μαΐου.
ΙΣΤ. Πολιτειακή Παιδεία
Η εξέταση του μαθήματος αυτού περιλαμβάνει δύο
κατηγορίες ερωτήσεων:
α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες
ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών
στοιχείων, όσο και η κατανόησή τους.
β) Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις,
με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κρι−
τικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη
των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από
τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις
ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανά−
λογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η
οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και
ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.».
7. Στο άρθρο 21 του Π.Δ. 50/2008 όπως τροποποιήθηκε
με την παρ.9 του άρθρου 1 του Π.Δ.61/2012 προστίθεται
παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«5. Α. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξε−
ταζομένου μαθήματος «Μαθηματικά» της Β΄ τάξης του
ΕΠΑ.Λ., το οποίο χωρίζεται σε δύο κλάδους, εξάγεται
ως εξής:
1) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά»:
i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο
Μέσος ΄Ορος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών των δύο
τετραμήνων του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
ii. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος ΄Ορος
(Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του και του αντί−
στοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται με προσέγγιση
δεκάτου
iii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξετα−
ζομένου μαθήματος «Μαθηματικά» είναι ο Μέσος Όρος
(Μ.Ο) των Τελικών Βαθμών των δύο κλάδων του και
δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
2) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» και
εφόσον ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα Υποστή−
ριξης:
i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος Υπο−
στήριξης «Μαθηματικά» είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των
προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και δίνεται
με προσέγγιση δεκάτου.
ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι
ο μέσος όρος (Μ.Ο.): των προφορικών βαθμών των δύο
τετραμήνων του και του Ετήσιου Προφορικού βαθμού
του μαθήματος Υποστήριξης και δίνεται με προσέγ−
γιση δεκάτου. Πιο συγκεκριμένα: (Βαθμός κλάδου Α΄
τετραμήνου + Βαθμός κλάδου Β΄ τετραμήνου + Ετήσιος
Προφορικός Βαθμός μαθήματος Υποστήριξης) διαιρού−
μενο με το τρία.
iii. Ο Τελικός Βαθμός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Όρος
(Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του και του αντί−
στοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται με προσέγγιση
δεκάτου.
iv. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του μαθήματος Γενι−
κής Παιδείας «Μαθηματικά» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο)
των Τελικών Βαθμών των δύο κλάδων του και δίνεται
με προσέγγιση δεκάτου.
2182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Β. 1) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του
ΕΠΑ.Λ. «Νεοελληνική Γλώσσα»:
i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος Γε−
νικής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος
΄Ορος (Μ.Ο) των προφορικών βαθμών των δύο τετρα−
μήνων του και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
ii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του γραπτώς εξεταζο−
μένου μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος
Όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού του και
του αντίστοιχου Γραπτού βαθμού και δίνεται με προ−
σέγγιση δεκάτου.
2) Για το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του
ΕΠΑ.Λ. «Νεοελληνική Γλώσσα» και εφόσον ο μαθητής
παρακολουθεί το μάθημα Υποστήριξης «Νεοελληνική
Γλώσσα»:
i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος Υπο−
στήριξης Νεοελληνική Γλώσσα είναι ο μέσος όρος των
προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και δίνεται
με προσέγγιση δεκάτου.
ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός του μαθήματος Γενι−
κής Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο μέσος όρος
(Μ.Ο.): του βαθμού του μαθήματος Γενικής Παιδείας Α΄
τετραμήνου, του βαθμού του μαθήματος Γενικής Παιδεί−
ας Β΄ τετραμήνου και του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού
του μαθήματος Υποστήριξης και δίνεται με προσέγγιση
δεκάτου. Πιο συγκεκριμένα: (Βαθμός του μαθήματος Γε−
νικής Παιδείας Α΄ τετραμήνου + Βαθμός του μαθήματος
Γενικής Παιδείας Β΄ τετραμήνου + Ετήσιος Προφορικός
Βαθμός μαθήματος Υποστήριξης) διαιρούμενο με το
τρία.
iii. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης του μαθήματος Γενικής
Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος Όρος
(Μ.Ο) του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοι−
χο γραπτό βαθμό και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
Γ. Για το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα»
το οποίο δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο ο Βαθμός
Ετήσιας Επίδοσης είναι ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός.
