1. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών ΟΠΣ 5069633

2. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645 (ΕΕΠ)

3. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021 ΟΠΣ 5069634

4. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631

5. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

6. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής ΟΠΣ 5069864

7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021 ΟΠΣ 5069632 (ΕΕΠ)

8. Πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με Πράξεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία τοποθετούνται, από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020.