Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και αυτοί
που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής
τοποθέτησης έως τις 06-08-2020.
Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου θα τοποθετηθούν προσωρινά
βάσει των μονάδων μετάθεσής τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι από άλλα
ΠΥΣΠΕ θα τοποθετηθούν βάσει των μονάδων απόσπασής τους.
Λειτουργικά κενά είναι εν δυνάμει όλες οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου και
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν έως 20 προτιμήσεις.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να
είναι ενυπόγραφες.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία,
πρέπει να επιβεβαιώνετε τη λήψη της.