Πίνακας υποψηφίων διευθυντών 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής και όπως προβλέπεται από το άρθρο 28,παρ.1 του Ν.4547/2018, ο πίνακας υποψηφίων διευθυντών για την πλήρωση κενής θέσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Ο πίνακας αφορά τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα και έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής. Έχει καταρτιστεί κατ’ αλφαβητική σειρά και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή του.

Για τον πίνακα δείτε:Pinakas_dieyth_7ou_d_s_orest

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών-Δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, Ε.Π.Π και Ε.Β.Π οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για την κάλυψη εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών αναγκών των σχολικών της μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή/Ε.Π.Π. και Ε.Β.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 11:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη.

Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη των δικαιολογητικών

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΕΣΠΑ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΔΕ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΕΠ Εξειδικευμένη

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών:

1.Εκπαιδευτικοί Γενικής εκπαίδευσης όλων των κλάδων (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ11)

Ομάδες Σχολείων-ΔιαθέσειςΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

2.Εκπαιδευτικοί/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ91.01)

3.Εκπαιδευτικοί (ΠΕ70, ΠΕ60) Παράλληλης Στήριξης

4.Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ΠΕΠ Εξειδικευμένης

5.Σχολικοί Νοσηλευτές Εξειδικευμένης

Β. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Προσλήψεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2020-21

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών  για το διδακτικό έτος 2020-2021

Συγκεκριμένα αναφέρει το  δελτίο τύπου:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 5.405 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

 β) 10.017 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους.

Τέλος, όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Για τη διεύθυνση Π.Ε. Έβρου ανακοινώθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική και Ειδική Αγωγή.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

 

Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών ΕΑΕ(για λόγους διευκόλυνσης) θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (2551355345). Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέρχονται με συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού.

Λήψη ΦΕΚ με τα ονόματα

Λήψη της λίστας δικαιολογητικών

Λήψη του εντύπου στοιχείων

Λήψη της υπεύθυνης δήλωσης

Λήψη της αίτησης για αναγν. προϋπηρεσίας

Λήψη της αίτησης για συνάφεια μεταπτυχιακού

Λήψη για Υ.Δ. οικογενειακού επιδόματος

Λήψη της δήλωσης περιουσιακή κατάστασης

Τα Λειτουργικά κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου που μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί είναι τα παρακάτω:

Λήψη του πίνακα κενών

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου(νέες αιτήσεις)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ύστερα από την ολοκλήρωση της Α’ φάσης των αποσπάσεων, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν από τη σχολική τους μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο διάστημα μέχρι 6 Αυγούστου 2020 δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπαση και η αίτησή τους να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει των οποίων μοριοδοτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 47130/Ε2/16-04-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν τα δικαιολογητικά στην Α’ φάση των αποσπάσεων και δεν υπάρχει κάποια μεταβολή σε αυτά δεν απαιτείται να τα υποβάλουν εκ νέου.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316).

Για την αίτηση δείτε:ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεδρίαση με αρ.15/11-08-2020 και 12/08/2020 ΠΥΣΠΕ Έβρου για τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές:

  • Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ. Για τα ονόματα δείτε: 12_08_2020_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
  • Αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Νόμος 2946/2001 Άρθρο 21α). Για τα ονόματα δείτε:12_08_2020_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΑΡΘΡΟ 21Α
  • Επικαιροποίηση των πινάκων σύνθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου και διαπίστωση των παρακάτω κενών λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών:12_8_2020_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

«Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου»

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στη σχολική τους μονάδα, να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, δήλωση επιλογής σχολικών μονάδων προκειμένου να διατεθούν για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316).

Για τη δήλωση δείτε:Δήλωση Μερικής Διάθεσης

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για τη Β΄φάση

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του το ΠΥΣΠΕ Έβρου(7/8/2020)προέβη στην τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και στην επικαιροποίηση των νέων λειτουργικών κενών για τη Β΄φάση τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Για τις τοποθετήσεις δείτε:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Για τα λειτουργικά κενά ΠΕ70,ΠΕ60,ΠΕ06 και ΠΕ11 δείτε:7_8_2020_LEIT_KENA_A_signed

Για τα λειτουργικά κενά  ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ79 & ΠΕ86 δείτε:7_8_2020_LEIT_KENA_B_signed

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του συνημμένου πίνακα να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316), μέχρι την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00΄. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες και παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη τους.

Λήψη της πρόσκλησης  Λήψη της δήλωσης (MS Word)

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316), μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00΄

Για την πρόσκληση,τα ονόματα όσων κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι και τα λειτουργικά κενά  δείτε:ΠΥΣΠΕ_60_2020_signed

Για τη δήλωση σχολικών μονάδων δείτε:ΠΥΣΠΕ_60_2020

Για τις ομάδες σχολείων δείτε:omades_sxoleion

Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου από 09-07-2020 έως και 06-08-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπαση και η αίτησή τους να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων μοριοδοτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 47130/Ε2/16-04-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 21του ν.3699/2008,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4589/2019.
Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλες οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε.Έβρου και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν έως 20 προτιμήσεις.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, πρέπει να επιβεβαιώνετε τη λήψη της.

Για την πρόσκληση δείτε το έγγραφο:4790_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ_signed

Για την αίτηση δείτε:4790_2020_AITHSH


© 2020 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση