27/8/2019 
Τακτοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών
Προσωρινή τοποθέτηση όσων είναι στη διάθεση(ΠΕ11 και ΠΕ79.01)
29/8/2019
Τακτοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών (Γ΄ φάση)
30/8/2019
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις ειδικών κατηγοριών
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις συζύγων στρατιωτικών (άρθρο 21α του Ν. 2946/2001)
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις (ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ06)
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης (εκπαιδευτικών ΕΑΕ)
2/9/2019
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης (παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 3699/2008)
5/9/2019
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ07)