Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών (7/10/2020):

1. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645 (ΕΕΠ/ΕΒΠ)

2. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631 (Νηπιαγωγοί)

3. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Εκπαιδευτικοί Γενικής εκπαίδευσης)

4. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Εκπαιδευτικοί Ειδικής αγωγής)

5. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΕΠ)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία τοποθετούνται, από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

♦ Λήψη των δικαιολογητικών που προσκομίζονται κατά την ανάληψη στο σχολείο