Μερικά επίθετα της αγγλικής χρησιμοποιούνται μόνον ως κατηγορούμενα,
δεν μπορούν να μπουν μπροστά από ουσιαστικό.

 

She was upset that he had stood her up.
My brother and I don’t look alike.
The baby was sound asleep.
 • ablaze = φλεγόμενος
 • abreast of = next to
 • afire
 • afloat = που επιπλέει
 • afraid of
 • aghast = άναυδος
 • aglow = λαμπερός
 • alike
 • alive
 • alone
 • aloof = αποτραβηγμένος
 • answerable to = υπόλογος σε
 • ashamed
 • asleep
 • awake
 • aware of
 • fond of
 • loath = unwilling
 • poorly = ill   [BrE]
 • subject to = υπόκειται σε
 • tantamount to = ισοδύναμο με
 • unaware of
 • upset
 • well = καλά στην υγεία του [= healthy / fit]
REFERENCES
Adjectives in English that Function Only Predicatively
Greenbaum, S. & Quirk, R. (1990). A Student’s Grammar of the English Language. Harlow Essex: Longman
 1. 144-145
Leech, G. & Svartvik, J. (1975). A Communicative Grammar of English. London: Longman
 1. 193-194
Predicate [wikipedia]
Predicates, objects, complements
Swan, M. (1995). 2nd Ed.  Practical English Usage. Oxford: OUP
 1. 10
The parts of a sentence.
Thomson, A. J. & Martinet, A.V. (1986). 4th Ed.  A Practical English Grammar. Oxford: OUP
 1. 33-34

in pdf format