Ύστερα από την ολοκλήρωση της Α’ φάσης των αποσπάσεων, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν από τη σχολική τους μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο διάστημα μέχρι 6 Αυγούστου 2020 δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπαση και η αίτησή τους να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει των οποίων μοριοδοτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 47130/Ε2/16-04-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν τα δικαιολογητικά στην Α’ φάση των αποσπάσεων και δεν υπάρχει κάποια μεταβολή σε αυτά δεν απαιτείται να τα υποβάλουν εκ νέου.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316).

Για την αίτηση δείτε:ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