ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,2,1-4 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΣΕΛΙΔΑ 63 ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Α.Ερωτήσεις κατανόησης σύντομης απάντησης

Α1. Να  Χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις  ως σωστές ή λανθασμένες και να επιβεβαιώσετε την απάντησή σας με το αντίστοιχο χωρίο από το κείμενο :                                      α) Ο Λύσανδρος κατέλαβε µε µάχη το Βυζάντιο και την Καλχηδόνα.

β) Οι Αθηναίοι φρουροί των παραπάνω πόλεων διέφυγαν στον Πόντο.

γ) Ο Λύσανδρος επισκεύασε τα πλοία του στη Λάµψακο.

δ) Μετά την αναχώρηση του Λυσάνδρου, το Βυζάντιο και η Χαλκηδόνα ανακατελήφθησαν από τον Αλκιβιάδη.

ε) Ο Λύσανδρος µπορούσε, και από µακριά που ήταν, να επηρεάσει την κατάσταση της Αθήνας.

στ) Τη διοίκηση του Βυζαντίου και της Χαλκηδόνας µετά την κατάληψη των πόλεων από το Λύσανδρο ασκούσε ο αρµοστής.

Α2. Να  Χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις  ως σωστές ή λανθασμένες :                                      

Ι. Ο Λύσανδρος στο συγκεκριµένο κείµενο:                                                                                                                                                                                                                                                          α) φέρεται σκληρά στους Αθηναίους φρουρούς

β) ανυποµονεί να καταλάβει την Αθήνα

γ) φαίνεται απερίσκεπτος

δ) επιδεικνύει διπλωµατικότητα και προνοητικότητα

ε) παρουσιάζεται ασεβής.

ΙΙ. Να χαρακτηρίσετε το Λύσανδρο από τις ενέργειές του αυτές.

 

Β. Γραμματικές Ασκήσεις

Β 1. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρηµάτων: φεύγω, ἀποπέµπω, καταλείπω, ἀποπλέω, γίγνοµαι.

Β2. Να συµπληρώσετε τα κενά µε το ρηµατικό πρόσωπο που ζητείται: οὗτος ἔπλει                         ἡµεῖς …………………. ὑµεῖς …………………. οὗτοι ………………….

Β3.  ἄστυ, ἁρµοστήν: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των λέξεων στον ενικό και πληθυντικό αριθµό.

Γ. Συντακτικές ασκήσεις

 Γ1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις µετοχές προδόντες, καταλιπών, πλέουσιν, εἰδώς, διδούς

Γ2. Στις ακόλουθες προτάσεις να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει λάθος, ώστε να χαρακτηρίζεται ορθά η συντακτική θέση των όρων που δίνονται:

  • Λάκωνα: είναι αντικ. στο καταλιπών / παράθεση στο Σθενέλαον
  • πλείους: είναι υποκείµενο / αντικείµενο στο συλλεγῶσιν
  • τῶν ᾿Αθηναίων: είναι γεν. αντικειµ. / γεν. διαιρετ. από το φρουρούς
  • τῶν ἐπιτηδείων: είναι γεν. υποκειµ. / γεν. αντικειµ. από το ἔνδειαν

 

 Δ. Λεξιλογικές ασκήσεις

Δ1.  Να γράψετε στη νέα ελληνική πέντε παράγωγα ή σύνθετα της λέξης ἄστυ και να σχηµατίσετε αντίστοιχες προτάσεις

Δ2.  Να βρείτε μέσα στο αρχαίο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με αυτές που σας δίνονται παρακάτω: ενδεής, νηοπομπή, ικανός, νόμισμα, κάλεσμα, δώρο, γονιός, αποφυγή, όλεθρος, δόγμα.

 

Ε. Συνθετικές (Μπορούν να γίνουν και ομαδικά)

Ε1. Ποια αξία είχαν για τους αρχαίους Έλληνες οι σπονδές και πόσο λαµβάνονται υπόψη στα γεγονότα που εξιστορούνται στο συγκεκριµένο κείµενο;

Ε2. Μπορείτε να υποθέσετε τι κατάσταση επικρατούσε στην Αθήνα µετά τη νίκη του Λυσάνδρου στους Αιγός Ποταµούς; Να διατυπώσετε την άποψή σας λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η πόλη ήταν ήδη πολιορκηµένη από τους Σπαρτιάτες.

Ε 3. Τι ρόλο έπαιζε η σιτοδεία (η έλλειψη τροφίµων) στην πολιορκία πόλεων κατά τη διάρκεια ενός πολέµου; Να εντοπίσετε το σηµείο του κειµένου που συνδέεται µε αυτό και να δώσετε ένα (τουλάχιστον) παρόµοιο παράδειγµα από τη νεότερη ελληνική ιστορία.

 

Εργασία και Χαρά!!!!!

Δημοσιεύθηκε στην Επαναληπτικές Ασκήσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση