Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στην εγκύκλιο 39109/Ε3/19-03-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφέρεται ότι: «Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή».

Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.Α’).

Η Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Έβρου  υπενθυμίζει ότι, λόγω της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία  από τις 1 έως 10 Απριλίου.

Για την εγκύκλιο δείτε:

ΕΞΕ – 39109 – 2020 – Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για την Αίτηση Συνταξιοδότησης δείτε: 2020 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