Ως Ετήσιος Προφορικός Βαθμός λογίζεται ο μέσος όρος
των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων του και
δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
Δ. Για τα μαθήματα Υποστήριξης «Νεοελληνική Γλώσ−
σα» και «Μαθηματικά» της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. ο Ετή−
σιος Προφορικός Βαθμός δεν αποτελεί Βαθμό Ετήσιας
Επίδοσης διότι συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του
Ετήσιου Προφορικού Βαθμού των μαθημάτων Γενικής
Παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Μαθηματικά» της
Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.».
8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 22 του
Π.Δ.50/2008 όπως προστέθηκε με την παρ.10 του άρ−
θρου 1 του Π.Δ.61/2012 αντικαθίσταται με δύο εδάφια
ως ακολούθως: «Για την Α΄ και Β΄ τάξη ημερησίων και
εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει
από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας
επίδοσης των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους, τα
οποία είναι γραπτώς εξεταζόμενα και των γινομένων
που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού
ετήσιας επίδοσης του μαθήματος με κλάδους επί το
πλήθος των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους
των μαθημάτων που δεν έχουν κλάδους και των κλάδων
των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκά−
του. Τα μαθήματα Ειδική Θεματική Δραστηριότητα και
Ερευνητική Εργασία (Project), συνυπολογίζονται για την
εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.).».
9. Στο άρθρο 23 του Π.Δ. 50/2008 προστίθεται πα−
ράγραφος 4 ως ακολούθως: «4.Οι κάτοχοι απολυτηρί−
ου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.),
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισοτίμου απο−
λυτηρίου Λυκείου οι οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ.
παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα τομέων για την
απόκτηση μόνο πτυχίου ΕΠΑ.Λ., αφού ενυπόγραφα λά−
βουν γνώση ότι αυτό δεν τους δίδει τη δυνατότητα να
λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβασης
στα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή άλ−
λου ισοτίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) δύνανται
και αυτοί να επιλέξουν εγγράφως είτε την απόκτηση
μόνο πτυχίου ΕΠΑ.Λ. διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο
τους ειδικότητας, είτε να παρακολουθήσουν το σύνολο
των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση πτυχίου και
απολυτηρίου. Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., οι
οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν
ενυπόγραφα ανάμεσα στο να παρακολουθήσουν όλα τα
μαθήματα για την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου
ΕΠΑ.Λ. (και συνεπαγομένη πιθανή δυνατότητα πρόσβα−
σης στα ΑΕΙ/ΤΕΙ), οπότε και εγγράφονται στη Β΄ τάξη
του ΕΠΑ.Λ. (ανεξαρτήτως του τομέα του προγενέστερου
τίτλου σπουδών τους), ή να παρακολουθήσουν μόνο
τα μαθήματα ειδικότητας για απόκτηση μόνο πτυχίου
ΕΠΑ.Λ., οπότε εγγράφονται στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.».
10. Μετά το εδάφιο «Οι μαθητές δεν παραπέμπονται
στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στα
μαθήματα Υποστήριξης» της παραγράφου 3 της ενότη−
τας Α του άρθρου 24 του Π.Δ. 50/2008 όπως προστέθηκε
με την παρ.13 του άρθρου 1 του Π.Δ.61/2012 προστίθε−
νται τρία εδάφια ως ακολούθως: «Για τους μαθητές της
Β΄ τάξης Ημερησίου και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., οι
οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίο−
δο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στο μάθημα της
Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας έχοντας βαθμό ετή−
σιας επίδοσης στο μάθημα αυτό μικρότερο του εννέα
και πέντε δέκατα (9,5), οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί
ορίζουν τμήματα της εργασίας που κρίνουν ότι πρέπει
να επεξεργαστούν εκ νέου. Οι μαθητές τον Σεπτέμβριο
υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους μαζί με το
προσωπικό τους ημερολόγιο και τον ατομικό τους φά−
κελο προς επανα−αξιολόγηση. Οι μαθητές της Β΄ τάξης
του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης
μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) στο μά−
θημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» παραπέμπονται
στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του
ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά μόνο σε εκείνον
τον κλάδο που ο Τελικός Βαθμός του είναι μικρότερος
του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).».
