Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ73,ΠΕ11 και ΠΕ06 που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες του επισυναπτόμενου πίνακα, στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να δηλώσουν μόνο αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν  ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες.
Σε περίπτωση  υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, παρακαλείσθε να επιβεβαιώνετε τη λήψη της.
Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων στις οποίες  διαπιστώνονται λειτουργικές υπεραριθμίες οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας προκειμένου να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση λειτουργικής  υπεραριθμίας.

Λήψη της πρόσκλησης (Συνεργατικά έγγραφα)

Λήψη της αίτησης (Συνεργατικά έγγραφα)

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών υπεράριθμων (Συνεργατικά έγγραφα) – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών (Συνεργατικά έγγραφα)