Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεσης ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σε εφαρμογή της αριθ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ, ανακοινώθηκαν από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου  οι οριστικοί πίνακες με τα στοιχεία και τις μονάδες μετάθεσης.

Για τους πίνακες δείτε :

α. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή

β. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

γ. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση σε ΚΕΔΑΣΥ

δ. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών

 

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023-2024

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του (31/7/2023) το ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη στον χαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεράριθμων Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε Έβρου.

Συνεπώς καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ71 και ΠΕ73 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr), μέχρι την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00΄ και να είναι ενυπόγραφες.

Για τον πίνακα και την πρόσκληση δείτε εδώ:https://grafis.sch.gr/index.php/s/JQq3Ncw5jy6xWS6/download

Λήψη του πίνακα ομάδων

Λήψη της δήλωσης  Λήψη της δήλωσης σε PDF αρχείο

Ενημερωτικός πίνακας με Λειτουργικές Υπεραριθμίες και Λειτουργικά Κενά

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Α. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70, ΠΕ70ΕΑΕ, ΠΕ71, ΠΕ73, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01), Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.evr.sch.gr (Θέμα του μηνύματος: Αποστολή αίτησης – δήλωσης για απόσπαση εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου) *, από την Παρασκευή 7-7-2023 μέχρι και την Παρασκευή 28-7-2023 και ώρα 13:00.

Λήψη της πρόσκλησης

Β. Αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Καλούμε τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτουμε, από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 έως και την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe.evr.sch.gr (Θέμα του μηνύματος: Αποστολή αίτησης – δήλωσης για απόσπαση μέλους ΕΒΠ-ΕΕΠ εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου)*.

Λήψη της πρόσκλησης


Λήψη της αίτησης

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων τοποθετήσεων Β’ και Γ’ φάσης μεταθέσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου (7/7/2023)

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων τοποθετήσεων Β’ και Γ’ φάσης μεταθέσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Λήψη της ανακοίνωσης

Λήψη του πίνακα τοποθετήσεων

Λήψη των κενών γενικής   Λήψη των κενών ειδικής

«Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023».

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ενόψει της λήξης του διδακτικού έτους 2022-2023 :
1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν από άλλη περιοχή, θα αναλάβουν υπηρεσία στη
Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου την Τετάρτη 21-6-2023, αυτοπροσώπως. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
δύναται η δυνατότητα να υποβληθεί η ανάληψη υπηρεσίας με mail, συνοδευόμενη από
υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους gov.gr
(στην οποία θα αναγράφεται ο λόγος μη φυσικής παρουσίας τους).
2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα εντός ΠΥΣΠΕ, θα
υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας την Τετάρτη 21-6-2023 στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης.
3. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 στη σχολική μονάδα της
οργανικής τους θέσης ή προσωρινής τους τοποθέτησης δεν απαιτείται να υποβάλουν ανάληψη
υπηρεσίας.
4. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που βρίσκεται σε αναστολή
λειτουργίας, θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου την Τετάρτη 21-6-2023.
5. Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται σε διαφορετικές σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του
διδακτικού τους ωραρίου, από 16-6-2023 έως 21-6-2023, θα παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα
που έχουν οργανική θέση ή κύρια τοποθέτηση.
6. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής παιδιού, αναρρωτική, άνευ
αποδοχών και η άδειά τους λήγει κατά το χρονικό διάστημα από 22-6-2023 έως 31-8-2023, θα
υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου την επόμενη ημέρα από τη λήξη της
άδειάς τους.
7. Όσες αναλήψεις υπηρεσίας υποβληθούν, πρέπει να υπογραφούν – σφραγισθούν από τον/την
Διευθυντή/Διευθύντρια ή τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη και να υποβληθούν με διαβιβαστικό
έγγραφο στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου. Οι αναλήψεις υπηρεσίας Διευθυντών και Προϊσταμένων
σφραγίζονται – υπογράφονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά την περίοδο των διακοπών του καλοκαιριού και σε
συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια ή τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη της σχολικής
μονάδας που ανήκουν, να παρακολουθούν καθημερινά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.
Επιπροσθέτως πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου και του Υ.ΠΑΙ.Θ. για
την ενημέρωσή τους.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες και Προϊστάμενοι/Προϊσταμένες των σχολικών
μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου για την άμεση ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών
της σχολικής τους μονάδας.