11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 25 του Π.Δ. 50/2008 το οποίο αντικαταστάθηκε με
την παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ.61/2012 αντικαθίσταται
με δύο εδάφια ως ακολούθως: «Ειδικά τα μαθήματα
Εφαρμογές Πληροφορικής και Ευρωπαϊκή Ένωση (Θε−
σμοί και Πολιτικές), Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίμων, Αγωγή Υγείας − Πρώτες Βοήθει−
ες, εξετάζονται μόνο προφορικά και ο Μέσος Όρος των
δύο Βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας
Επίδοσης του μαθητή. Στα μαθήματα «Ερευνητική Ερ−
γασία (Project)» και «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα»
οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.».
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2183
12. Tο άρθρο 31 του Π.Δ. 50/2008 τροποποιείται ως
ακολούθως:
α) στην παρ. 1 του άρθρου 31 του Π.Δ. 50/2008 μετά
τη φράση «όλων των μαθητών» προστίθεται η φράση
«όπως και των μαθητών που παρακολουθούν μόνο τα
μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων»,
β) προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 31 του Π.Δ. 50/
2008 ως εξής:
«7. Η φοίτηση των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν
μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται
ως εξής:
1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή
εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώ−
θηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από
το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη
Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα μία (31), για τη
Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα οκτώ (38), για
τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα δύο (32), για
τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα οκτώ (38) και
για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα μία
(31) απουσίες.
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαί−
νει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εξήντα τέσσερις
(64), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα (80),
για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε
(75), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ενενήντα (90)
και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα−
τρεις (73) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω
των τριάντα μία (31) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.,
οι άνω των τριάντα οκτώ (38) για τη Γ΄ τάξη Ημερησί−
ων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Β΄ τάξη
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα οκτώ (38) για τη
Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των τριάντα ενός
(31) για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες,
είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που
βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο
3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21−12−1983).
γ) Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε
ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοί−
τηση μαθητή που σημείωσε για τη Β΄ τάξη Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. από εξήντα τέσσερις (64) έως ογδόντα εννέα
(89), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από ογδόντα (80)
έως εκατόν δέκα τρεις (113), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα πέντε (75) έως εκατόν τρεις (103),
για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ενενήντα (90) έως
εκατόν είκοσι δύο (122) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα τρεις (73) έως ενενήντα εννέα
(99) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των
τριάντα ενός (31) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι
άνω των τριάντα οκτώ (38) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Β΄ τάξη Εσπε−
ρινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα οκτώ (38) για τη Γ΄
τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριάντα ενός (31)
για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαι−
ολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται
κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα
ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν
ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας,
που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των
βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό
όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον
δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρα−
κτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών,
εφ’ όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι
απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε δι−
εθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται
επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και
πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που
σημείωσε πάνω από τριάντα μία (31) απουσίες για τη
Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα−οκτώ (38)
απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από
τριάντα δύο (32) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα οκτώ (38) απουσίες για τη Γ΄
τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από τριάντα μία (31)
απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και δεν
εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρ−
θηκαν. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρί−
ζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν
τη φοίτηση στην ίδια τάξη.
13. Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 50/
2008 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ο υπεύθυνος
καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των
μαθητών, που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων
και Ειδικοτήτων, του κάθε τμήματος, αφού ενημερώσει
το Διευθυντή ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη δεκαπέντε
(15) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι
υποχρεωμένος να ενημερώνει το μαθητή ή τον έχοντα
τη γονική μέριμνα και με ταχυδρομική επιστολή, η οποία
αποστέλλεται από το ΕΠΑ.Λ. από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για
τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.».
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος
2012−2013.
Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013

Αφήστε μια απάντηση