1ο Αδίδακτο Κείμενο για επανάληψη ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αδίδακτο κείμενο: Αριστοτέλης  Ρητορική1393b

λόγος δέ, οἷος ὁ Στησιχόρου περί Φαλάριδος καί <ὁ> Αἰσώπου ὑπέρ τοῦ δημα-
γωγοῦ. Στησίχορος μεν γάρ ἑλομένων στρατηγόν αὐτοκράτορα τῶν Ἱμεραίων Φάλαριν καί μελλόντων φυλακήν διδόναι τοῦ σώματος, τἆλλα διαλεχθείς εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡς ἵππος κατεῖχε λειμῶνα μόνος, ἐλθόντος δ’ ἐλάφου καί διαφθείροντος
την νομήν βουλόμενος τιμωρήσασθαι τόν ἔλαφον ἠρώτα τινά  ἄνθρωπον εἰ δύναιτ’ ἂν μετ’ αὐτοῦ τιμωρήσασθαι τόν ἔλαφον, ὁ δ’ ἔφησεν, ἐάν λάβῃ χαλινόν καί αὐτός ἀναβῇ ἐπ’ αὐτόν ἔχων ἀκόντια· συνομολογήσας δέ καί ἀναβάντος ἀντί τοῦ  τιμωρήσασθαι αὐτός ἐδούλευσε τῷ ἀνθρώπῳ.
«οὕτω δέ καί  ὑμεῖς», ἔφη, «ὁρᾶτε μή βουλόμενοι τούς πολεμίους τιμωρήσασθαι τό αὐτό πάθητε τῷ ἵππῳ· τόν μέν γάρ χαλινόν ἔχετε
ἤδη, ἑλόμενοι στρατηγόν αὐτοκράτορα· ἐάν δέ φυλακήν δῶτε  καί ἀναβῆναι ἐάσητε, δουλεύσετε ἤδη Φαλάριδι».

Φάλαρις: είναι το όνομα του ανθρώπου που εκλέχτηκε στρατηγός //  Λειμών : λειβάδι

Ασκήσεις

  1. Να μεταφράσετε το υπογραμμισμένο τμήμα του κειμένου.
  2. Γιατί ο ποιητής Στησίχορος είπε τον μύθο του αλόγου στους Ιμεραίους; Ποια αναλογία ήθελε να κάνει ανάμεσα στο μύθοι και τη δική τους περίπτωση;

3.λόγος δέ, οἷος ὁ Στησιχόρου περί Φαλάριδος καί  <ὁ> Αἰσώπου ὑπέρ τοῦ δημαγωγοῦ. ……..τιμωρήσασθαι τόν ἔλαφον ἠρώτα τινα  ἄνθρωπον

α. Στο παραπάνω απόσπασμα να βρείτε 3 ουσιαστικά β΄κλίσης και 2 ουσιαστικά γ΄κλίσης και να δώσετε την δοτική πληθυντικού τους.

 

β. Στο ίδιο απόσπασμα να βρείτε  5 μετοχές που υπάρχουν και να γράψετε το ρήμα στο οποίο ανήκουν στο πρώτο ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα της ίδιας φωνής.

 

  1. α. ἐάν δέ φυλακήν δῶτε καί ἀναβῆναι ἐάσητε, δουλεύσετε  ἤδη  Φαλάριδι». Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να το μετατρέψετε στο είδος  της απλής σκέψης του λέγοντος.

 

β. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:

ἑλομένων, αὐτοκράτορα, τιμωρήσασθαι, ἀκόντια, τῷ ἵππῳ

 

γ. μή βουλόμενοι τούς πολεμίους τιμωρήσασθαι τό αὐτό πάθητε τῷ ἵππῳ: Να αναγνωρίσετε συντακτικά την παραπάνω προταση.

Δημοσιεύθηκε στην Επαναληπτικές Ασκήσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση