Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση παράτασης θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο μέχρι 31-8-2021, σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρ. 63 του ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α’)

Για την απόφαση και τα ονόματα δείτε:62Β746ΜΤΛΗ-ΗΣΟ