Βιβλία-Πηγές για την Ιστορία των Μαθηματικών

Βιβλία που έχουν χαρακτηριστεί διεθνώς ως ¨Πηγές¨ 

A)

< ![endif]–>

Μαρία Χάλκου, Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τον κώδικα 72 της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας, Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια, εκδ. Μαρία Χάλκου, Αθήνα 2009. (θα το διαβάσετε στη σελίδα www.yantzi.gr  με όρο αναζήτησης¨ Μαρία Χάλκου΄΄)

Το βιβλίο μόλις τέθηκε σε κυκλοφορία ψηφιοποιήθηκε από τη βιβλιοθήκη «Ανέμη» του Πανεπιστημίου της Κρήτης 

Ευρίσκεται δε ήδη στις εξής Βιβλιοθήκες:

1)Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κρήτης (Τ.Τ. QΑ32.C432 2009).

2)Widener Harvard Depository (H.N. 012249005). Το τμήμα αυτό προορίζεται για τη φύλαξη υλικού ανεκτιμήτου από οικονομικής και ιστορικής άποψης αξίας. Τα βιβλία που περιέχονται σε αυτό είναι στη διάθεση μόνο των φοιτητών και των αποσχολουμένων στο Πανεπιστήμιο Harvard.

Β) 1) Μαρία Χάλκου, Ιστορία Μαθηματικών: Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική (Β’ έκδοση), εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007, 2) Μαρία Χάλκου, Ιστορία Μαθηματικών: Τα προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία, (Β’ έκδοση), εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007, 3) Μαρία Χάλκου, Το Μαθηματικό Περιεχόμενο του Ελληνικού Βιενναίου φιλ. κώδικα 65, Εισαγωγή, Έκδοση, Μαθηματικά Σχόλια, εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006.Πληροφορίες, τηλ. 2104619674  κιν. 6932733564   e-mail: maracha@ath.forthnet.gr Τα βιβλία αυτά ζητήθηκαν και βρίσκονται εκτός άλλων Βιβλιοθηκών και 1) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard με Η. N.: 010115717 για το πρώτο βιβλίο, 010115704 για το δεύτερο.2) Βιβλιοθήκη Έρευνας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (QA27.B95 C43 2006 για το πρώτο βιβλίο, και QA443.5.C43 2006 για το δεύτερο).3) Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας (Α.Τ.: Ξ667β για το πρώτο βιβλίο, και Ξ667γ για το δεύτερο).δ) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002340008 για το πρώτο βιβλίο, και  002340009 για το δεύτερο).Το τρίτο βιβλίο το οποίο στη ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ χαρακτηρίζεται ως ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ για τα βυζαντινά Μαθηματικά βρίσκεται μεταξύ άλλων βιβλιοθηκών και:1) Στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard (Η. N.: 010301697).2) Βιβλιοθήκη Έρευνας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (Zournals DF503.V972 v.41).3) Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας (cote: 16707(41)).4) Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Verbund- ID- Nr.: AC06391812).5) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Illinois-Urbana Champaign (C.N. 949.5005.BYZSUP.v.41).6)  Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002352168).7) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Chicago (QA14.B9 C432 2006).8) Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας (Verbund Id. n. 1229658-C.41 Han.).9) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Michigan (I.N. 9607856198). 10) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Cambridge (Cl. 523:1.c.11.41).11) Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (Barcode: 0000319889).12)  Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. (Αρ. Βε. : 444378 T.A. 510 CVP).13) Bavarian State Library (Sign.: 2007.61802).14) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μονάχου(Sign.: 1210/FK 56000 M 426.006).15) Βιβλιοθήκη 5/21 Bonn: Griech- Latein Philo (Sign.: SL-200512).16) Βιβλιοθήκη Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ. (Barcode: 2010021351).17) Βιβλιοθήκη Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας του Α.Π.Θ. (Barcode: 2120005974).18) Βιβλιοθήκη Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. (Barcode: 0320044706).19) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τ.Α. 510).20) Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) (QA 32C4322006).21) Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα (Β. Ν.: 000240827).22) Βιβλιοθήκη του Lund University της Σουηδίας (C.N. 08/3818).23) Βιβλιοθήκη του Coll?ge de France στο Παρίσι ( Biblioth. Byzantine, cote: SER. BY. K41).24) Βιβλιοθήκη του Ruprecht-Karls University of Heidelberg (Sign. 2008C2904). Γι΄ αυτό το ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ έχω δεχθεί συγχαρητήριες επιστολές στις οποίες εξαίρεται η συμβολή μου στην επιστήμη των Μαθηματικών από Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, από Έλληνες Καθηγητές Πανεπιστημίων και Ακαδημαϊκούς, καθώς και από Πρυτάνεις Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1) Ἱστορία Μαθηματικῶν, Τὰ προβλήματα τῆς Γεωμετρίας στὸ Βυζάντιο, Γεωδαισία

Ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀριστοτέλη ἡ γεωδαισία (μέτρηση γῆς) ἀποτελοῦσε ξεχωριστὸ κλάδο ἀπὸ τὴ γεωμετρία.

Στὴν προσπάθεια νὰ βρεθοῦν πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν διδασκαλία τῆς γεωδαισίας κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους, διαπιστώνει κανεὶς πὼς οἱ σχετικὲς βιβλιογραφικὲς πηγὲς, ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι λιγοστὲς δὲν ἀναφέρονται συχνὰ σὲ συγκεκριμένα μαθηματικὰ προβλήματα. Οἱ πληροφορίες ποὺ παρέχονται εἶναι γενικὲς καὶ ἀφοροῦν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στὸν ὁρισμὸ καὶ τὴν περιγραφὴ τῶν διαφόρων κλάδων τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης ποὺ ἐδιδάσκοντο ἀπὸ τὸν 3ο-15ο αἰ. μ.Χ.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ γίνεται ἀναλυτικὴ περιγραφὴ γεωμετρικῶν προβλημάτων ποὺ ἀπασχολοῦσαν τοὺς μαθηματικοὺς τῆς ἐποχῆς τοῦ 15ου αἰ. μ.Χ. καὶ ὄχι μόνο, ὥστε νὰ ἔχει ὁ ἀναγνώστης τὴ δυνατότητα νὰ μελετήσει τόσο τὸ εἶδος αὐτῶν, ὅσο καὶ τὶς μεθόδους ἐπίλυσής τους. Σὰν βασικὴ πηγὴ ἔχω χρησιμοποιήσει ἕνα βυζαντινὸ χειρόγραφο Μαθηματικῶν τοῦ 15ου αἰ. τὸν Ἑλληνικὸ Βιενναῖο κώδικα 65 (Codex Vindοbonensis phil. gr. 65). Κάθε μαθηματικὴ μέθοδος ἔχει συγκριθεῖ μὲ τὴν ἀντίστοιχη σημερινή, ἔχει διερευνηθεῖ δὲ ἡ προέλευσή της, καθὼς καὶ ἡ ἐξέλιξή της ἕως σήμερα. Ἡ πραγματοποιηθεῖσα σύγκριση τῶν μεθόδων τοῦ χειρογράφου μὲ αὐτὲς ποὺ χρησιμοποιοῦμε σήμεραστὴ διδασκαλία παρομοίων προβλημάτων, τόσο στὴν πρωτοβάθμια ὅσο καὶ τὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, εἶχε σὰν στόχο καὶ βοήθησε, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο στὴν ἐκτίμηση τῆς διαχρονικότητας τῶν διδακτικῶν μαθηματικῶν μεθόδων.

Πληροφορίες: Δρ. Μαρία Χάλκου, Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών Α΄ Αθήνας, email: mchalkou@gmail.com

2) Ἱστορία Μαθηματικῶν, Τὰ Μαθηματικὰ στὸ Βυζάντιο, Λογιστική

Στὴν προσπάθεια νὰ βρεθοῦν πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν διδασκαλία τῆς λογιστικῆς (προβλήματα Ἀριθμητικῆς καὶ Ἄλγεβρας) κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους, διαπιστώνει κανεὶς πὼς οἱ σχετικὲς βιβλιογραφικὲς πηγὲς, ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι λιγοστὲς δὲν ἀναφέρονται συχνὰ σὲ συγκεκριμένα μαθηματικὰ προβλήματα. Οἱ πληροφορίες ποὺ παρέχονται εἶναι γενικὲς καὶ ἀφοροῦν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στὸν ὁρισμὸ καὶ τὴν περιγραφὴ τῶν διαφόρων κλάδων τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης ποὺ ἐδιδάσκοντο ἀπὸ τὸν 3ο-15ο αἰ. μ.Χ.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ γίνεται ἀναλυτικὴ περιγραφὴ προβλημάτων Ἀριθμητικῆς καὶ Ἄλγεβρας ποὺ ἀπασχολοῦσαν τοὺς μαθηματικοὺς τῆς ἐποχῆς τοῦ 15ου αἰ. μ.Χ. καὶ ὄχι μόνο, ὥστε νὰ ἔχει ὁ ἀναγνώστης τὴ δυνατότητα νὰ μελετήσει τόσο τὸ εἶδος αὐτῶν, ὅσο καὶ τὶς μεθόδους ἐπίλυσής τους. Σὰν βασικὴ πηγὴ ἔχω χρησιμοποιήσει ἕνα βυζαντινὸ χειρόγραφο Μαθηματικῶν τοῦ 15ου αἰ. τὸν Ἑλληνικὸ Βιενναῖο κώδικα 65 (Codex Vindοbonensis phil. gr. 65). Κάθε μαθηματικὴ μέθοδος ἔχει συγκριθεῖ μὲ τὴν ἀντίστοιχη σημερινή, ἔχει διερευνηθεῖ δὲ ἡ προέλευσή της, καθὼς καὶ ἡ ἐξέλιξή της ἕως σήμερα. Ἡ πραγματοποιηθεῖσα σύγκριση τῶν μεθόδων τοῦ χειρογράφου μὲ αὐτὲς ποὺ χρησιμοποιοῦμε σήμεραστὴ διδασκαλία παρομοίων προβλημάτων, τόσο στὴν πρωτοβάθμια ὅσο καὶ τὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, εἶχε σὰν στόχο καὶ βοήθησε, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο στὴν ἐκτίμηση τῆς διαχρονικότητας τῶν διδακτικῶν μαθηματικῶν μεθόδων.

Πληροφορίες: Δρ. Μαρία Χάλκου, Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών Α΄ Αθήνας, email: mchalkou@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση