Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:

Έχοντας υπόψη όλες τις νομοθετικές διατάξεις,τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που αφορούν τις διαδικασίες των μεταθέσεων /οριστικών τοποθετήσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης και την εισήγηση του  ΠΥΣΠΕ Έβρου για οριστικές τοποθετήσεις και μεταθέσεις (βελτιώσεις θέσεων) Εκπ/κών
της Διεύθυνσης ΠΕ Έβρου καθώς και το ακριβές απόσπασμα της υπ’ αριθμ.υπ΄ αριθμ. 9ης/26-6-2020 πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου

Α π ο φ α σ ί ζ ει και εισηγείται τις
«Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου» όπως ακολουθεί στο παρακάτω έγγραφο:6124_6123_6308_ΩΝΝ846ΜΤΛΗ-ΘΒΦ