Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η παρακάτω απόφαση με  Αριθμ. 104627/ΓΔ5 που αφορά τη Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων για τη Β΄φάση

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του το ΠΥΣΠΕ Έβρου(7/8/2020)προέβη στην τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και στην επικαιροποίηση των νέων λειτουργικών κενών για τη Β΄φάση τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Για τις τοποθετήσεις δείτε:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Για τα λειτουργικά κενά ΠΕ70,ΠΕ60,ΠΕ06 και ΠΕ11 δείτε:7_8_2020_LEIT_KENA_A_signed

Για τα λειτουργικά κενά  ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ79 & ΠΕ86 δείτε:7_8_2020_LEIT_KENA_B_signed

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του συνημμένου πίνακα να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316), μέχρι την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00΄. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες και παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη τους.

Λήψη της πρόσκλησης  Λήψη της δήλωσης (MS Word)

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2020-21

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες του Ν. Έβρου στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:30΄. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός δεν υποβάλλει δήλωση, θωρείται ότι δεν επιθυμεί να χαρακτηριστεί υπεράριθμος. Δεν χρειάζεται να υποβάλλουν δήλωση οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που είναι σε αναστολή λειτουργίας.

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο mail@dipe.evr.sch.gr ή με τηλεομοιοτυπία(2551355316). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες και παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη τους.

Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων στις οποίες διαπιστώνονται λειτουργικές υπεραριθμίες οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας προκειμένου να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας.

 

Για την πρόσκληση δείτε Πρόσκληση_λειτ_υπερ_2020_signed

Για τις λειτουργικές υπεραριθμίες δείτεΛειτουργικές_Υπεραριθμίες_2020

Για τη δήλωση υπεραριθμίας δείτε Δήλωση_λειτ_υπερ_2020

Για τα λειτουργικά κενά ΠΕ70 δείτε τον πίνακαΛειτ_κενά_ΠΕ70

Για τα λειτουργικά κενά ΠΕ60  δείτε τον πίνακα Λειτ_κενά_ΠΕ60

Πρόσκληση για προσωρινές τοποθετήσεις στο ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και αυτοί
που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής
τοποθέτησης έως τις 06-08-2020.
Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου θα τοποθετηθούν προσωρινά
βάσει των μονάδων μετάθεσής τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι από άλλα
ΠΥΣΠΕ θα τοποθετηθούν βάσει των μονάδων απόσπασής τους.
Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλες οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου και
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν έως 20 προτιμήσεις.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να
είναι ενυπόγραφες.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία,
πρέπει να επιβεβαιώνετε τη λήψη της.

Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου από 09-07-2020 έως και 06-08-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπαση και η αίτησή τους να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων μοριοδοτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 47130/Ε2/16-04-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 21του ν.3699/2008,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4589/2019.
Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλες οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε.Έβρου και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν έως 20 προτιμήσεις.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, πρέπει να επιβεβαιώνετε τη λήψη της.

Για την πρόσκληση δείτε το έγγραφο:4790_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ_signed

Για την αίτηση δείτε:4790_2020_AITHSH

Αμοιβαίες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ΠΕ Έβρου για αμοιβαία μετάθεση μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (από 03-07-2020 έως 17-07-2020)

Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύουν τα παρακάτω:

Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 13 του Π.Δ.50/1996 και το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.100/1997.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
  2. Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και
  3. Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ.50/1996, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ.100/1997), καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία της περιοχής μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής αυτής.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που τοποθετήθηκαν.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ «Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου»

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:

Έχοντας υπόψη όλες τις νομοθετικές διατάξεις,τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που αφορούν τις διαδικασίες των μεταθέσεων /οριστικών τοποθετήσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης και την εισήγηση του  ΠΥΣΠΕ Έβρου για οριστικές τοποθετήσεις και μεταθέσεις (βελτιώσεις θέσεων) Εκπ/κών
της Διεύθυνσης ΠΕ Έβρου καθώς και το ακριβές απόσπασμα της υπ’ αριθμ.υπ΄ αριθμ. 9ης/26-6-2020 πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου

Α π ο φ α σ ί ζ ει και εισηγείται τις
«Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου» όπως ακολουθεί στο παρακάτω έγγραφο:6124_6123_6308_ΩΝΝ846ΜΤΛΗ-ΘΒΦ

Οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών (26/6/2020)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου  2020, το ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη :

α)Στην οριστικοποίηση των μεταθέσεων(βελτιώσεων θέσεων) και των οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και

β) Στην προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου.

Για τον πίνακα των οριστικών τοποθετήσεων δείτε:26_6_2020_pinakas

Μετά την οριστικοποίηση των μεταθέσεων και τοποθετήσεων οι οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές είναι:26_6_2020_kena

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Έβρου

ΕΠΩΝΥΜΟ      ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Ηλίας Αριστοτέλης ΠΕ05 Δημ.Σχ.Δικαίων
Γενιτζές Αναγνώστης ΠΕ86 6ο Δ.Σ.Αλεξ/πολης
Θεοδώρου Παναγιώτης ΠΕ86 6ο Δ.Σ.Ορεστιάδας

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν προσωρινά σε σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ.50/96, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, παρ.3ε του Π.Δ 100/97.

Λειτουργικά κενά ΠΥΣΠΕ Έβρου σχ.έτους 2020-21

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2020 το  ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη στη διαπίστωση των λειτουργικών κενών για να αποσταλούν στο ΚΥΣΠΕ για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Τα κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία για το σχολικό έτος 2020-21  διαμορφώνονται ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΕ70: -16
ΠΕ60: -30
ΠΕ06: -24
ΠΕ07: -7
ΠΕ11: -11
ΠΕ79: -10
ΠΕ08: -27
ΠΕ86:- 5
ΠΕ91.01: -13
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΕ70: -23
ΠΕ11: -2
ΠΕ79: -2
ΠΕ86: -2

Βελτιώσεις θέσεων/οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη σημερινή συνεδρίαση (11/06/2020)του ΠΥΣΠΕ Έβρου πραγματοποιήθηκαν  οι οριστικές τοποθετήσεις και μεταθέσεις  (βελτιώσεις θέσεων) των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου καθώς και η επικαιροποίηση των  οργανικών θέσεων που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στους πίνακες θα εξεταστούν από το ΠΥΣΠΕ Έβρου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέχρι την Πέμπτη 18/06/2020.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές. Η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι την Πέμπτη 18/06/2020.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν δήλωση και είναι στη διάθεση  του ΠΥΣΠΕ Έβρου, μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τοποθέτηση  στις  οργανικές θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.Η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι την Πέμπτη  18/06/2020.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν θα τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους και μετά τη συμπληρωματική δήλωση θα τοποθετηθούν προς το συμφέρον της υπηρεσίας σε κενή οργανική.

Για τον Πίνακα οριστικών τοποθετήσεων και μεταθέσεων δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Για τα εναπομείναντα οργανικά κενά δείτε:ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

 


© 2020 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση