Ιδιόφωνα μουσικά όργανα

idiophones

Ταξινόμηση των Ιδιόφωνων με βάση το σύστημα των Sachs – Hornbostel

Photo Gallery