Νηπιαγωγεία Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης

  • Απόφαση με Α.Π. ΕΞ.4513/11-05-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΟΨ46ΜΤΛΗ-Τ4Ψ) «Ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης των ενοτήτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
    Εκπαίδευσης (Γενικής Παιδείας) σε Συμβούλους Εκπαίδευσης, ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας».

Βλάχου Μαρία: Νηπιαγωγεία της 3ης , 4ης , 7ης , 8ης, 9ης και 10ης ομάδας της ΔΙ.Π.Ε. Αιτ/νίας.

  • Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: Φ18/2326/16-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΒ1246ΜΤΛΗ-ΔΟ2) “Ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης στη Σύμβουλο κ. Βλάχου Μαρία Σ.Ε ΠΕ60 Νηπιαγωγών
    στα Νηπιαγωγεία ΔΠΕ Λευκάδας και Κεφαλληνίας”.