Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, Ε.Π.Π και Ε.Β.Π οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για την κάλυψη εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών αναγκών των σχολικών της μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή/Ε.Π.Π. και Ε.Β.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 11:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη.

Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη των δικαιολογητικών

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΕΣΠΑ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΔΕ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΕΠ Εξειδικευμένη

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών:

1.Εκπαιδευτικοί Γενικής εκπαίδευσης όλων των κλάδων (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ11)

Ομάδες Σχολείων-ΔιαθέσειςΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

2.Εκπαιδευτικοί/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ91.01)

3.Εκπαιδευτικοί (ΠΕ70, ΠΕ60) Παράλληλης Στήριξης

4.Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ΠΕΠ Εξειδικευμένης

5.Σχολικοί Νοσηλευτές Εξειδικευμένης

Β. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.