α] Συμπλήρωση στην τάξη του ερωτηματολόγιου

«Χρήση αγγλικού λεξικού από μαθητές»

https://docs.google.com/document/d/1ba0D70rVqsbd0_G92XZgd7baKIBJQL1RaiorCNxY6CQ/edit

β] χρήση, στο εργαστήριο πληροφορικής, των ηλεκτρονικών λεξικών

Advanced Learner’s Merriam Webster’s
[μονόγλωσσο]

http://learnersdictionary.com/

&

[δίγλωσσο ελληνοαγγλικό – αγγλοελληνικό]

https://glosbe.com/

Τα φύλλα εργασίας

στην ηλεκτρονική μου τάξη στο ΠΣΔ

http://eclass.sch.gr/courses/G666116/

[πατήστε “έγγραφα”]