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Π.Ε. Έβρου

Δημήτριος Αντωνιάδης

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων, για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου καλεί:
Α. Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι βρίσκονται
στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου και έχουν υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης.
Β. Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι
μετατέθηκαν από άλλη περιοχή μετάθεσης.
Γ. Τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι έχουν
υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε.
Έβρου, από 23-5-2023 μέχρι και 29-5-2023 και ώρα 15:00, μέσω του πληροφοριακού
συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι και είκοσι (20) σχολικές μονάδες για
οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, συμπεριλαμβανομένων σχολείων στα οποία
υπάρχει οργανικό κενό, όπως φαίνεται στον πίνακα οργανικών κενών, όπως επίσης και
σχολείων στα οποία πιθανόν θα δημιουργηθούν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των
μεταθέσεων.
Οι εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν τις προτιμήσεις τους μέσω του πληροφοριακού
συστήματος υποβολής αιτήσεων μετάθεσης (https://teachers.minedu.gov.gr/) και έχουν
την αποκλειστική ευθύνη της ορθής επιλογής των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να
δηλώσουν.
Οι πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Π.Ε.
Έβρου, θα υποβληθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική ανακοίνωση των
μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων (άρθρο 10 παρ. 3 του Π.Δ. 50/1996).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να
επικοινωνούν με το τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου στα τηλέφωνα
2551355344 και 2551355346.

ΠΡΟΣΟΧΗ κατά την υποβολή της δήλωσής σας  ΠΡΕΠΕΙ να επιλέξετε Οριστικοποίηση (και όχι μόνο Προσωρινή Αποθήκευση), ώστε να συμπεριληφθεί η αίτησή σας στη διαδικασία.

Λήψη της πρόσκλησης  Λήψη του πίνακα οργανικών κενών

Μετάβαση στην εφαρμογή

 Αναλυτικές οδηγίες για την δήλωση προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων:

Λήψη του εγγράφου – Λήψη οδηγιών με εικόνες

Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης ανά περιοχή οργανικής θέσης

Λήψη του πίνακα γενικής

Λήψη του πίνακα ειδικής

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ν. Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις.

Προθεσμία υποβολής  έως Πέμπτη 13-4-2023 και ώρα 15.00.

Λήψη της πρόσκλησης

Λήψη της δήλωσης τοποθέτησης (αρχείο word)

Οργανικά κενά σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Έβρου (4-4-2023)

Ομάδες σχολείων της ΔΠΕ Έβρου

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Έβρου:

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 04 04 194233 2

 

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων  Π.Ε. Ν. Έβρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136).

https://grafis.sch.gr/index.php/s/8p3ASv6SlVtj9yi

 

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μονάδων μετάθεσης Διεύθυνσης Π.Ε Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

 Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 21/12/2020 εξετάστηκαν οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών για τους πίνακες μοριοδότησης μετάθεσης.Μετά την εξέταση αυτών ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου:

α) Από περιοχή σε περιοχή.

β) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των ειδικών κατηγοριών.

Για τους πίνακες δείτε:

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

Ανακοίνωση Πινάκων Μονάδων Μετάθεσης 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκαν από  τη Δ/νση  Π/θμιας  Εκπ/σης Ν. Έβρου οι πίνακες των μονάδων μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση:

  • Από περιοχή σε περιοχή (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ)
  • Σε ΣΜΕΑΕ
  • Για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση (εντός ΠΥΣΠΕ)
  • Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων από Δευτέρα 14-12-2020 έως και Παρασκευή 18-12-2020.(Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε.Έβρου)

Για τους πίνακες  και το έντυπο ενστάσεων δείτε :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 


© 2024 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση